Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitia publica de europubele de 80 litri si autogunoiera compactoare, prin procedura LICITATIE DESCHISA


Anunt de participare numarul 44416/22.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNABASCOV
Adresa postala: Str. Paisesti DN 7C, nr. 125, Romania, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Punct(e) de contact: Denisa Pahontu, Gentiana Lungescu, Tel.0248/270525, 0749159930, 0788319025, 0788319881, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0248/270033
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitia publica de europubele de 80 litri si autogunoiera compactoare, prin procedura LICITATIE DESCHISA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
O combinatie intre acestea
Locul principal de livrare: Primaria Comunei Bascov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cumparare pentru achizitia a 2.000 buc.eurocontaniere din PVC;
Leasing pentru achizitia unei autogunoiere compactoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.1)
25223300-3-Containere din plastic pentru deseuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1:2.000 buc. europubele din PVC de 80 litri;
LOTUL 2:1buc. autogunoiera compactoare
Valoarea estimata fara TVA: 350, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 3.500 RON;Garantia de buna executie a contractului pentru LOTUL I: 5% din valoarea totala a contractului de achizitie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibiltatea;
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;
-Confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat (certificat atestare fiscala) si la bugetul local (certificat fiscal privind impozitele si taxele locale);
-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate, sediul ofertantului etc, ., precum si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni conform art.21 din Legea nr. 26/1990 (valabil o luna de la data emiterii);
-copie de peCertificatul unic de inregistrare (CUI).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa cu informatii generale in care se declara cifra de afacei pe ultimii 3 ani, in cuantum de minim 400.000 lei
- Bilant contabildin anul precedent, vizat si inregistrat la organele competente si balanata contabila la 31.12.2007.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Se vor transmite informatii cu privire la lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani;
2. Certificate sau alte documente care atestaconformitatea produselor;
3. Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii;4. Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca produsele furnizate nu aduc prejudicii mediului inconjurator;
5. Mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea solicita acest lucru. Se solicita prezentarea de fotografii ale europubelelor, in cadrul propunerii tehnice.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: achitati la casieria autoritatii contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.03.2008 12:00
Locul: Primaria Comunei Bascov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de licitatie si persoanele imputernicite ale firmelor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: Bulevardul Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)3104641, Email: [email protected], Fax: +4(021)3104648, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Bascov, Compartimentul Achizitii publice
Adresa postala: Str. Paisesti, nr. 125, Localitatea: Comuna Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel.0248/270525, interior :111, Email: [email protected], Fax: 0248/270033
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2008 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer