Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA


Anunt de participare numarul 37029/23.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COVASNA
Adresa postala: Str. Ciucului, nr.149, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520036, Romania, Punct(e) de contact: Zsolt Attila Sipos, Tel.0267-312319 (int.119), In atentia: Comp. Achizitii-Investitii, Email: [email protected], Fax: 0267-312319 (int.119), Adresa internet (URL): www.dsv-covasna.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Activitati sanitar veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: C.S.V.A.-uri din judetul Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR LEGALE DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot nr. 1 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Aita Mare;Lot nr. 2 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Baraolt;Lot nr. 3 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Barcani;Lot nr. 4 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Batanii Mari;Lot nr. 5 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Bodoc;Lot nr. 6 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Borosneul Mare;Lot nr. 7 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Bradut;Lot nr. 8 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Brates;Lot nr. 9 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Bretcu;Lot nr. 10 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Catalina;Lot nr. 11 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Cernat;Lot nr. 12 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Chichis;Lot nr. 13 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Comandau;Lot nr. 14 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Covasna;Lot nr. 15 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Dobarlau;Lot nr. 16 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Ghelinta;Lot nr. 17 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Ghidfalau.Lot nr. 18 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Haghig;Lot nr. 19 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Ilieni;Lot nr. 20 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Intorsura Buzaului;Lot nr. 21 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Lemnia;Lot nr. 22 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Malnas;Lot nr. 23 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Moacsa;Lot nr. 24 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Ojdula;Lot nr. 25 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Ozun;Lot nr. 26 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Poian;Lot nr. 27 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Reci;Lot nr. 28 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Sanzieni;Lot nr. 29 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Sfantu Gheorghe;Lot nr. 30 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Sita Buzaului;Lot nr. 31 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Targu Secuiesc;Lot nr. 32 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Turia;Lot nr. 33 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Valcele;Lot nr. 34 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Valea Crisului;Lot nr. 35 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Varghis;Lot nr. 36 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Zagon;Lot nr. 37 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Zabala;
Valoarea estimata fara TVA: 335, 372.7RON
II.2.2) Optiuni
Da
Cu optiunea de prelungire cu 4 luni in limita alocatiilor bugetare
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 30.11.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din situatiile de plata, reprezentand 5 % din valoarea totala a contractului, fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat resp. venituri extrabugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata. In cazul declararii castigatoare a ofertei comune, cu desemnare lider si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata de realizare a contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentelor si cerintelor stabilite prin documentatia de atribuire:
Certificate constatatoare, altele echivalente.Autorizatii de functionare, altele echivalente.Certificat de inregistrare si certificat constatator eliberat de ORC.Atestat de libera practica.
Declaratii pe proprie raspundere in conformitate cu Formularele nr. 12B si nr. 12C din documentatia de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentelor si cerintelor stabilite prin documentatia de atribuire.Rezultatul exercitiului financiar pe ultimul an.Fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. O lista a principalelor servicii sanitar-veterinare similare/echivalente prestate in ultimul an, continand valori, perioade de prestare, beneficiari (se va completa Formularul nr. 12E din documentatia de atribuire);
2. recomandari din partea altor beneficiari/clienti cel putin o recomandare; recomandarea trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: a) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
b) referirea sa se faca la un contract care face obiectul prezentei documentatii de atribuire.
3. informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
4. informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii:
a) prezentarea unei diplome/adeverinte de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate;
b) prezentarea atestatului de libera practica;
c) declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar la casierie sau prin virament bancar in contul de trezorerie al autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2007 12:30
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104641, Adresa internet (URL): www.cncs.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Covasna
Adresa postala: Str. Kriza Janos, nr.2, Localitatea: Sf.Gheorghe, Cod postal: 520023, Romania, Tel.0267/311606, Fax: 0267/316053
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor cap. IX - solutionarea contestatiilor OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic DSVSA Covasna
Adresa postala: Str. Ciucului, nr.149, Localitatea: Sf.Gheorghe, Cod postal: 520036, Romania, Tel.0267/351712 (int.105), Email: [email protected], Fax: 0267/351712
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2007 18:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer