Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia publica de dotari si echipamente aferente proiectului ,,Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Campulung? cod SMIS 11262


Anunt de participare numarul 144930/17.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala: STR. NEGRU VODA, NR. 127, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Popescu, Tel. +40 248511034, Email: [email protected], Fax: +40 248511036, Adresa internet (URL): www.primariacampulung.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SISTEMUL ELECTRONICDE ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: STR. ITALIANA, NR. 22, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 21302997, Email: [email protected], Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia publica de dotari si echipamenteaferente proiectului, ,Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Campulung? cod SMIS 11262
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Marasesti, nr. 15, Campulung, Judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune achizitionarea unor echipamente IT aferente proiectului, ,Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Campulung? cod SMIS 11262
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30195200-4 - Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii (Rev.2)
32342410-9-Echipament de sonorizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
TABLA INTERACTIVA = 20 bucKIT VIDEOPROIECTIE = 20 bucSISTEM NOTE BOOK = 20 bucLICENTA SISTEM DE OPERARE = 20 bucLICENTA OFFICE = 20 buc
LIMBA SI LITERATURA ROMANA = 1 buc
MATEMATICA = 1 bucISTORIE = 1 bucGEOGRAFIE = 1 bucSOCIO UMANE SI PEDAGOGIE = 1 bucLABORATOR FONIC = 2 BUC
Valoarea estimata fara TVA: 506, 532.7RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 10130 lei Perioada de valab a g de p este de min 90 zile de la data limita dep oferelor inclusiv prima si ultima zi Ofertantul va prez g de p const in conf cu Art 86 din HG 925/2006 prin virament bancar in contul deschis la Trezoreria Campulung RO95TREZ0475006XXX000090, CUI 4122361 (pentru a fi considerata indeplinita cerinta privind constituirea garantiei de participare prin virament bancar, este obligatoriu ca la data deschiderii ofertelor viramentul bancar sa fie confirmat prin extrasul de cont al autoritatii contractante), sau -printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o societ bancara ori de o societ de asig care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada de valab prev in doc de atrib Minimul de cerinte care trebuie cuprinse in instrumentul de garantare emis in cond legii de o societ bancara ori de o societ de asig se afla in Formularul nr.1 In cazul in care ofertantul este o asociere de op ec in Scrisoarea de Garantie, la denumirea ofertantului se va completa numele Liderului Asocierii care constituie garan?ia in numele tuturor membrilor Asocierii in conf cu Acordul de asociere. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare conform art.87, alin. (1) din HG nr.925/2006, In cazul in care ofertantul/ofertantii formuleaza in scris o contestatie/ plangere catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/ instanta competenta sa solutioneze plangerea, se vor aplica prevederile art.278^1alin (1)/ art.278^1 alin (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, suma de 4286, 53lei. Restituirea garantiei de participare se va face conform art.88 din HG 925/2006 Pentru calculul echivalentei g de p din lei in alta valuta se va folosi cursul mediu lei/valuta comunicat decatre BNR pentru data publicarii invitatiei de participare In termen de max 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, furnizorul va fi obligat, prin contract, sa constituie garantia de buna executie a contractului conform art. 90alin 1 din HG 925/2006, in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. Aceasta garantie se retine pentru eventualele prejudicii care ar putea fi aduse achizitorului prin nerespectarea prevederilor contractuale. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie, conform art.92 alin.din HG nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din : - FEDR 85 % - Buget de stat 13 % - Buget local 2 % si contravaloarea cheltuielilor neeligibile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)1. Completarea si prezentarea Formularului nr.2 - din ?Volumul III ? Model de Formulare?.2. Cazier judiciar al operatorului economic se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?3. Cazier fiscal al operatorului economic se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. In acest
sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte acest document.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)
1. Completarea si prezentarea Formularului nr. 3 - din ?Volumul III ? Model de Formulare?.
Operatorii economici care se afla in una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 , modificata vor fi exclusi de la procedura de
atribure a contractului.
Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, acesta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. In acest
sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte acest document.
2. Certificat de atestare fiscala privind obligatiile catre bugetul de stat, emise Directia Generala a Finantelor Publice din care sa rezulte ca
ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, emise conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare si O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare. Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3. Certificate privind plata impozitelor si taxelor locale eliberate de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatilor administrativ -
teritoriale de pe raza careia Ofertantul are sediul principal, sediul secundar si punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.din care sa rezulte ca
ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, emise conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare si O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare. Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
4. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare,
alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor si contributiilor catre
bugetul de stat si local, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Aceste documente vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul in care s-a aprobat de catre organul fiscal o facilitate fiscala, se vor prezenta documentele aferente (decizia, conventia), precum si
dovada respectarii facilitatii fiscale acordate, in copie legalizata sau copii lizibile certificate , ,conform cu originalul?
Observatii: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat facilitati fiscale de catre organele competente si in masura in care sau
respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul
de stat sau catre bugetul local(indiferent de cuantumul acestora) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Completarea si prezentarea Formularului nr.4 din ?Volumul III ? Model de Formulare? .
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Completarea si prezentarea Formularul nr.5 din " Volumul III ? Model de Formulare?.Cerinta nr. 5
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG nr 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Completarea si prezentarea Formularul nr. 6 din " Volumul III ? Model de Formulare?.
Nota: Aceasa declaratie va fi prezentata si de subcontractantii mentionati de ofertanti in ?Lista privind subcontractantii? (Formularul nr.7 din?Volumul III ? Model de Formulare?)Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
- Balascan Sorin
- Buzescu Daniela
- Chirvasiu Cristina
- Cringus Nicolae
- Radu Gabriel Documente care dovedesc forma de inregistrareDocumente care dovedesc forma de inregistrare
Persoane juridice/ fizice romane
Modalitatea de indeplinire
1. Certificat constatator in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Nota: Operatorii economici nerezidenti (straini): Vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident din care sa rezulte ca: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii- nu sunt inscrise mentiuni privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plataDocumentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Ofertantii, persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ferm ca inaintea incheierii contractului, sa asigure inregistrarea societatii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului. In acest sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Inf generale aferente ultimilor 3 ani financiari incheiati
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr.8 din " Volumul III ? Model de Formulare ".Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru activitatile care fac obiectul prezentei proceduri ISO 9001 sau echivalent( in cazul unei asocieri aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr.9 si anexa aferenta din " Volumul III ? Model de Formulare". In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte.Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere aofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta pe cale electronica. In cazul licitatiei electronice procesul repetitiv de ofertare se refera doar la pretul total al ofertei. Sistemul informatic va pune la disopzitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare, informatii referitoare la : cea mai buna oferta. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde :1. Durata runda: o zi.In cazul in care in urma licitatiei electronice, doi sau mai multi operatori electronici s-au clasat pe prima pozitie a clasamentului, preturile ofertate fiind egale, pentru departajare, comisia de evaluare va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul urmand sa fie atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.08.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2013 10:00
Locul: Primaria municipiului Campulung str. Negru Voda nr. 127 Jud Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP, membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale? Domeniul major de interventie 3.4 ?Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita ofertantilor, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai mic.Alte informatii: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ca documentele prezentate intr-o alta limba decat cea romana sa fie prezentate ulterior si intr-o traducere legalizata in limba romana.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 5 zile incep cu ziua urmat luarii la cunost despre un act al AC consid nelegal In cazul in care se vizeaza cont DA public in SEAP in cond art 75 alin 5 art 89 alin 4 si art 127 alin 2 din OUG 34/2006 data luarii la cunostinta este data public DA
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala: str. Negru Voda, nr. 127, jud. Arges, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Tel. +04 248511034, Email: [email protected], Fax: +40 248511036, Adresa internet (URL): www.primariacampulung.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2013 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer