Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia infrastructurii hardware si software de baza (aplicatii informatice si licente necesare extinderii bazei electronice de date medicale), a serviciilor de dezvoltare si implementare a sistemului informatic integrat de e-sanatate (analiza, proiecta


Anunt de participare numarul 148146/26.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
Adresa postala: BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022104, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN DANIEL BINA, Tel. +40 213243312, Email: [email protected], Fax: +40 213241175, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia infrastructurii hardware si software de baza (aplicatii informatice si licente necesare extinderii bazei electronice de date medicale), a serviciilor de dezvoltare si implementare a sistemului informatic integrat de e-sanatate (analiza, proiectare, implementare, testare sistem de e-sanatate, inclusiv portal web, precum si instruirea personalului care va utiliza si administra sistemul informatic de e-sanatate)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, Bd. Basarabia nr. 49-51, Spitalul Clinic de Urgenta ?Sf. Pantelimon?, Sos. Pantelimon nr. 340-342, Spitalul Clinic Colentina, Sos. Stefan cel mare nr. 19-21,
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul contractului de furnizare de produse si formare personal se va livra un sistem integrat format din aplicatii software, produsehardware si software de baza necesare pentru implementarea proiectului.Sunt incluse servicii de conectarea la infrastructura broadband si cu realizarea retelei LAN precum si formarea personalului pentru utilizarea infrastructurii potrivit caietelor de sarcini atasate in SEAP.
Completare cod CPV suplimentar: 48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2), 48986000-3 Pachete software de testare a programelor (Rev.2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM ANEXEI 2 ATASATE LA PREZENTA FISA DE DATE
Valoarea estimata fara TVA: 3, 827, 796.34RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este de 57.000 Lei fara TVA. GP se poate constitui, conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: a) prin vir. bancar in contul: RO50TREZ4215006XXX006715 ; CUI 14989140deschis la Trezoreria ILFOV in favoarea AC saub) printr-un inst. de gar. emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o soc. de asig.In cazul in care garantia de part. se const. prin SGB, se va utiliza Formularul 16 ? SGBIn cazul dep. de oferte in cadrul unei asocieri de OE, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de OE.Potriv. art. Art. 278^1 din OUG.34/2006 cu mod si complet. ulter., In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renunt. la contest. nu este ca urmare a adoptarii de catre A.C. a masuri de remediere necesare , aut. contr. va retine din gar de part. in raport cu val estim. a contractului. conform resp. art. Dovada const. GP trebuie prez. pana cel mai tarziu la data limita stabilita pentru dep. of. In cazul in care dovada const.i garantiei de part. nu este prez. cel mai tarziu la data si limita stabilita pentru depunerea ofertelor, precum si in cazul in care nu este const. in cuantumul, forma si avand perioada de valab. prev. mai sus, resp.a oferta va fi cons. inacceptabila si respinsaTermenul de valab. al GP trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de valab. al oferteiPentru det. echivalentei pentru o garantie de participare depusa in alta moneda/valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Garantia de participare se va completa si se va depune pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor in format electronic in S.E.A.P. (cu semnatura electronica extinsa valida). Gar. de part emisa in alta limba decat romanava fi insotita de traducerea aut. si leg. in limba romana Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se const. printr-un inst. de gar. emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o soc. de asig.i in cond. art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia AC va fi de 1% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006 cu respectarea prevederile H.G. nr. 1045/2011.Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu durata contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS CCE / Apel nr.2 /Axa prioritaraIII Operatiunea 4 ?Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar? - proiecte la nivel locala.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1. Formular 1 - Declaratie privind eligibilitatea privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care ofertantul este sustinut de un tert sustinator formularaul va fi completat si de catre acesta.2. Formular 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
In cazul in care ofertantul este sustinut de un tert sustinator formularaul va fi completat si de catre acesta cu referire la prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentul poate fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul.
4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentul poate fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul.
5. Formular 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
6. Formular 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta7. Formular 5 - Declaratie privind conflictul de interese conform art. 69ยน din O.U.G. nr.34/2006. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: 1. Dr. Eduard Armeanu ? Manager
2. Ec. Iacob Cristina ? Dir. financiar contabil
3. Dr. Elena Popescu ? Director medical
4. Subing. Eros Zoltan- Sef Serviciu Tehnic Administrativ
5. Ec. Bina Comanescu Marian Daniel ? Sef birou achizitii publice
6. Ec. Ilea Adriana Lucia ? Economistbirou achizitii publice
7. Ec. Andrei Vasilica Cristina - Economistbirou achizitii publice
8. Jr. Andrei Ioana ? Consilier Juridic
Note:
(1) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine.
(2) Formularele solicitate trebuie completate si prezentate, in original, in conformitate cu modelele din Sectiunea II ? Formulare, semnate si stampilate de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic.(3) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus, cu exceptia Formularului 4 prezentat doar de lider.
(4) Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
(5) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana. Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;Nota: a. Codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.b. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.c. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.e. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceriCifra de afaceri in domeniul contractului, pe ultimii 3 ani incheiati, trebuie sa fie de minim 7.500.000 lei. Valorile vor fi exprimate in lei si in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR, pentru anul respectiv:
2010 ? 4, 2099;
2011 ? 4, 2379;
2012 ? 4, 4560
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro in Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi, dupa caz. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 7Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi contabile din care rezulta cifra de afaceri, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati. specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea economico-financiara.Nota: Documentele prezentate de operatorii economici straini vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista principalelor livrari de produse efecutate in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor, continand perioada de livrare / prestare, valori, beneficiari, prin care ofertantul (operator econimic sau asociat) trebuie sa demonstreze ca a derulat in ultimii 3 ani, stabiliti pana data limita de depunere a ofertelor, maxim 3 contracte, in cadrul carora, cumulat: a. a realizat implementarea unui sistem informatic intr-un mediu virtual
b. a furnizat, instalat si configurat infrastructura hardware si de comunicatii, incluzand: servere, statii de lucru , baze de date, software de operare, software de aplicatii si implicit a prestat servicii de analiza, proiectare, dezvoltare sitestare software, instalare, configurare, in vederea realizarii unui sistem informatic integrat
Cerinta nr. 2Declaratie referitoare la echipamentele privind logistica, echipamentele tehnice
Informatii privind subcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Certificate sau alte documente emise de organisme abiltiate in acest sens, care ateste calitatea si conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea: Formular 8; Formularul9 pentru fiecare contract; documente / extrase de documente doveditoare (cel putin a unui certificat/ document emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar /contract/proces verbal de receptie sau a unui numar de document / contracte / procese verbale de receptie prin care sa se confirme livrare de produse conform cu cerinta nr 1 ) din care sa rezulte cel putin informatiile prevazute la art. 188 alin. (1)lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului; tipul produselor furnizate / serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractuluiDocumentele se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul potrivit ord. 509/2011.Documentele prezentate in alta limba decat limba romana se vor prezenta in traducere autorizata.Formularul nr. 18 - Declaratie referitoare la echipamentele privind logistica, echipamentele tehniceModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 4: Se va prezenta: - Formularul nr. 12 - Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia) pentru partile din contract pe care o vor realiza.Nota: a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare incontractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Nota: In cazul asocierii de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia ecn-fin. si capacitatea tehnica/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformit.cu partea/partile din ctr. pe care acestia o vor executa cf. acordului de asociere prezentat. In sensul prevederilor de mai sus, acordul de asociere va trebui. sa contina cel putin urm. informatii: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a ctractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta; - liderului asocierii si membrii acesteia impreuna cu datele de identificare ale acestora; - comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii; - partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.Prezentarea documentelor emise de organisme acreditate, care confirma certificarea ISO 9001 sau echivalentNota: in cazul unei asocieri fiecare membru asociat va prezenta dovada detinerii certificatelor sau echivalentelor acestora pentru partea din contract pe care o realizeaza.Documentele se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul potrivit ord. 509/2011.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Componenta financiara
2.
Timp de interventie in cazul defectiunilor
20%
20
Descriere: componenta tehnica
3.
Garantia acordata echipamentelor hardware
20%
20
Descriere: Componenta tehnica.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Punctajul total se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n)0.6 (60%)+ PunctajCT1(timpii de interventie) 0.20 (20%)+ PunctajCT2(garantia acordata) 0.20 (20%)Unde: PunctajCT1, PunctajCT2 reprezinta punctajele obtinute pentru fiecare dintre criteriile tehnice respective.Oferta care va fi declarata castigatoare este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal(n)). In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi cel mai mare punctaj total Ptotal(n), oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic va fi oferta cu cel mai mare punctaj tehnic.In cazul in care 2 ofertanti, cu cel mai mare punctaj, au punctaj egal, criteriu de departajare va fi pretul (cel mai mic pret va fi declarat castigator). In cazul in care ofertantii clasati pe primul loc, cu punctaj egal au preturi egale, AC va solicita acestora clarificari prin intermediul SEAP.Operatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare referite in OUG 34/2006, HG 925/2006 si Legea 279/2011.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificat constatator emis de ORC in original/copie legalizata.Autoritatea Contractanta nu poate fi obligata sa ofere Furnizorului maimult decat ce a scris in documentatia de atribuire.Se vor descalifica automat ofertele care reproduc cerinte din documentatia de atribuire si nu detaliaza modalitatea de indeplinire a cerintelor.Toate serviciile solicitate in perioada de garantie vor fi incluse in pretul ofertat pentru solutia livrata, inclusiv orice costurisuplimentare aferente asigurarii acestor servicii de tipul manopera, piese de schimb, deplasari etc, fara alte costuri suplimentare pentru Beneficiar, conform cu prevederile din caietul de sarcini.Oferta trebuie sa cuprinda si servicii de instalare hardware, update firmware la versiunea dorita, instalare suita software management si software necesar pentru a face posibila asistenta tehnica de la distanta, pentru toate echipamentele.Prestatorul va asigura servicii complete de instalare, configurare si testare pentru toata solutia ofertata. Atat pe durata implementarii cat si post implementare, ofertantul trebuie sa asigure confidentialitate datelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006?
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
Adresa postala: BD. BASARABIA, NR. 49-51, SECTOR 2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 022104, Romania, Tel. +40 213243296, Email: spjudi[email protected], Fax: +40 213241175
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2013 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer