Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia publica de vaccin antigripal


Anunt de participare numarul 37785/30.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: Directia Silvica Buzau, str.Maresal Averescu, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120257, Romania, Punct(e) de contact: UTA IONEL, Tel.0238723857, Email: [email protected], Fax: 0238723859, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia publica de vaccin antigripal
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul D.S.Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
509 doze vaccin antigripal
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24451660-4 - Vaccinuri antigripale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
509 doze vaccin antigripal
Valoarea estimata fara TVA: 16, 320RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-Nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri proprii, plata la livrare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-Asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Prezentare formular Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare formular Declaratia privindneincadrare in prev. art. 181 / OG. 34 / 2006.)
- Certificat de atestare fiscala valabil la data de 26.11.2007.
-Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
-Statut societate obiect de activitate comercializare produse farmaceuticecod CAEN 5231 in original, copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Scrisoare de bonitate financiara eliberata de banci sau de societati recunoscute de audit financiar si contabil;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind Lista principalelor contracte de furnizare, incheiate in ultimii 3 ani si prezentare Lista principalelor contracte de furnizare, incheiate in ultimii 3 ani
-Certificat de calitate / conformitatepentru vaccinul oferit
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7019-30.10.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2007 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
15zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2007 10:00
Locul: Sediul D.S.Buzau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii legali ai operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str.Emile Zola, nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA SILVICA BUZAU-Oficiul juridic- , cod postal 120257, Romania
Adresa postala: Str. Maresal Averescu, nr.5, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120257, Romania, Tel.0238723857, Email: [email protected], Fax: 0238723859
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2007 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer