Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitia integratorului hardware si software care va asigura furnizarea bunurilor si serviciilor pentru implementarea intregului proiect al Directiei Generale Audit Intern ?Dezvoltarea capacitatii de monitorizare si evaluare de programe la nivelul Minist


Anunt de participare numarul 111120/12.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Generala Financiara
Adresa postala:  Str. Eforie nr. 3, sector 5, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050036, Romania, Punct(e) de contact:  Mihaela Trifu, Tel. 0213037080, Email:  [email protected], Fax:  0213132761, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitia integratorului hardware si software care va asigura furnizarea bunurilor si serviciilor pentru implementarea intregului proiect al Directiei Generale Audit Intern ?Dezvoltarea capacitatii de monitorizare si evaluare de programe la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor ? Sistem informatic de management al activitatii de audit intern? ? cod SMIS 3097
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Administratiei si Internelor ? DirectiaGenerala Audit Intern, Strada Eforie, Nr. 3-5, Corp B, et. 1, Sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia integratorului hardware si software care va asigura furnizarea bunurilor si serviciilor pentru implementarea intregului proiect al Directiei Generale Audit Intern ?Dezvoltarea capacitatii de monitorizare si evaluare de programe la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor ? Sistem informatic de management al activitatii de audit intern? ? cod SMIS 3097
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia integratorului hardware si software care va asigura furnizarea bunurilor si serviciilor pentru implementarea proiectului ?Dezvoltarea capacitatii de monitorizare si evaluare de programe la nivelul MAI ? Sistem informatic de management al activitatii de audit intern? ? cod SMIS 3097
Valoarea estimata fara TVA: 4, 816, 863RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 70.000 lei. Garantia de buna executie se constituie in procent de 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
este finantat din proiectul?Dezvoltarea capacitatii de monitorizare si evaluare de programe la nivelul MAI?Sistem informatic de management al activitatii de audit intern??cod SMIS 3097 PODCA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul nr. 4-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Formularul nr. 5-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor, sau echivalent. Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), valabil la data deschiderii ofertelor, sau echivalent.Cazier judiciar pentru administrator/ administratori, asa cum sunt mentionati in Certificatul constatator. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate prin prezenta procedura.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale ? Formular nr. 6.Situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2007, 2008 si 2009, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- cifra de afaceri medie anuala a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, impreuna) pe ultimii trei ani (2007, 2008 si 2009) este mai mare decat echivalentul in lei a 2.000.000 EURO.- media rezultatului net al exercitiului financiar al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, impreuna) pe ultimii trei ani (2007, 2008 si 2009) este pozitiva.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 7 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.
Informatii referitoare la Calificari si experienta profesionala: P.C.1-Manager de Proiect:
Director de proiect: Studii superioare in domeniul IT , Certificare profesionala independenta, recunoscuta international, in domeniul managementului de proiect utilizand metodologia de project management propusa de ofertant (PMBoK - PMI, ICB ? IPMA, PRINCE 2 sau similar), Cel putin 5 ani de experienta ca project manager certificat, utilizand metodologia de project management propusa in cadrul proiectuluiP.C.2 -Back-up Project Manager : Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta, Certificare Project Management Professional - PMP, Projects IN Controlled Environments 2 - PRINCE2 sau echivalent; Certificare Information Technology Infrastructure Library ? ITIL Foundation sau echivalent; Certificare in adminstrarea si controlul sistemelor informatice - certificate cum ar fi Certified in the Governance of Enterprise IT ? CGEIT sau echivalent. Minim 5 ani experienta in conducerea de proiecte informatice complexe. Exeprienta de project manager pentru minim 2 proiecte de implementare de sisteme infomatice integrate care au inclus atat livrare de hardware cat si aplicatii software.P.C.3 -Specialist hardware: Studii superioare in domeniul tehnic finalizate cu diploma de licenta, Detinerea de competente de nivel avansat privind o metodologie de management a serviciilor IT recunoscuta la nivel international(dovedite prin certificate cum ar fi Information Technology Infrastructure Library ? ITIL Foundation sau echivalent); Detinerea de competente de nivel avansat privind managementul securitatii (dovedite prin certificate recunoscute de ISACA cum ar fi Certified Information Security Manager ? CISMsau echivalent); Detinerea de certificari profesionale cu recunoastere internationala in domeniul retelelor informatice (cel putin CCNP sau echivalent si CCNA sau echivalent); Vorbitor de limba romana.
-continuare la VI.3)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ania finalizat cu succes un contract similar avand ca obiectlivrarea unei solutii integrate dehardware si software in valoare de cel putin 1.000.000 Euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
20%
Descriere: Componenta financiara
2.
propunere tehnica
80%
Descriere: componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.12.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.12.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 22.03.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.12.2010 12:00
Locul: Ministerul Administratiei si Internelor ? Directia Generala Logistica, Strada Eforie, nr. 3 , Sector
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane desemnate de catre ofertant, in baza unei imputerniciri scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): bugetul proiectului ?Dezvoltarea capacitatii de monitorizare si evaluare de programe la nivelul MAI? Sistem informatic de management al activitatii de audit intern?
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
continuare III.2.3)P.C.4- Specialist testare: Absolvent de invatamant superior cu specializare in dome-niul economic, tehnic sau IT&C; Abilitati in comunicare, experienta privind lucrul in echipa; Participarea la cel putin 3 (trei) proiecte complexe in domeniul testarii functionale si de performanta pentru aplicatii software ? dovada se va face prin prezentarea CV-ului si a scrisorilor de recomandare vizate de clienti; Certificare tehnica ISEB / ISTQB sau echivalent- dovada se va face prin prezentarea in copie a diplomelor sau atestatelor de certificare profesionala emise de institutiile autorizate; Certificare tehnica produs si certificare de instructor autorizat din partea producatorului plat-formei de testare software propuse; Experienta de minimum 5 (cinci) ani in: -Analiza cerintelor, dezvoltarea si intretinerea scripturilor de testare, identificarea si crearea datelor de test, executia testelor, raportarea si managementul de erori detectate in timpul procesului de testare;
-Utilizarea utilitarelor de testare software: generatoare de date, utilitare de testare automata, raportare de defecte, testare de regresie;
-Testare de aplicatii informaticeP.C.4- Specialist calitate responsabil cu calitatea imple-mentarii - 1 specialist?Studii superioare;?Experienta demonstrata in cel putin cinci proiecte de audit si consultanta;?Certificare profesionala in domeniul auditului IT (CISA ? Certified Information Systems Auditor).P.C.5. dovada ca dispune de cel putin 2 specialisti testare care sa detina cel putin una dintre certificarile tehnice ISEB ?UK, ISTQB, TMI sau echivalent.cerinte dovedite prin CV-uri in formatul standard prezentat in Formularul nr. 14.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.332.12.40, Email:  [email protected], Fax:  021.319.51.83, Adresa internet (URL):  portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Administratiei si Internelor
Adresa postala:  Piata Revolutiei nr. 1A, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010086, Romania, Tel. 021.314.13.76, Fax:  021.313.02.19, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2010 16:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer