Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia publica de lucrari pentru reconstructie ecologica


Anunt de participare numarul 129730/06.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VANATOARE CLUJ-NAPOCA
Adresa postala:  CLUJ-NAPOCA, STRADA FABRICII DE ZAHAR NUMARUL 93/A, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400624, Romania, Punct(e) de contact:  Serbanescu Romeo, Tel. 0264 415 310, Email:  [email protected], Fax:  0264 415 266, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia publica de lucrari pentru reconstructie ecologica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Locatiile perimetrelor de ameliorare.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reconstructie ecologica forestiera prin impaduriri, pe terenuri degradate constituite in 10 (zece) perimetre de ameliorare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262640-9 - Lucrari de ameliorare a mediului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1Perimetrul ?Pasune comunala Lunca Mures?, suprafata: 11, 97ha, judetul AlbaLOT 2Perimetrul ?Tagsor?, suprafata: 21, 93 ha, judetul Bistrita-NasaudLOT 3Perimetrul ?Tagu?, suprafata: 20, 0ha, judetul Bistrita-NasaudLOT 4Perimetrul ?Viisoara I?, suprafata: 30, 04 ha, judetul Cluj
LOT 5Perimetrul ?Nyres?, suprafata: 10, 0ha, judetul MaramuresLOT 6Perimetrul ?Lazuri?, suprafata: 19, 42ha, judetul Alba
LOT 7Perimetrul ?Pasune comunala Cergau?, suprafata: 33, 86ha, judetul AlbaLOT 8Perimetrul ?Pasune comunala Sasciori?, suprafata: 8, 86 ha, judetul Alba
LOT 9Perimetrul ?Budesti?, suprafata: 27, 06 ha, judetul Bistrita-NasaudLOT 10 Perimetrul ?Viisoara II?, suprafata: 123, 36 ha, judetul Cluj
Valoarea estimata fara TVA: 9, 182, 720RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 03.11.2011 pana la 03.11.2017
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: Lot1-7371, 4(ron);L2-12078(ron);L3-11665(ron);L4-20929(ron);L5-7008(ron);L6-4714(ron);L7-17979(ron);L8-2822(ron);L9-14462(ron);L10-84623(ron)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de Stat - fondul de ameliorare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Prezentare Formular 12A-Declaratie pe propria raspundere
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2.Prezentare formular 12B-Declaratie pe propria raspundere
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
I situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofrtantul se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Copie dupa bilantul contabil aferent anilor 2009 si 2010 vizat si inregistrat de catre organele competente- Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectuluicontractului, din ultimii 3(trei)ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
certificat de atestare conform Ordinului nr. 718/2010
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 02.12.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2011 14:00
Locul: Sediul ITRSV Cluj-Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor, conform art.33, alin.(2) din HG 925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Relatii cu Publicul, Juridic si Resurse Umane; Precum si Departamentul de Achizitii Publice
Adresa postala:  Sediul I.T.R.S.V. Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar Nr.93A, ,Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400632, Romania, Tel. 0264415310, Email:  [email protected], Fax:  0264415266, Adresa internet (URL):  www.itrsvcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2011 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer