Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia, montarea si repararea mobilierului urban in Municipiul Brasov


Anunt de participare numarul 7079/24.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA TEHNICA, Tel.0268-416550/128, 232, In atentia: Cristina Enache, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0268-473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia, montarea si repararea mobilierului urban in Municipiul Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia, montarea si repararea mobilierului urban in municipiul Brasov
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28824000-4 - Mobilier urban (Rev.1)
50800000-3-Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Banci cu spatar, caluti, elefantei, set sah, jardiniere, trafoare, rigle banci, confectii metalice, vase ceramica etc, montarea sirevopsirea lor.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 260, 504RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie participare: 25.200 lei garantie de buna executie: 7% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 b). Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca ofertantii vor respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii. Dovada privind indeplinirea obligatiilor: Certificat privind impozitele si taxele locale Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului sau orice alt act echivalent emis in tara de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Balanta la data incheierii ultimei situatii financiare fata de data licitatiei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Recomandare din partea a minim un beneficiar
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: la casierie sau OP, CONT RO 76TREZ 13124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brasov. Documentatie pusa in vanzare la Camera 1.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2007 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
nu e cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300846, Romania, Tel.021-3104641, Fax: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: B-dul Eroilor nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTENCIOS DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV
Adresa postala: B-dul Eroilor nr. 8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel.0268416550/149, Fax: 0268473001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2007 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer