Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE ? ECHIPAMENTE IT NECESARE FUNCTIONARII PLATFORMEI INFORMATICE SI SOFTWARE


Anunt de participare numarul 145601/07.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii
Adresa postala: str.Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010362, Romania, Punct(e) de contact: Anca MUSTATA, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213071919, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
Adresa postala: Calea Plevnei, nr.3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050051, Romania, Punct(e) de contact: Anca MUSTATA, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213071919, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
Adresa postala: Calea Plevnei, nr.3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050051, Romania, Punct(e) de contact: Anca MUSTATA, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213071919, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
Adresa postala: Calea Plevnei, nr.3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050051, Romania, Punct(e) de contact: Anca MUSTATA, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213071919, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE ? ECHIPAMENTE IT NECESARE FUNCTIONARII PLATFORMEI INFORMATICE SI SOFTWARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Calea Plevnei nr 3, Sector 5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizareproduse ? echipamente IT necesare functionarii platformei informatice si software aferent
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38540000-2 - Masini si aparate de testare si masurare (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
32232000-8-Echipament pentru videoconferinte (Rev.2)
32580000-2-Echipament de prelucrare a datelor (Rev.2)
48821000-9-Servere de retea (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Simulator de trafic si aplicatii informatice 1 buc
Simulator de retea informatica1 buc
Analizor portabil de retele LAN1 buc
Echipament de protectia automata improtriva atacurilor informatice de tip DDoS 1 buc
Server gestiune retea1 buc
Statii de lucru17 buc
Videoproiector1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 1, 341, 605RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum de 26.832, 10 lei printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, prezentat in original la sediul Autoritatii Contractante sau virament bancar in contul cod IBAN RO72 TREZ 701 5005 XXX011610 - Deschis la Trezoria Sector 1. Modalitate constituire a garantiei de participare cf art 86 din HG925/2006. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada posibilitatea ca autoritatea contractanta sa poata retine din garantia de participare a ofertantului care a depus contestatie la CNSC impotriva procedurii de atribuire, si a carei contestatie a fost respinsa ca nefondata de acesta, o valoare in conformitate cu art 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Data echivalenta leu/alta moneda este data publicarii in SEAP a anuntului de participare la cursul BNR. Garantia de participare va fi introdusa intr-un plic exterior inchis, sigilat si stampilat, separat de documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara, care va fi inscriptionat astfel: ?GARANTIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE ? ECHIPAMENTE IT NECESARE FUNCTIONARII PLATFORMEI INFORMATICE SI SOFTWARE AFERENT ". Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Dovada garantiei de participare trebuie sa fie prezentata in original, conform FORMULARULUI 7, la adresa Autoritatii Contractante pentru depunerea ofertelor, cel mai tarziu la data si ora limita de deschidere a ofertelor. a)Cuantumul Garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de 5% din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA.b)Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari cf.art.90(1) din HG 925/2006 sau prin virament bancar in contul RO72TREZ7015005XXX011610 Trezorerie Sector 1. Autoritatea Contractanta nu accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.c)Garantia de buna executie va fi prezentata in termen de 10 zile de la data semnarii contractului - FORMULAR 8 din capitolul de Formulare - original
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative: ?Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania? cod SMIS 32612
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in preved art. 180 si art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare FORMULAR 2; 2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 FORMULAR - 5;Anexa persoane din cadrul autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire, ce pot influenta procedura de atribuire: Adrian Curaj, Elena Tita; Ecaterina Gica, Dodi Dumitru; Gabriela Popa; Ecaterina Alexoaei; Emilia Dumitras, Marius Dorian Nicolaescu; Cristina Ilcau, Florian Adrian Petrescu; Daniel Florin Lazarica; Costin Micu. 3. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local - Original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa reiasa lipsa datoriilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele; 4.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat - Original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa reiasa lipsa datoriilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele. 5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - FORMULAR 3; 6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - FORMULARUL 4; 1.Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta - Original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Din Certificatul Constatator trebuie sa reiasa ca ofertantul are inclus in obiectul de activitate serviciile care constituie obiectul prezentei proceduri de achizitie.Nota: Ofertantilor castigatori li se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata la semnarea contractului de prestari servicii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani financiari (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de cel putin 2.600.000 lei. Se va completa FORMULARUL 6 denumit "Fisa de informatii generale" 2.Prezentarea bilanturilor contabile prescurtate pe ultimii trei ani financiari (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate de organele competente (copie cu mentiunea ?conform cu originalul?) si/sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil sau orice alte documente edificatoare prin care ofertantul/candidatul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.FORMULARUL 6; Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru ultimii trei ani financiari (2010, 2011, 2012). 2.Bilanturile contabile prescurtate pe ultimii trei ani financiari (2010, 2011, 2012) sau orice document privind capacitatea economico-financiara pe pe ultimii trei ani financiari (2010, 2011, 2012).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor prestari de servicii prestate in ultimii 3 ani - FORMULAR 9; Ultimii 3 ani se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor. Operatorul economic trebuie sa demonstreze experienta prin prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate, continand valori, perioade de prestare, beneficiari cf art.188 alin.2 lit.a din OUG34/2006 2.Experienta similara - FORMULARUL 10. Se solicita prezentarea cel putin a unui certificat/document/ contract/proces verbal de receptie/orice alt document emis sau contrasemnat de beneficiar (cf art.188 alin.2 lit.a din OUG34/2006) care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare cumulata de minim 1.341.605 lei. Se vor prezenta copii cu mentiunea ?conform cu originalul?, stampilate si semnate de reprezentantul legal. Prin serviciu similar se intelege acel serviciu de natura si complexitate similara cu cele care constituie obiectul achizitiei pentru care se organizeaza prezenta procedura de achizitie publica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. FORMULARUL 9;2. FORMULARUL 10 Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.Licitatia electronica se desfasoara in 1 runda electronica.Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare pentru incheierea contractului, se refera numai la pretul cel mai scazut al ofertei.Calendarul desfasurarii etapei finale de licitatie electronica va fi comunicat dupa incheierea evaluarii ofertelor si va fi inclus in cadrul invitatiei transmisa catre operatorii economici.Conform prevederilor art. 42 din HG 1660/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le vor fi transmise invitatii de participare la aceasta faza, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.Conform HG 834/22.07.2009 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea Normelor de Aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006, clasamentul final se stabileste luand in considerare si rezultatul obtinut in procesul de ofertare. Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei (art.38, alin.4).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2013 09:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 12:00
Locul: Calea Plevnei, nr.3, sector 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania? cod SMIS 32612
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Orice operator economic care incearca sa stabileasca intalniri individuale cu autoritatea contractanta/ beneficiar in legatura cu acest proiect pe perioada procedurii de atribuire poate fi exclus din procedura. Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in conditiile prevazute de lege. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia contractul de prestari servicii cu operatorul economic castigator in limitele fondurilor disponibile. In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre Autoritatea Contractanta. In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii, chiar daca Autoritatea Contractanta a fost notificata in prealabil in acest sens. Autoritatea contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat in documentatia de atribuire, cu toate anexele specificate. Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art 205 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu toate modificarile si completarile ulterioare. NU SE POATE DEPASI VALOAREA ESTIMATA. OFERTELE CARE DEPASESC VALOAREA ESTIMATA VOR FI DECLARATE NECONFORME.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Art.256.2 ? (1) lit a din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii ? Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Mendeleev nr.21-25, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010362, Romania, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], Fax: +40 213071919, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 16:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer