Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita.Sistem de supraveghere si paza.


Anunt de participare (utilitati) numarul 109400/12.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala:  Str. Taberei nr.1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400512, Romania, Punct(e) de contact:  Sucursala Hidrocentrale Cluj, Tel. 0264207822, In atentia:  Serviciul Contracte, Email:  [email protected], Fax:  0264427797, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita.Sistem de supraveghere si paza.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: CHE Tarnita, jud.Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-elaborarea unui proiect tehnic si a caietelor de sarcini aferente;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-elaborarea unui proiect tehnic si a caietelor de sarcini aferente;
Valoarea estimata fara TVA: 80, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare: 1 500 lei; Garantia de buna executie: 5%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG34/2006, Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat si respectiv la bugetul local, Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice-ANAF, Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil prescurtat la data de 31.12.2009, Fisa de informatii generale, Scrisori de bonitate.Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) -cerinta minima de calificare-cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, in domeniul specific prezentei achizitii: minim 150 000 lei excl.TVA;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii realizate in ultimii 3 ani, Declaratie privind dotatiile specifice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a prezentului contract, Declaratie referitoare la asigurarea de catre operatorul economic ofertant a personalului de specialitate, Declaratie privind subcontractantii-daca este cazul, Declaratia operatorului economic ofertant privind indeplinirea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, Declaratie privind calitatea in care operatorul economic participa la procedura, Declaratie privind incadrarea operatorului economic ofertant in categoria intreprinderilor mici si mijlocii-daca este cazul;Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)-cerinta minima de calificare-experienta similara, suma valorilor serviciilor incluse in contractul/ contractele de servicii prezentate ca experienta similara, mai mare decat pragul valoric de: 70 000 lei excl.TVA,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
10199 din 12.10.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.11.2010 09:00
Locul: sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str.Taberei nr.1 , Cluj Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030064, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Cluj
Adresa postala:  Piata Stefan Cel Mare nr. 1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264593865, Email:  [email protected], Fax:  0264593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Cluj
Adresa postala:  str.Taberei nr.1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400512, Romania, Tel. 0264207800, Fax:  0264427797
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2010 10:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer