Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia lucrarilor de proiectare si executie a sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate si sisteme de alimentare cu apa a localitatilor pentru judetul Maramures


Anunt de participare numarul 132867/03.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Leonard ENESCU, Tel. +40 372111409, Email: [email protected], Fax: +40 372111445, Adresa internet (URL): www.mdrl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia lucrarilor de proiectare si executie a sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate si sisteme de alimentare cu apa a localitatilor pentru judetul Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Maramures
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia lucrarilor de proiectare si executie a sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate si sisteme de alimentare cu apa a localitatilor pentru judetul Maramures
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45230000-8 - Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executare lucrari, conform documentatiei.
Valoarea estimata a serviciilor de proiectare este de maxim 1.746.523, 24 ron fara tvaValoarea estimata a executiei lucrarilor este de maxim 58.217.441, 27ron fara tva
Valoarea estimata fara TVA: 59, 963, 964.51RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
108 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui in conformitate cu H.G. nr. 925/2006, art 86, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.. Valabilitate garantiei pentru participare ? 90 zile calendaristice, de la data depunerii ofertelor. Cuantumul garantiei de participare 550.000 lei. Suma ce va fi retinuta de autoritatea contractanta in cazul in care contestatia depusa de ofertant va fi respinsa de catre CNSC va fi de 11.940 RON. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu H.G. 925/2006, art.88. Cuantumul garantiei de buna executie este de 3% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie poate fi dupa caz, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, plati succesive intr-un cont la dispozitia achizitorului, virament bancar. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor avea in vedere si prevederile HG 1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat (Credite stabilite conform O.U.G. 105/2010)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
.Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG 34/2006 - Completare formular nr. 1 (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator); 2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Completare formular nr. 1B; 3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 - Completare formular nr. 1A (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la punctele a, c1 si d); 4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 - (declaratia va fi prezentata si de subcontractanti si tertii sustinatori, daca este cazul)Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: - Elena Gabriela Udrea ? Ministru- Gheorghe Nastasia ? Secretar General- Mihai Calota ? Director general (Directia Generala Juridica)- Alina Dinca ? Director general (Directia Economica si Administrativa)- Silviu Popescu? Coordonator(D.P.N.D.I.)-Valentin STANESCU? Director General (Directia Generala Lucrari Publice)- Bogdan Raileanu ? Director general (Directia Generala Achizitii Publice), Leonard Enescu- Consilier (Directia Generala Achizitii Publice), -formular 1C;5.Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, in care se depun ofertele;Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, in care se depun ofertele (certif. se vor prez. in orig. sau copie conf. cu orig.).Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. 6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completare formularul nr. 2. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Pentru persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (servicii de proiectare, lucrari de canalizare si epurare a apelor uzate si alimentare cu apa). Certificatul se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.Din certificat trebuie sa rezulte faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document). Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezent bilant contabil la 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 vizat si inreg de organele competente.Se vor prezenta in original sau copie certif pt conformit cu originalul.-Completare fisa inf generale? formular nr.3- Declara cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani(2008, 2009, 2010).Valorile vor fi exprim in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pt anul respectiv, astfel: ANUL CURS EURO 2008 3, 3373 2009 3, 6827 2010 4, 2099 Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregist si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.Cerinte minime de calificare: -cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3ani (2008, 2009, 2010)trebuie sa fie de min: 75.000.000lei.In cazul in care op economic si-a inreg bilantul contabil aferent anului 2011, poate dovedi indeplinirea nivelului min impus si prin raport la ultimii 3ani 2011, 2010, 2009
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa faptul ca acesta, in cazul atribuirii contractului, isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice la valoarea contractului.Executantul, conform contractului, are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele serv similare prestate in ultimii 3 ani si lucrari similare executate in ultimii 5 ani
Prezent fiselor de exp similara, pt contrc al caror obiect a fost serv de proiect si/sau exec sist de canaliz/epurare a apelor uzate si alim cu apa.Fisele de exp similara vor fi insotite de copii dupa elem. relev ale contr(den contr, partile contr, val contr, durata contrac), p-v de recept la termin lucr, recomand din partea benefic.Pt proiect prezt unui contrc sau cel mult 2 contr privind proiect de sisteme de canaliz epurare a apelor uzate si alime cu apa similare serv ce fac obiectul contr prest in ultimii 3 ani pana la data limit de dep a ofert in val cumulata de cel putin 100.000, 00 lei.Pt exec prezt a max 3 contrac, exect in ultimii 5 ani, pana la data limita de dep a ofert al caror obiect este exec de lucrari de sisteme de canaliz epurare a apelor uzate si aliment cu apa(reabilit, moderniz, etc)similare lucr ce fac obiectul contr, a caror val cumulata sa fie cel putin egala cu 23.000.000, 00 lei, Ofert care prezint contr in alte monezi vor face conversia in EURO/LEI la curs mediu anual BNR
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat.
Personal minim necesar pentru proiectare si executie lucrari: -2 proiectanti - ing absolventi ai unui institut/universitate de constructii in specializarea Inginerie sanitara si protectia mediului (alimentare cu apa si canalizare) si/sau Facultatea Hidrotehnica/Imbunatatiri Funciare care vor face dovada unei specializari in alimentare cu apa si canalizare. -2 ing/ subing/ topometristi autorizati topo pentru lucrari in sistemul de proiectie Stereografic.
1 manager general de proiect, ing abslv al unui inst/univ de c-tii in specializ Ing sanitara si protectia mediului(alim cu apa si canaliz)si/sau Fac. Hidro-ca/Imbunatat Funciare care vor face dovada unei specializ in alim cu apa si canaliz, cu exp profes de min 5 ani in ing, care a coordonat min 1proiect similar d.p.v al complexit-2 sefi santier, ing sau subing cu exp profes de min de 5 ani in ing, abslv de inst/univ de c-tii in specializ Ing-rie sanit si protectia mediu(alimcu apa si canaliz)si/sau Fac Hidrotehn/Imbunatatiri Funciare care vor face dovada unei specializ in alim cu apa si canaliz.-2 responsabili tehn cu exec (RTE), atestati pt dom IX, C-tii edilitare si de gospodarire comunala-8 ing/subing cu vech de min3 ani in ing, absv al unui inst/univ de c-tii in specializ Ing sanitara si p-ctia mediului(alim cu apa si canaliz)si/sau Fac Hidrotehnic/Imbunatatiri Funciare care vor face dovada unei specializ in alim cu apa sicanaliz -2 resp cu calit(CQ)cu exper min5 ani in domen ing/subing
Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
Utilaje necesare: Pentru PROIECTARE sunt necesare urmatoarele dotari: - statie topo- Program de proiectare CAD pentru predarea PT si DE.Pentru EXECUTIE - utilaje minime necesare: - 4 cilindri compactori - 10 autobasculante, - 4 excavatoare cu cupa de 0, 5 m latime;
- 7 buldo - excavatoare de sapat in spatii inguste;
- 2 incarcatoare frontal pe pneuri si/ sau senile, - 2 motocompresoare, - Sapator mecanic de transee cu ingropare automata de PHD;
- 2 Masini de taiat asfalt;
- 10 Utilaje de imbinat conducte;
- 2 Instalatii de forat la mica si medie adancime; - 1 Instalatii de executat foraj orizontal dirijat;
- 4 Echipamente pentru epuismente (pompe de apa sau vid)- 2 macarale de min. 10 tone.
Informatii privind subcontractantii Nu se accepta subcontractarea in integralitate a lucrarilor
Lista contractelor aflate in desfasurare, daca exista
Certificatul ISO 9001 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract. (In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii.)
Certificatul ISO 14001 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract.(In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru unul dintre asociati.)
Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere de catre fiecare asociat privind respectarea masurilor de protectie a mediului pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2012 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2012 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2012 10:00
Locul: Sediul MDRT Strada Apolodo nr.17, latura Nord, Sector 5 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele desemnate sa participe la deschiderea ofertelor trebuie sa prezinte o imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al firmei, insotita de o copie a actul de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Clarif la doc de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate la anuntul de participare.Vizitarea amplasamentului: Op economici ofertanti au obligatia de a vizita amplasamentele ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitii publice.In acest sens, vor depune o declaratie pe proprie raspundere.Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. Soc ofertante care se incadreaza in categoria I.M.M., conform Legii nr. 346/2004 vor face dovada, pe proprie raspundere, indeplinirii cumulative a conditiilor privind numarul mediu anual de salariati si a cifrei de afaceri anuala.In conformitate cu prev art. 186 si 190 din ordonanta de urgenta, ofertantul isi poate demonstra sit economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert. Se vor depune, daca este cazul: - declaratie tert sustinator Formular DT Declaratie tert sustinator tehnic si profesional-privind utilajele Formular DT1? Declaratie tert sustinator tehnic si profesional - privind personalul - angajamentul ferm al sustinatorului Formular AT? ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici Formular AF - ANGAJAMENT Tert sustinator financiar Ofert au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, protectia mediului. Informatii: Legis in domeniul protectiei mediului : www.mmediu.ro ;Protectia muncii si cond de munca : www.inspectmun.ro.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Directia Generala Juridica
Adresa postala: Strada Apolodor nr. 17, latura Nord, Sector 5 , ,Localitatea: Bucuresti , ,Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 0372111473, Adresa internet (URL): www.mdrt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2012 12:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer