Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia publica de mobilier modular


Anunt de participare numarul 118277/01.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
Adresa postala:  Strada Avalansei, nr20-22, sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Punct(e) de contact:  Georgeta Gosnea, Tel. 0314370236, In atentia:  Georgeta Gosnea, Email:  [email protected], Fax:  0314370236, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia publica de mobilier modular
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul Agentiilor Locale de Ocupare a Fortei de Munca din cele 41 de resedinte de judet si din cele 6 sectoare ale Municipiului Bucuresti. Conform anexei ?Locatii?
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia publica de ?mobilier modular? Cod CPV 39151300-8, de ?scaune? Cod CPV 39112000-0, de ?materiale informative/siglele de identitatea vizuala Cod CPV 44423400-5, de?cablaje/cablare retea interna? Cod CPV 31611000-2 , de servici de?curatenie si igienizare? Cod CPV 90900000-6pentru proiectul ?PROself - PROmovarea Serviciilor de tip SELF-service? (contract POSDRU/11/4.1/S/2).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39151300-8 - Mobilier modular (Rev.2)
31611000-2-Cablaje (Rev.2)
39112000-0-Scaune (Rev.2)
44423400-5-Panouri de semnalizare si articole conexe (Rev.2)
90900000-6-Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia publica de ?mobilier modular? Cod CPV 39151300-8, de ?scaune? Cod CPV 39112000-0, de ?materiale informative/siglele de identitatea vizuala Cod CPV 44423400-5, de?cablaje/cablare retea interna? Cod CPV 31611000-2 , de servici de?curatenie si igienizare? Cod CPV 90900000-6pentru proiectul ?PROself - PROmovarea Serviciilor de tip SELF-service? (contract POSDRU/11/4.1/S/2 ) conform documentatie tehnice
Valoarea estimata fara TVA: 1, 609, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 16100 lei, orce instrument de garantie emis de banca sau societate de asigurari
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul proiectului ?PROself - PROmovarea Serviciilor de tip SELF-service? (contract POSDRU/11/4.1/S/2) cu finantare din FSE-POSDRU
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - completare formular F.1., Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare Formularul nr. F.2., 1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, in original sau copie legalizata sau xerocopie certificata conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor.
2. Certificat privind plata impozitelor locale, in original, copie legalizata sau xerocopie certificata conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului care sa ateste faptul ca acesta nu este in stare de faliment ori lichidare, original sau copie legalizatasau xerocopie certificata conform cu originalul valabil la data deschiderii ofertelor, Certificat de inregistrare emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, sau xerocopie certificata conform cu originalul copie legalizata valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2009, vizat si inregistrat la A.F.P., copii bilant semnate si stampilate conform cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara (Formularul nr. F.5.Sa dovedeasca experienta in cel putin un proiect similar, avand ca beneficiar un operator public/privat din Romania. Valoarea contractului sa fi fost cel putin egala cu valoarea estimata a prezentului contract.
Actul constitutiv eliberat de Oficiul Registrului Comertuluioriginal sau copie legalizata sau xerocopie certificata conform cu originalul valabil la data deschiderii ofertelor, Experienta similara, Declaratie pe proprie raspundere privind detinerea dotarilor, echipamentelor, utilajelor necesare executarii celui mai mare contract subsecvent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Sa dovedeasca experienta in cel putin un proiect similar, avand ca beneficiar un operator public/privat din Romania, in care a avut calitatea de furnizor/prestator de produse/servicii care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. Valoarea contractului sa fi fost cel putin egala cu valoarea estimata a prezentului contract, Se vor prezenta urmatoarele documente in functie de forma de proprietate: Copie dupa factura fiscala de achizitieCopia simpla dupa contractul de leasingCopia contractului de inchiriere cu acte doveditoare privind proprietatea (facturi, contracte)Pentru autovehiculele inmatriculate, indiferent de forma de detinere se vor prezenta: carte de identitate, ITP, licenta de transport si RCA valabile la data deschiderii(certificate conform cu originalul)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
constrangerea contractului de finantare, finalizarea furnizarii pana in decembrie 2011
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 20
Exp. intr-un proiect similar, avand ca beneficiar un operator public/privat din Romania, in care a avut calitatea de prestator de servicii care fac obiectul prezentei proceduri de achizi?ie publica
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
criteriu tehnic
60%
Descriere: Contine 3 subcriterii conf. doc de achizitie
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.04.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.04.2011 14:00
Locul: Strada Johann Strauss, nr 2B, Etaj 4, sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului si copie act de identitate, comisia de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ?PROself - PROmovarea Serviciilor de tip SELF-service? (contract POSDRU/11/4.1/S/2) cofinantare din FSE-POSDRU
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire si caietul de sarcini(fara anexe) prin intermediul aplicatiei SEAP, de la adresa str Johann Strauss nr. 2B et 4 sector 2 pe suport optic anexele tehnice
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr 5 , sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  02335, Romania, Tel. 0213195176, Email:  [email protected], Fax:  0213191674, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021 3104641 , Fax: 021 3104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Fax:  021 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luari la cunostinta, cf. art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca/-serviciul juridic
Adresa postala:  str. Avalansei nr.20-22, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 021.303.98.31, Email:  [email protected], Fax:  021.303.98.38, Adresa internet (URL):  www.anofm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2011 11:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer