Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia publica a unui sistem informatic integrat de gestiune a scolarizarii si formare profesionala in cadrul proiectului ?Scoala - membru activ al societatii informationale?


Anunt de participare numarul 111740/24.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
Adresa postala:  Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ? Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, Str. Spiru Haret nr. 12, cam. 1, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010176, Romania, Punct(e) de contact:  Mihaela Ilina, Tel. 021-305.59.99, 021/305.59.93, In atentia:  Mihaela Ilina, Email:  [email protected], Fax:  021-305.59.89, 021/305.59.90, Adresa internet (URL):  http: //proiecte.pmu.ro/, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia publica a unui sistem informatic integrat de gestiune a scolarizarii si formare profesionala in cadrul proiectului ?Scoala - membru activ al societatii informationale?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Unitatii de Management al Proiectelor cu Finantare Externa
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il reprezinta achizitia publica a unui sistem informatic integrat de gestiune a scolarizarii si formare profesionala in cadrul proiectului ?Scoala - membru activ al societatii informationale?.
Cantitatea serviciilor si produselor care vor fi achizitionate:
1.EchipamenteServere4Echipamente de retea 1 switch, 1 router, 1 UPS, 1 rack
2.Software1 Licente de utilizare pentru componentele standard propuse de ofertant ca parte din solutie (baze de date, sisteme de operare) - Conform solutiei ofertate
2 Servicii de dezvoltare, adaptare, instalare si punere in functiune a sistemului informatic integrat cu toate componentele acestuia - 1 sistem informatic integrat
3 Servicii de instruire a personalului beneficiarului care va asigura mentenanta sistemului - 5 persoane
Specificatiile tehnice ale echipamentelor si ale sistemului sunt detaliate in caietul de sarcini inclus in documentatia de atribuire.
Oferta trebuie sa includa, in cazul in care sunt necesare produse licentiate, licente acoperitoare pentru un numar de minim 50000 de utilizatori.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72230000-6 - Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
50312000-5-Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
72212190-7-Servicii de dezvoltare de software educational (Rev.2)
80500000-9-Servicii de formare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul contractului il reprezinta achizitia publica a unui sistem informatic integrat de gestiune a scolarizarii si formare profesionala in cadrul proiectului ?Scoala - membru activ al societatii informationale?.
Cantitatea serviciilor si produselor care vor fi achizitionate:
1.EchipamenteServere4Echipamente de retea 1 switch, 1 router, 1 UPS, 1 rack
2.Software1 Licente de utilizare pentru componentele standard propuse de ofertant ca parte din solutie (baze de date, sisteme de operare) - Conform solutiei ofertate
2 Servicii de dezvoltare, adaptare, instalare si punere in functiune a sistemului informatic integrat cu toate componentele acestuia - 1 sistem informatic integrat
3 Servicii de instruire a personalului beneficiarului care va asigura mentenanta sistemului - 5 persoane
Specificatiile tehnice ale echipamentelor si ale sistemului sunt detaliate in caietul de sarcini inclus in documentatia de atribuire.
Oferta trebuie sa includa, in cazul in care sunt necesare produse licentiate, licente acoperitoare pentru un numar de minim 50000 de utilizatori.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 326, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 85.000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat de Uniunea Europeana prin FSE, POSDRU 2007 ? 2013, AP1, DMI 1.3. Plata se va efectua prin ordin de plata, pe baza facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
- Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta
- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale: Cifra de afaceri medie pentru ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) sa fie de cel putin: 1.500.000 lei- Prezentarea bilantului contabil pe ultimii trei ani financiari (2007, 2008, 2009), insotit de anexele explicative, vizat si inregistrat de organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Fisa de informatii generale: Cifra de afaceri medie pentru ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) sa fie de cel putin: 1.500.000 lei- Prezentarea bilantului contabil pe ultimii trei ani financiari (2007, 2008, 2009), insotit de anexele explicative, vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
- Experienta similara: ? Ofertantul (individual sau in asociere) trebuie sa faca dovada finalizarii a cel putin un contract, in care a proiectat o solutie integrata de instruire, a asigurat managementul activitatilor de instruire on-line si a dezvoltat suita de cursuri pentru adulti; ? Ofertantul (individual sau in asociere) trebuie sa faca dovada realizarii a cel putin un contract finalizat in ultimii 3 ani, in care a realizat activitati de dezvoltare continut educational multimedia pentru formarea adultilor
- Informatii privind personalul tehnic de specialitate: Manager de proiect, Expert in instruire in sistem e-learning, Coordonator tehnic, Expert in solutii on-line
- Standarde de asigurare a calitatii: Certificatului ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani- Experienta similara: Ofertantul (individual sau in asociere) trebuie sa faca dovada finalizarii a cel putin un contract, in care a proiectat o solutie integrata de instruire, a asigurat managementul activitatilor de instruire on-line si a dezvoltat suita de cursuri pentru adulti; ? Ofertantul (individual sau in asociere) trebuie sa faca dovada realizarii a cel putin un contract finalizat in ultimii 3 ani, in care a realizat activitati de dezvoltare continut educational multimedia pentru formarea adultilor- Informatii privind personalul tehnic de specialitate: Manager de proiect, Expert in instruire in sistem e-learning, Coordonator tehnic, Expert in solutii on-line- Standarde de asigurare a calitatii: Certificatului ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
LD1/2010/62979
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2011 23:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2011 12:30
Locul: MECTS-UMPFE - Str. Spiru Haret nr. 12, cam. 1, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii autorizati ai ofertantilor, care vor prezenta documente de identificare si imputernicire semnata de persoana autorizata sa semneze oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: ?Scoala - membru activ al societatii informationale? Contract de finantare POSDRU/87/1.3/S/62979 - finantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, POSDRU 2007 ? 2013, Axa prioritara 1 , DMI 1.3. ?Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala?
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40) 21 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 21 310.46.42, Adresa internet (URL):  http: //www.cnsc.ro/
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041304, Romania, Tel. 021 332 12 40, Email:  [email protected], Fax:  021 332 33 77, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic
Adresa postala:  Str. Spiru Haret nr. 12, cam. 1, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010176, Romania, Tel. 021 305 59 93, Email:  [email protected], Fax:  021 305 59 90, Adresa internet (URL):  http: //proiecte.pmu.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2010 13:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer