Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia serviciilor de expertiza tehnica - elaborare si implementare proiect pilot transport ?Elaborare studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii - Constructia celui de-al treilea pod peste Fluviul Dunarea intre Romania si Bulgaria?


Anunt de participare numarul 148757/09.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Lazar, Tel. +40 372111478, In atentia: Doamnei Mihaela Voinea, Director, Email: carmen.pisic[email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia serviciilor de expertiza tehnica - elaborare si implementare proiect pilot transport ?Elaborare studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii - Constructia celui de-al treilea pod peste Fluviul Dunarea intre Romania si Bulgaria?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul MDRAP
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciilor de expertiza tehnica - elaborare si implementare proiect pilot transport ?Elaborare studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii - Constructia celui de-al treilea pod peste Fluviul Dunarea intre Romania si Bulgaria?.
In cadrul contractului se vor derula urmatoarele activitati:
- elaborarea studiului de prefezabilitate;
- organizarea a 3 evenimente (2 ateliere si o conferinta) conform specificatiilor caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- elaborare studiu de prefezabilitate;
- organizarea a 3 evenimente (2 ateliere si o conferinta).
Valoarea estimata fara TVA: 1, 057, 539.52RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 21.150 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si se poate constitui prin oricare din formele prevazute la art. 86 alin. 1 din HG 925/2006, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia de participare se poate constitui si in alta moneda, data la care se va face conversia leu/alta valuta este cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare se retine/restituie conform prevederilor art. 87, respectiv art. 88 din HG 925/2006. In cazul prezentei proceduri sunt aplicabile prevederile art. 278 indice 1 alin 1 si alin 2 din OUG 34/2006. Garantia de buna executie este in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia se va constitui in maxim 7 zile de la semnarea contractului de ambele parti. Se vor avea in vedere prevederile HG. 1045/2011 (privind existenta unui cont in trezorerie)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular nr. 1;
2. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular nr. 2;
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular nr. 5;
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Documentul se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca e cazul. Persoanele cu rol de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Ø Liviu Nicolae DRAGNEA Viceprim-ministru, Ministru;Ø Shhaideh Sevil Secretar de stat;Ø Matache Iulian-Ghiocel Secretar de stat;Ø Niculescu Marian Secretar General;Ø Dinca Mihaela Secretar General Adjunct;Ø Boldea Cristian Robert Secretar General Adjunct;Ø Rusnac Melania Director general, Directia generala management financiar resurse umane si achizitii
Ø Vasile Ionela Director general, Directia generala avizare, contecios, relatia cu Parlamentul si dialog social
Ø Voinea Mihaela Director, Directia Achizitii Publice;Ø Tenea Diana Doina Director general, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;Ø Ionita Mariana Director, Directia lucrari publice;Ø Stamatiade Paul Cristian Director, Directia tehnica;Ø Gherca Teofil Oliver Director, Directia Politici si strategii;Ø Soare Alexandru George Sef serviciu, Serviciul dezvoltare infrastructura;Ø Dediu Cristina Sef serviciu, Serviciul politici si strategii de dezvoltare durabila;Ø Necsuliu Radu Sef Serviciu, Serviciul analize teritoriale si baze de date;Ø Ginavar Anca Ileana Sef serviciu, Serviciul amenajare teritoriu si urbanism;Ø Ciolan Simion Aurelia Sef serviciu, Serviciul reglementari in constructii;Ø Constantinescu Mihaela Veronica Sef serviciu, Serviciul constructii si reabilitari.5) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010 - Formular nr. 3;
6) Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Diretia de impozite si taxe locale care sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara lunii in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa ca nu are datorii scadente; Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget care sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara lunii in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa ca nu are datorii scadente. Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca informatiile cuprinse in acesta sunt reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Acesta se va prezenta in original sau copie conform cu originalul. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc, in urma evaluarii ofertelor, a depus acest certificat in copie conform cu originalul, comisia de evaluare poate solicita acestuia prezentarea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale - Autoritatea contractanta solicita ca cifra de afaceri medie globala pentru ultimii 3 ani, sa fie cel putin egala cu 1.000.000 lei. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
Pentru a nu restrictiona participarea la procedura de atribuire, in cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definiteprin Legea nr. 346/2004, acestia beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri. Declaratie privind incadrarea in categoria IMM.
Bilantul contabil la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012. In situatia in care ofertantii dispun, se pot prezenta orice alte documente relevante prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economico financiara a anului 2013.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.6Bilanturile se vor prezenta in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, prin raportare pana la data limita de depunere - ultimii 3 ani se vor calcula pana la data limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici vor face dovada prin prezentarea de orice documente/certificari ca au prestat in ultimii 3 ani prin raportare la data limita de depunere, servicii similare obiectului prezentei proceduri, printr-unul sau mai multe contracte, in valoare cumulata de cel putin 1.000.000 lei fara TVA.
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului insotita de CV-urile pentru persoanele cheie propuse.
Lista privind subcontractantii. Nu se accepta subcontractarea in integralitate a serviciilor. Subcontractantii vor prezenta declaratia pe proprie raspundere potrivit prevederilor art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.
Operatorul economic va prezenta cel putin urmatorul personal:
- manager de proiect (1 persoana): Managerul de proiect sa aiba studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent; participarea intr-un proiect/contract in care a avut calitate de manager de proiect si participarea pe orice pozitie intr-un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similar celor ce fac obiectul procedurii.- inginer proiectant (3 persoane): studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul constructii -specializarea constructii de cai ferate, drumuri si poduri; participarea la cel putin un contract/ proiect la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, din care sa rezulte experien?a in calitate de inginer proiectant/ consultant pentru lucrari de infrastructura de transport (drumuri, poduri, cai ferate).- inginer proiectant (1 persoana): studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul constructii ?specializarea constructii hidrotehnice; participarea la cel putin un contract/ proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, din care sa rezulte experienta in calitate de inginer proiectant drumuri.- inginer geotehnician (1 persoana): studii superioare absolvite cu diploma de licen?a sau echivalent in domeniul constructii ?specializarea inginerie civila;
participarea la cel putin un contract/ proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, din care sa rezulte experienta in calitate de inginer proiectant geotehnician.- inginer geodez (1 persoana): se va prezenta autorizatia in domeniu (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara), conform Ordinului nr.107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei si declaratia de disponibilitate;
- urbanist (1 persoana): studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul arhitecturii/ urbanismului;participarea la cel putin un contract/ proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, din care sa rezulte experienta in calitate de arhitect sau urbanist.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 7Completare Formular nr.8 Fisele de experienta similara vor fi insotite de cel putin un document/ contract / proces verbal de receptie care sa confirme ca a implementat respectivele servicii. Se vor prezenta certificate / documente emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta ori de catre clientul beneficiar privat.Completare formular nr. 9Completare Formular nr.10. Subcontractantii vor completa formularul nr. 4Operatorul economic va prezenta pentru personalul propus CV-urile in original, asumate prin semnatura de catre fiecare expert in parte; copii ale diplomelor pentru indeplinirea cerintei privind studiile; copii dupa contractele de munca/ contractele de prestari servicii/ carnet demunca/ recomandari/ decizii de numire in proiecte/ sau arice alte documente justificative din care sa reiasa indeplinirea cerintelor privind experienta similara. Cu exceptia CV-urilor toate documentele se vor prezenta in copie conforma cu originalul. Fiecare expert cheie va depune declaratia de disponibilitate semnata in original. Cv-urile vor fi prezentate doar pentru urmatoarele categorii de experti: manager de proiect(1 persoana), inginer proiectant(3 persoane), inginer proiectant (1 persoana), inginer geotehnician (1 persoana), urbanist (1 persoana)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2014 12:00
Locul: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cu imputernicire din partea reprezentantului operatorului economic, insotita de copia actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
In cazul IMM - urilor cuantumul garantiei de participare, garantiei de buna executie, respectiv cifra de afaceri va fi redus la jumatate. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate. Declaratia va fi completata conform modelului prevazut in Anexa 1 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea cuantumului se aplica numai in cazul in care asocierea este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Avizare Contencios, Relatia cu Parlamentul si Dialog Social
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer