Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia serviciilor de hranire a personalului in sistem catering.


Anunt de participare numarul 85902/09.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Unitatea Militara 01110
Adresa postala: str. Dr. Vicol nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700473, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul logistic, Tel.0232 242046 int. 0394/227, In atentia: Stefan Craiu, Email: [email protected], Fax: 0232216725, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia serviciilor de hranire a personalului in sistem catering.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: Pentru UM 01110 la adresele: str. Dr. Vicol nr. 2, Iasi, str. Aurel Vlaicu (cartier Dancu), Iasi si localitatea Mogosesti, jud. Iasi; Pentru UM 01175 la adresa, str. Penes Curcanul, nr. 2, Iasi; Pentru UM 02033 la adresa, str. Penes Curcanul, nr. 2, Iasi; Pentru UM 01564 la adresa, str. Aeroportului nr. 2, Iasi.In situatii exceptionale prestatorul trebuie sa fie in masura sa asigure hranirea si in alte locuri decat cele mentionate mai sus, dupa anuntarea cu minim 24 de ore inainte.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 37 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 373, 821.17 si 4, 723, 272.74EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Hranirea personalului, in sistem catering.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55523000-2 - Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea prevazuta la punctul II.2.1). din Fisa de date a achizitiei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 373, 821.17 si 4, 723, 272.74EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
37 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare=1000 lei; Garantia de buna executie=5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, exclusiv TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.3.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale.4.Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale.2.Copii autentificate dupa bilantul contabil pe anul 2007 si anul 2008.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa/fise privind experienta similara, Ofertantul va face dovada incheierii si finalizarii, in ultimii 3 ani, a cel putin doua contracte avand ca obiect prestarea de servicii similare.2.Autorizatii sanitar-veterinare pentru punctele de lucru si mijloacele de transport.3.Recomandari (doua) din partea altor beneficiari/clienti.4. Declaratie pe propria raspundere care contine informatii privind dotarile specifice pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractelor.5.Declaratii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.6. Prezentarea de copii ale documentelor, care dovedesc, implementarea sistemelor de asigurare a calitatii(ISO 9001:2001), pentru serviciile de hranire.7.Prezentarea de copii autentificate ale documentelor care dovedesc ca la nivelul propriei societati comerciale este implementat sistemul de management al sigurantei alimentare conform H.G. nr. 924/2005 - HACCP.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. A-3736 din 11 august 2009.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.10.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2009 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2009 10:00
Locul: La sediul autoritatii contractante: str. Dr. Vicol nr. 2 , Iasi , 700473 , Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sect 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul iasi , Sectia contencios administartiv si fiscal (conf.art. 286 din OUG 34/2006).
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: -, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al UM 01175 Iasi
Adresa postala: Str. Ghica Voda, nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700473, Romania, Tel.0232242046, int. 0470
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2009 08:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer