Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE MENTORAT IN VEDEREA DEZVOLTARII SI IMBUNATATIRII COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN GRADINITE


Anunt de participare numarul 70061/19.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Adresa postala: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Invatamantul preuniversitar, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Ilina, Anna-Maria Mares, Tel.0213055993, 0213056084, In atentia: Mihaela Ilina, Anna-Maria Mares, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0213055990, 0213055989, Adresa internet (URL): www.rural.edu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE MENTORAT IN VEDEREA DEZVOLTARII SI IMBUNATATIRII COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN GRADINITE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Serviciile vor fi prestate pe loturi, fiecare lot incluzand personalul angajat in gradinitele cuprinse in 5 regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud, Sud-Vest, Centru, Bucuresti-Ilfov.
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 33 luni
Valoarea estimata fara TVA: 6, 695, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anuale
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul serviciilor il reprezinta dezvoltarea si imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite, inclusiv directori si personal nedidactic, competente necesare promovarii unei abordari integrate a serviciilor de educatie, ingrijire si protectie a copiilor in serviciile de educatie timpurie prescolara, avind ca interes primordial dezvoltarea globala, sanatoasa si plenara a copilului si pregatirea acestuia pentru scoala si pentru viata.Scopul contractului este detaliat in caietul de sarcini inclus in documentatia de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
80400000-8-Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)
80590000-6-Servicii de asistenta pedagogica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot Cantitatea minima previzionata pentru acordul cadru (zile de mentorat)
Lot 1 Nord-Est3, 326Lot 3 Sud2, 780Lot 4 Sud-Vest1, 936Lot 7 Centru3, 043Lot 8 Bucuresti-Ilfov1, 786
Valoarea estimata fara TVA: 6, 695, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
33 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare va fi de 10.000 lei pentru fiecare lor in parte.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare o reprezinta bugetul de stat si credite externe aferente anilor bugetrai 2009-2011. Plata se va efectua pe baza rapoarteor trimestriale aprobate de achizitor si a facturilor emise.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Certificate constatatoare in original sau copie legalizata pentru indeplinirea obligatiilor exigibile privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale
Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii conform codului CAEN.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleBilantul contabil vizat si inregistrat de organele competente la data de 31.12.2007Cifra de afaceri pe ultimul an (2007) sa fie cel putin egala cu valorile precizate mai jos pentru fiecare lot in parte:
Lot 1 Nord-Est 150000 lei
Lot 3 Sud 125000 lei
Lot 4 Sud-Vest 90000 lei
Lot 7 Centru 140000 lei
Lot 8 Bucuresti-Ilfov 80000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
Experienta similara: Cerinta minima obligatorie pentru fiecare lot pentru care se va depune o oferta: prezentarea unuia sau mai multor contracte de formare/mentorat derulate in ultimii 3 ani, in domeniul educatiei/formarii adultilor pentru minim 200 de beneficiari.Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului:
-1 manager de proiect
-1 asistent de proiect
-pentru fiecare lot in parte se solicita un numar de mentori, dupa cum urmeaza:
Lot Nr. de mentori minim solicitat pentru perioada maxima de prestare a serviciilor
Lot 1 Nord-Est 14
Lot 3 Sud 12
Lot 4 Sud-Vest 8
Lot 7 Centru 13
Lot 8 Bucuresti-Ilfov 7
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
S/PRET/03/2008 Lot 1, Lot 3, Lot 4, Lot 7, Lot 8
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.02.2009 23:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2009 11:00
Locul: Str. Spiru Haret nr 12, Etaj II, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii la sedinta de deschidere a ofertelor trebuie sa prezinte imputernicire semnata de persoana autorizata sa semneze formularul de oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Departamentul Juridic
Adresa postala: Strada Spiru Haret nr. 12, Etaj II, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Tel.0213055993, Email: [email protected], Fax: 0213055990, Adresa internet (URL): www.rural.edu.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic
Adresa postala: Strada Spiru Haret nr. 12, Etaj II, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Tel.0213055993, Email: [email protected], Fax: 0213055990, Adresa internet (URL): www.rural.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2008 16:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer