Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia publica pentru dotari pentru proiectul ?Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie ?Dr. I.A. Sbarcea? Brasov?, finan?at prin Programul


Anunt de participare numarul 149162/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DIUAT, Tel. +40 268/410777/140/321, In atentia: Mihai Pascu, Email: [email protected], Fax: +40 368/440040, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Brasov
Adresa postala: Str. Nicolae Balcescu nr.67, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500019, Romania, Punct(e) de contact: DIUAT, Tel. +40 268410777-321, In atentia: Mihai Pascu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 268440040, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Brasov
Adresa postala: Str. Nicolae Balcescu nr.67, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500019, Romania, Punct(e) de contact: DIUAT, Tel. +40 268410777-321, In atentia: Mihai Pascu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 268440040, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia publica pentru dotari pentru proiectul ?Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie ?Dr. I.A. Sbarcea? Brasov?, finan?at prin Programul Operational Regional, axa prioritara 3. ?Imbunata?irea infrastructurii sociale?, domeniul major de interven?ie 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ambulatoriul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie ?Dr. I.A. Sbarcea? Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia publica pentru dotari pentru proiectul ?Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie ?Dr. I.A. Sbarcea? Brasov, finantat prin Programul Operational Regional, axa prioritara 3. ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, domeniul major de interventie 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.Pentru fiecare din cele 2 loturi aferente achizitiei, se va incheia cate un contract de furnizare dotari (echipamente si mobilier medicale), conform fiselor tehnice parte componenta a caietului de sarcini, care sunt structurate pe loturi dupa cum urmeaza: LOT 1: Echipamente medicale, Cod CPV: 33100000-1, in valoare de 442.050 lei fara TVA
Fisele tehnice afernte Lotului 1 sunt atasate anuntului de participare.LOT 2: Mobilier medical, Cod CPV: 33192000-2, in valoare de 352.950 lei fara TVA
Fisele tehnice afernte Lotului 2 sunt atasate anuntului de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Dotari pentru Ambulatoriul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie ?Dr. I.A. Sbarcea? Brasov:
LOT 1: Echipamente medicale in valoare de 442.050 lei fara TVA - conform Anexei B a Fisei de date si conform listei aferente lotului 1 din caietul de sarcini atasat anuntului de participareLOT 2: Mobilier medical in valoare de 352.950 lei fara TVA - conform Anexei B a Fisei de date si conformlistei aferente lotului 2 din caietul de sarcini atasat anuntului de participare.
Valoarea estimata fara TVA: 795, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participarepentru LOT 1: Echipamente medicale :8.000 lei siGarantia de participarepentru LOT 2: Mobilier medical :7.000 leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare: este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor, si trebuie prezentata in original. Data de referinta la care se face echivalenta leu/valuta la cursul de schimb BNR este inainte cu 5 zile lucratoare fata de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare, pentru fiecare lot ofertat: conform art. 86 (1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Scrisoarea de garantie sau ordinul de plata vor fi prezentate separat, nefiind incluse in coletul sigilat ce contine oferta si documentele de calificare.Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Cont Trezoreria Brasov RO33TREZ1315006XXX000169, CUI 4384150.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004.In caz de contestatii in masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, AC va retine, contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia, din gar. de participare, in raport cu val. estimata contr., pentru Lotul 2 -suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) lit. a)si pentru Lotul 1-suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) lit. b)din OUG nr.34/2006, cu modif. si compl ulterioare Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din val. totala fara TVA a contractului (5% in cazul IMM); se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. In cazul unui ofertant din categoria IMM-urilor, garantia de buna exececutie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local, POR, axa prioritara 3.?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, domeniul major de interventie 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi depuse, dupa cum urmeaza:
a) Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 7. Declaratia va fiprezentata si de tertul sustinator, daca e cazul.
b) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular 8. Declaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.c) Declaratii privind calitatea de participant la procedura - formular 6
d) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - formular 25
e) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, confor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- formular 24. In cazul in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla in una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Presedinte-Aristotel Cancescu, Administratorul judetului-Ispas Radu, Vicepresedinte-Mihai Pascu, Director Economic-Aurelia Popescu, Secretar-Maria Dumbraveanu, Director D.A.P.L.-Claudia Craciun, Director D.I.U.A.T.-Emil Cirica, Consilier ? Andreea Radulea , Consilier ?Petric Mihaela, Consilier ?Mone Mariana, Consilier ?Vasile Acrivopol C-tin, Consilier ? Ghilan Anca, Consilier ? Iures Octavian, Consilier ?Emilia Iordan, Consilier ?Stanescu Lucica.
f) Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(original, copie legalizatasau copie lizibila ? conform cu originalul?);g) Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(original, copie legalizatasau copie lizibila ? conform cu originalul?)
h) In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
i) Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovada eligibilitatii. Pt.ofertantii nerezidenti se vor aplica prev. art. 182 din OUG 34/2006. Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin Formularul 25-Certificatul de participare cu oferta independenta, care va fi completat doar de catre liderul asocierii, in numele acesteia. 1. Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; Datele/informatiile precizate in acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
2. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii (al ofertantului sau al operatorului economic ce va indeplini aceste activitati) privind activitatile de import , comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare si Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul 1636/2004 ? pentru LOTUL 1.
Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul isi poate demonstra situtia economica si financiara prezentand initial doar o declaratie pe proprie raspundere , cf. Art 11, alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (4), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
- Informatii generale ? formular9
- Media cifrei de afaceri globalape ultimii 3 ani, 2011-2012-2013 trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu: LOT 1: Echipamente medicale in valoare de minim 800.000 lei fara TVA ?i
LOT 2: Mobilier medical in valoare de minim 700.000 lei fara TVA,
pentru a demonstra capacitatea financiara de indeplinire a contractului.Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anii respectivi.
In cazul ofertantilor din categ IMM (facand dovada prin prezentarea doc prev in Legea 346/2004) acestia beneficiaza de red cu 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de BNR. In situatia in care un grup de operatorieconomici in asociere depune oferta comuna, situatia economica si financiara se determina prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Cerintele impuse la Bilanturile contabile sunt unice, identice pentru oricare lot ofertat, motiv pentru care, in cazul in care un ofertant opteaza pentru depunerea de oferte pentru ambele loturi, documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi depuse o singura data.
- Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, 2011-2012-2013vizate si inregistrate de organele competente.In cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate se accepta si alte documente edificatoare ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare.Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Formular 26- Model declaratie pe propria raspundereFormular 9- cursul mediu leu/euro 2011, 1 euro = 4, 2379 lei;
- cursul mediu leu/euro2012, 1 euro = 4, 4560 lei- cursul mediu leu/euro 2013, 1 euro = 4, 4190 lei.Bilanturi, documente edificatoare care sustin indeplinirea acestei cerinte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime privind experienta similaraLista cu principalele furnizari similare efectuate in ultimii 3 ani. (ultimii 3 ani se vor calcula de la data limita a depunerii ofertelor).
LOT 1:
Operatorul economic sau membrii asocierii impreuna, vor prezenta in cadru listei unul sau mai multe contracte care prezinta livrari de produse similare a caror valoare cumulata este de min. 440.000, 00 lei fara TVA, lista va fi insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau client beneficiar.
Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare, insotite de traducere autorizata.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
LOT 2:
Operatorul economic sau membrii asocierii impreuna, vor prezenta in cadru listei unul sau mai multe contracte care prezinta livrari de produse similare a caror valoare cumulata este de min. 350.000, 00 lei fara TVA, lista va fi insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau client beneficiar.
Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare, insotite de traducere autorizata.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
-Declaratie referitoare la efectivle medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani, conf. art. 188 alin. (3) lit. d) din OUG 34/2006
Documentele potfi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
Informatii privind cerificate care sa ateste conformitateaproduselor certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens , care sa ateste conformitatea produselor , identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante, dupa cum urmeaza:
LOTUL 1 - certificat de conformitate CE emis de un organ notificat sau declaratie de conformitate in acest sens.
Informatii privind subcontractantii.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializareaacestora. Se solicita pentru a se identifica operatorii economici, si pentru a nu permite operatorului economic declarat castigator sa-si modifice, pe parcursul derularii contractului, subcontractantii declarati fara acordul prealabil al autoritatii contractante.
Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34/2006 (formular 24)
Dovada implementarii Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o va realiza). Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul"
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 10? Declaratie privind lista principalelor livrari din ultimii 3 ani.Se solicita lista cu unul sau a mai multe contracte care prezinta livrari de produse similare, insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau client beneficiar.Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare, insotite de traducere autorizata.Ofertantii care prezinta contracteincheiate in alta moneda decat lei au obligatia sa faca conversia in lei aplicand cursul mediu anual lei/alta moneda comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, respectiv ultimii 3 ani stabiliti prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".-Formular 16Documentele potfi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".Prezentare cerificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitateaproduselor certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor , identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante, dupa cum urmeaza: LOTUL 1 - certificat de conformitate CE emis de un organ notificat sau declaratie de conformitate in acest sens.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializareaacestora. Se solicita pentru a se identifica operatorii economici, si pentru a nu permite operatorului economic declarat castigator sa-si modifice, pe parcursul derularii contractului, subcontractantii declarati fara acordul prealabil al autoritatii contractante.Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34/2006 (formular 24)Certificat emis de un organism independent care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001 sau orice alte dovezi / documente echivalente.Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2014 12:00
Locul: Consiliul Judetean Brasov, Str. Nicolae Balcescu nr.67, cam 17
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la deschiderea ofertelor: Imputernicire scrisa (Formular 2) si copie act identitate .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, axa prioritara 3. ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, domeniul major de interventie 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Perioada de garantie a echipamentelor /mobilier medicale va fi de minim 24 luniFurnizorul are obligatia de a furniza produsele in termen de: - maximum 45 de zile calendaristice de la semnarea contractului pentru LOTUL 1 si- maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului pentru LOTUL 2 .In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita in scris, reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru vizualizarea documentatie de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic , acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica, de ex: http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Brasov-serviciul juridic
Adresa postala: B-dul Eroilor , Nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268410777, Email: [email protected], Fax: +40 268472305, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer