Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia publica de lucrari si dotari in cadrul proiectului ?Mirajul Oltului ? extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti ? Caciulata?


Anunt de participare numarul 133577/02.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA (CONSILIUL JUDETEAN VALCEA)
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor, Tel. +40 250732901/173, In atentia: Gabriel Tufeanu, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia publica de lucrari si dotari in cadrul proiectului ?Mirajul Oltului ? extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti ? Caciulata?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Calimanesti, judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin proiectul ?Mirajul Oltului ? extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti ? Caciulata? se urmareste reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii turistice a statiunii:
Parcul acvatic si centrul de relaxare CalimanestiParcul de agrement si sport Jiblea, Calimanesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrareava fi executatain conformitate cuprevederile documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini intocmite de proiectantul, SC REMACO SRL Bucuresti si puse la dispozitie executantului.
Prin acest proiect se urmareste realizarea lucrarilor de reabilitare si dezvoltare a infrastructurii turistice a statiunii Calimanesti ? Caciulata. Investitiile in infrastructura de turism duc la imbunatatirea si diversificarea ofertei turistice, cresterea atractivitatii ariei cu potential balnear natural si a numarului mediu de turisti.
Astfel se va realiza construirea si dotarea pentru Parcul acvatic si centrul de relaxare Calimanesti, precum si Parcul de agrement si sport Jiblea, Calimanesti.
Parcul acvatic si centrul de relaxare Calimanesti va fi amplasat in zona centrala a statiunii Calimanesti ? Caciulata, strada Calea lui Traian, pe malul drept al raului Olt, respectiv in Parcul Calimanesti:
Cladirea va avea demisol, parter si etaj, cu umatoarele functiuni: vestiare separate pe sexe, sauna, masaj, piscina adulti, piscina copii, sala fitness, grupuri sanitare, etc.
Amenajari exterioare: piscina adulti, piscina adulti cu apa termala, piscina copii, tobogane de apa, vestiare public cu dusuri si grup sanitar, birouri administrative, camera pompe, anexe depozitari sezlonguri, vestiar personal cu dus si grup sanitar si parcare.
Parcul de agrement si sport Jiblea, Calimanesti va fi amplasat in zona stadionului, langa DN7 varianta ocolitoare a orasului Calimanesti:
Se vor amenaja: alei si drumuri carosabile, alei pietonale, pista de role, 2 terenuri de sport sintetice, casa bilete, cabina poarta, cabina vestiare si toalete ecologice, debarcader ponton pentru agrement si loc de joaca pentru copii.Autoritatea contractanta poate acorda un avans de maximum 5 % din valoarea contractului, fara TVA, in conformitate cu prevederile HG 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.Avansul este conditionat de primirea prefinantarii de la Autoritatea de Management (AM) pentru POR in conformitate cu prevederile contractului de finantare si ale instructiunilor AM pentru POR.Conform art. 5 din HG nr. 264/2003 avansul se acorda numai dupa constituirea garantiei de returnare a avansului de catre beneficiarii de avansuri care au aceasta obligatie si numai daca sunt asigurate conditiile pentru inceperea indeplinirii obligatiilor rezultate din contract. Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat.
Valoarea estimata fara TVA: 23, 871, 361RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este de 477.000 Lei.G. P. se va constitui in conformitate cu art. 86, alin. 1 din H.G. 925/2006, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul precizat mai sus si valabila pentru perioada de 90 zile calendaristice de la data depunerii ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Contul in care se poate face plata garantiei de participare este: RO66TREZ6715006XXX000142, deschis la Trezoreria Ramnicu Valcea, cod fiscal: 2540929.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul S.G.B. emise de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% (5 % in cazul IMM-urilor) din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cuart.90 din HG nr.925/2006: a) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale avandu-se in vedere prevederile HG nr.1045/2011.b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din H. G. nr. 925 /2006se aplica in mod corespunzator. Modalitatea concreta de constituire a garantiei de buna executie va fi prevazuta in contract.Perioada garantiei de buna executie acordata va fi de minimum 24 luni.In cazul S.G.B. emise de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al Judetului Valcea 50%Finantare nerambursabila din F.E.D.R.50%Contract de finantare nr. 1530din 27.04.2011. Codul SMIS al proiectului: 14921.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii privind asociatii: -Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formalasocierea.
-Operatorii economici care se asociaza, vor prezenta in cadrul ofertei, un acord de asociere formularul nr. 2. (a se vedea modelul laSectiunea ?formulare?)
-In acordul preliminar, se va stabili liderul de asociatie, activitatile din contract care se vor realiza in comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat.-Toti partenerii asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.
-Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.-Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului si la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte.-Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Nota: Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
2.Declaratie privind eligibilitatea: Declaratie pe proprie raspundere, privind eligibilitatea, conform careia ofertantul nu se afla in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, completata in conformitate cu formularul nr. 12A.
3. Declaratieprivind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu formularul nr. 12B.
4.Declaratia privind calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu formularul nr. 12C.
5.Certificat de participare cu oferta independenta: Se va prezenta Formular nr. 8 - Declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" potrivit Ordinului 314/2010 al ANRMAP, semnat si parafat de reprezentantul legal alofertantului.Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.6.Declaratie pe propria raspundere conf. art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata: Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
In acest sens se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevedrile art. 69ยน din OUG 34/2006? Formular nr. 9.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: PresedinteleConsiliului Judetean Valcea Ion Cilea
Vicepresedinte Dumitru Persu
Vicepresedinte Romulus Bulacu
Secretar al Judetului Constantin Dirinea
Director Executiv Mircea C-tin PredescuDirector Executiv Carmen Alexandrescu
Director Executiv Bogdan Lastun
Director Executiv Adj. Vasilica Mazilu
Sef Serviciu Juridic Daniela Calianu
Sef Serviciu Buget Andreea Vartej.
7. Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: - Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social (formular tip eliberat de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, tradus in limba romana de traducator autorizat si legalizat), original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (formular - tip eliberat de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, tradus in limba romana de traducator autorizat si legalizat), original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Certificatele mentionate anterior trebuie sa ateste faptul ca ofertantii nu au obligatii restante la bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
NOTA: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite si daca operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, in conformitate cu art. 9, alin (1)din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.AP. nr. 509/2011.
In cazul in care ofertantii uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi luate in considerare si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date (art. 9, alin (3)din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.AP. nr. 509/2011).
Persoane juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberatede autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata impozitelor, taxelorsi contributiilor catre bugetul de stat si bugetul localin conformitate cu cerintele solicitatede autoritatea contractanta.
Documentele vor fi prezentatein original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularele si certificatele mentionate mai sus.
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i), (art. 5, alin (3)din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.AP. nr. 509/2011). 1. Persoane juridice romane: Certificat constatator, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? emis de Oficiul Registrului Comertului cu pana la30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice;
b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii.In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc, in urma evaluarii ofertelor a prezentat certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte acest certificat in original/copie legalizata pentru conformitate.In cazul unei asocieri fiecare asociateste obligat sa prezinte documentele mentionate pentru partea din contract pe care o realizeaza.
2. Persoane fizice romane: Autorizatie de functionare / altele echivalente.
Ofertantul, inclusiv subcontractantii sau partenerii trebuie sa fie inregistrat/inregistrati si specializat/specializati pentru executarea unor astfel de lucrari.
3. Persoane juridice /fizice straine: - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele mentionate.
Cerinte obligatorii: - Ofertantul sa fie legal inregistrat.
- Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii.
Se solicita prezentarea documentelor pentru fiecare participant, indiferent de calitatea in care participa la oferta.
Ofertantii - persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre urmatoarele optiuni, dupa caz:
a) Ca inaintea incheierii contractului, se vor inregistra fiscal in Romania.
b) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, se va proceda la Iegalizarea asocierii si in cazul in care liderul asocierii este persoana juridica straina, acesta se va inregistra la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor fiscale in vigoare din Romania.
c) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii dintre persoane juridice straine, se va proceda la legalizarea asocierii, se va desemna
liderul asociatiei sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor fiscale in vigoare din Romania.In cazul unei asocieri, liderul, persoana juridica straina, este obligat sa prezinte acest formular.
Nota: ContractuI de achizitie publica va fi incheiat numai dupa ce se va prezenta dovada legalizarii asocierii si a inregistrarii fiscale in Romania a liderului de asociere, in cazul in care acesta este persoana juridica straina.
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i), (art. 5, alin (3)din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.AP. nr. 509/2011).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 ani de referinta (2008, 2009, 2010) sa fie cel putin egala cu: 38.000.000 lei.
In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii trei ani financiari incheiati, respectiv 2011, 2010, 2009.
Ofertantul castigator trebuie sa demonstreze, la data semnarii contractului, ca pe toata perioada de executie a lucrarii va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul (fluxul de numerar) de executie exclusiv pentru lucrarea mentionata, pentru o perioada de 2 luni, in valoare de 2.652.000 lei.
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii
contractului, operatorul economic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de
inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea
aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocandsustinerea acordata de o alta persoana, in conformitate cu prevederile art. 186, alin. (1) din O.U.G. 34/2006, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilorPersoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelorlucrari similareexecutate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani (ultimii 5 ani se vor calcula
pana la data depunerii ofertelor).
Ofertantul va prezenta ca unic constructor, asociat sau subcontractant, un contract de lucrari finalizat, cu lucrari similare ca natura si complexitate - respectiv: lucrari de rezistenta; lucrari de arhitectura; lucrari instalatii electrice, sanitare, termice, de ventilare, cu valoarea de minim 20.000.000lei, fara TVA. Cursul leu/euro avut in vedere ptr.calcul echivalentei este cel din data de 08.02.2012.
Declaratia privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Decl. privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Lista cu personalul specializat si direct implicat in realizarea contractuluiPersonalul propus pentru derularea contractului trebuie sa acopere cel putin urmatoarele functii:
1. Coordonator de proiect ? inginer cu experienta profesionala in constructii civile si industriale, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar ;
2. Sef de santier - inginer cu experienta profesionala in constructii civile si industriale, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar;
3. Inginer instalatii pentru constructii ;
4. Resp. teh. cu exec. atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;
5. Responsabil cu protectia muncii autorizat;
6. Responsabil cu asigurarea calitatii AQ/CQ, atestat prin dispozitie interna.
Personalul implicat trebuie sa-si declare disponibilitatea pentru realizarea contractului si participarea efectiva pe intreaga perioada de derulare a lui.
Ofertantul va face dovada ca pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii, precum si celelalte acte normative conexe sau subscrise.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http: //www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie. html
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, indiferent de pondere si specializarea acestora.
Ofertantii vor prezenta:
- Date de recunoastere ale subcontractantilor;
- Resurse umane (certificate, atestate, autorizatii) pentru partea lor de implicare
- Resurse tehnice (certificate, atestate, autorizatii) pentru partea lor de implicare.
Asigurarea serviciilor de salubrizare
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata in conformitate cu prevederile art. 190, alin. (1) din O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigura sustinerea sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ISO 9001:2008 sau echivalent pentru lucrarile care fac obiectul achizitiei. In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
ISO 14001:2004 sau echivalent , pentru lucrarile care fac obiectul achizitiei.
In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In aceasta etapa, procesul repetitiv de reofertare se refera la pretul ofertei.Imbunatatirea ofertelor la licitatia electronica se faceintr-o singura runda de o zi, care va fi anuntata ulterior. Nu se utilizeaza pasul de licitare.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
III.A.7.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.04.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.04.2012 10:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Valcea, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Ramnicu Valcea, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 - 2013? Axa prioritara 5, Domeniul de interventie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice.Contract de finantare nr. 1530din 27.04.2011. Codul SMIS al proiectului: 14921.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, avand preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care sunt in aceasta situatie, sa transmita o noua propunere financiara, in plic inchis, la sediul autoritatii contractante pana la o data si ora limita comunicata tuturor ofertantilor care se afla in situatia mentionata.In acest caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul si imprejurimile, pentru a fi inmasura sa evalueze, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, toate datele necesare ce ar putea fi utile in intocmirea ofertei.In cazul in care ofertantul nu participa la vizitarea amplasamentului si nu sesizeaza eventualele neconcordante care ar putea aparea intre documentatia depusa in SEAP si situatia existenta pe teren, in vederea clarificarii acestora inainte de data deschiderii ofertelor, isi asuma toate riscurile ce decurg din acest fapt. Acest lucru nu-l exonereza pe ofertant de obligatiile pe care si le asuma prin prezentul contract.Vizitarea amplasamentului se poate face in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor, orele 8.00 -15.00 impreuna cu unreprezentant al Primariei Orasului Calimanesti.In prealabil se va lua legatura cu : D-nul Ilie Nemes, Sef Birou Tehnic, din cadrul Primariei Orasului Calimanesti, telefon 0250/750080.Toti ofertantii vor confirma in scris primirea procesului verbal (raportului) incheiat la vizita in teren si il vor include in oferta lor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ ? jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze CNSC ? ului, cu respectarea prevederilor art. 256^2 si 270-271 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: strada General Praporgescu nr. 1, judetul Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +40 250732901/169, Email: [email protected], Fax: +40 250735617, Adresa internet (URL): www. cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.02.2012 14:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer