Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII ? DEZVOLTAREA UNUI NUCLEU DE PLATFORMA INFORMATICA PENTRU INSTRUIRE IN E-ADMINISTRATIE


Anunt de participare numarul 148772/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii
Adresa postala: str.Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010362, Romania, Punct(e) de contact: Ecaterina ALEXOAEI, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], Fax: +40 213071918, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii
Adresa postala: Bd. Schitu Magureanu, nr.1, etaj 3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050025, Romania, Punct(e) de contact: Ecaterina ALEXOAEI, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], Fax: +40 213071919, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii
Adresa postala: Bd. Schitu Magureanu, nr.1, etaj 3, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050025, Romania, Punct(e) de contact: Ecaterina ALEXOAEI, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], Fax: +40 213071919, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii
Adresa postala: Bd. Schitu Magureanu, nr.1, etaj 3, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050025, Romania, Punct(e) de contact: Ecaterina ALEXOAEI, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], Fax: +40 213071919, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII ? DEZVOLTAREA UNUI NUCLEU DE PLATFORMA INFORMATICA PENTRU INSTRUIRE IN E-ADMINISTRATIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: B-dul Schitu Magureanu, nr.1, etaj 3, sector 5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari servicii - privind dezvoltarea unui nucleu de platforma informatica pentru instruire in e-Administratie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212780-0 - Servicii de dezvoltare de software pentru managementul sistemelor, al stocarii si al continutului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari servicii - privind dezvoltarea unui nucleu de platforma informatica pentru instruire in e-Administratie
Valoarea estimata fara TVA: 819, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum de 16.380 lei printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, prezentat in original la sediul Autoritatii Contractante sau virament bancar in contul cod IBAN RO72 TREZ 701 5005 XXX011610 -Deschis la Trezoria Sector 1. Modalitate constituire a garantiei de participare cf art 86 din HG925/2006. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada posibilitatea ca autoritatea contractanta sa poata retine din garantia de participare a ofertantului care a depus contestatie la CNSC impotriva procedurii de atribuire, si a carei contestatie a fost respinsa ca nefondata de acesta, o valoare in conformitate cu art 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Data echivalenta leu/alta moneda este data publicarii inSEAP a invitatie de participare la cursul BNR. Garantia de participare va fi introdusa intr-un plic exterior inchis, sigilat si stampilat, separate de documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara, care va fi inscriptionat astfel: ?GARANTIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII ? DEZVOLTAREA UNUI NUCLEU DE PLATFORMA INFORMATICA PENTRU INSTRUIRE IN E-ADMINISTRATIE". Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse si returnate. Dovada garantieide participare trebuie sa fie prezentata in original, conform FORMULARULUI 8, la adresa Autoritatii Contractante pentru depunerea ofertelor, cel mai tarziu la data si ora limita de deschidere a ofertelor. a)Cuantumul Garantiei de buna executie a contractului de prestari servicii este de 5% din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA.b)Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari cf.art.90(1) din HG 925/2006 sau prin virament bancar in contul RO72TREZ7015005XXX011610 Trezorerie Sector 1. Autoritatea Contractanta nu accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.c)Garantia de buna executie va fi prezentata in termen de 10 zile de la data semnarii contractului - FORMULAR 9 din capitolul de Formulare - original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative: ?Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania? cod SMIS 32612
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in preved art. 180 si art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare FORMULAR 2; 2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - FORMULAR 3; 3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - FORMULARUL 4; 4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 FORMULAR - 5;Anexa persoane din cadrul autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire, ce pot influenta procedura de atribuire: Adrian Curaj, Elena Tita; Ecaterina Ghita, Dodi Dumitru; Elena Victoria Zaharia; Ecaterina Alexoaei; Luciana Bratu, Emilia Dumitras, Marius Dorian Nicolaescu; Cristiana Ilcau, Florian Adrian Petrescu; Daniel Florin Lazarica; Costin Micu; Anca Iuliana Mustata; Andreea Cristina Zaharia, Elena Popescu. 5. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social - Original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? - din care sa reiasa ca ofertantul nu inregistreaza datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 FORMULAR 6. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011; 6.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat - Original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? - din care sa reiasa ca ofertantul nu inregistreaza datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 FORMULAR 6. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. 1.Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta. Poate fi depus in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? cf prevederilor art.5 alin 1 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP. Din Certificatul Constatator trebuie sa reiasa ca ofertantul are inclus in obiectul de activitate serviciile care constituie obiectul prezentei proceduri de achizitie. Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita prezentarea documentul in original/copie legalizata pentru conformitate, la semnarea contractului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani financiari (2013, 2012, 2011) trebuie sa fie de cel putin de cel putin 1.630.000 lei. Se va completa FORMULARUL 7 denumit "Fisa de Informatii generale"2.Prezentarea bilanturilor contabile prescurtate pe ultimii 3 ani financiari
(2013, 2012, 2011, vizate si inregistrate de organele competente (copie cu mentiunea
?conform cu originalul?) si/sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil sau orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.FORMULARUL 7; Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani financiari (2013, 2012, 2011).2.Bilanturile contabile prescurtate pe ultimii 3 ani financiari (2013, 2012, 2011) sau orice document privind capacitatea economico-financiara pe ultimii 3 ani financiari (2013, 2012, 2011)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3
ani - FORMULAR 10. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara prin prezentarea unei liste a principalelor servicii similare, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, cf art.188 alin.2 lit.a din OUG34/2006. Ofertantul va prezenta cel putin un document/proces verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare. Ultimii 3 ani se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor.
2.Experienta similara - FORMULARUL 11.Experienta similara reprezinta prestarea de servicii de dezvoltare aplicatii informatice care inglobeaza fluxuri de lucru si studii de cazin valoare minima de 819.000 lei. Prestarea de servicii privind realizarea de site-uri web (de tip Content Management System ? CMS sau non CMS) nu reprezinta experienta similara si nu vor fi asimilate ca experienta similara. Dovada experientei similare se va face prin prezentarea de certificate/documente/procese verbale de receptie/recomandari/parti relevante contracte/documente constatatoare/etc, emise sau contrasemnate de beneficiar, din care sa rezulte functionalitatile platformei /platformelor dezvoltate precum si valoarea serviciilor prestate a caror valoare cumulata sa fie de minim 819.000 lei. Documentele solicitate vor avea mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi stampilate si semnate de reprezentantul legal.
3.Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/ partile din contract care sunt indeplinite de acestia
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. FORMULARUL 10;2. FORMULARUL 11 Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.3. FORMULARUL 16
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 09:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2014 12:00
Locul: Calea Plevnei, nr. 3, sector 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: ?Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania? cod SMIS 32612
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Orice operator economic care incearca sa stabileasca intalniri individuale cu autoritatea contractanta/ beneficiar in legatura cu acest proiect pe perioada procedurii de atribuire poate fi exclus din procedura. Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in conditiile prevazute de lege. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia contractul de prestari servicii cu operatorul economic castigator in limitele fondurilor disponibile. In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre Autoritatea Contractanta. In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii, chiar daca Autoritatea Contractanta a fost notificata in prealabil in acest sens. Autoritatea contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat in documentatia de atribuire, cu toate anexele specificate. Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiteriicomunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art 205 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu toate modificarile si completarile ulterioare. NU SE POATE DEPASI VALOAREA ESTIMATA. OFERTELE CARE DEPASESC VALOAREA ESTIMATA VOR FI DECLARATE NECONFORME.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Art.256.2 ? (1) lit a din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii ? Serviciul Juridic
Adresa postala: str.Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010362, Romania, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], Fax: +40 213071919, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer