Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia serviciilor de mentenanta si suport tehnic pentru echipamentele de comunicatii si securitate si a software-ului comercial aferent, instalate si configurate in mediile sistemelor componente ale N.SIS II


Anunt de participare numarul 149167/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul National SIS
Adresa postala: sos. Oltenitei nr. 217 B sect. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041309, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administrare si Achizitii pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei , str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucuresti, Tel. +40 0214301925, In atentia: Mariana POPA, Email: [email protected], Fax: +40 0213165577, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia serviciilor de mentenanta si suport tehnic pentru echipamentele de comunicatii si securitate si a software-ului comercial aferent, instalate si configurate in mediile sistemelor componente ale N.SIS II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sos. Oltenitei nr. 217 B, sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 14 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 412, 680.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Minim un contract subsecvent maxim doua contracte subsecvente
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru echipamentele de comunicatii si securitate si a software-ului comercial aferent, instalate si configurate in mediile sistemelor componente ale N.SIS II
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72611000-6 - Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati acord cadru: minim 1- maxim 932 servicii de mentenanta si suport pe o perioada de 14 luni.
Valoarea estimata acord-cadru, lei fara TVA, pentru o perioada de 14 luni: 1.412.680, 50 lei.Cantitati contract subsecvent cu ceamai mare valoare: minim 1 - maxim 745 servicii de mentenanta si suport pe o perioada de 12 luni.
Valoarea estimata contract subsecvent, lei fara TVA, pentru o perioada de 12 luni: 896.940, 00 lei.Nota: Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona servicii astfel incat sa acopere cantitatea minima/maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 412, 680.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de particip: 28.253lei, pentru IMM50%, sau echiv.in alta valuta calculat la cursul leu/alta valuta mediu al BNR pentru luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.Valabilitate 90 zile de la data limita de dep.a ofertelor.Constituire: prin orice instr.de garantare emis in cond.legii, de o societate bancara ori de asigurari, care se va prez.in original, conf.cu F.13.In cazul const.garantiei prin virament bancar, se va folosi: Pt.lei: RO12BRDE450SV09884124500 ( BRD-Sucursala Mari Clienti Corporativi) Pt.euro: RO16BRDE450SV09884044500(BRD-Sucursala Mari Clienti Corporativi).Cod fiscal: 20897750, Beneficiar: MFEDGMIFN.Cont special CNSIS.Garant.va fi retinuta/restituita in cond.prev.la art.87-88 din HG925/2006.Cuantumul garantiei ce se va retine contestat.caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de CNSC, calculat cf.disp.art.278^1 alin.1 lit.b) dinOUG34/2006, este 5.192, 68 lei.Dovad.constit.garant.trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor.Garantia se va prezenta in cuantumul si pt.perioada prevazuta in doc.de atrib. NOTA-Garantia nu va fi semnata cu semn.electr.de banca emitenta, se va depune in original la MAI-DAACTI, str.Leaota nr.2A, sect.6, Buc.pana la termen limita de dep.a ofert.insotita de F20.In cazul constit.garant.prinOP, acesta se prezinta la adr.mentionata mai sus, in original, semnat si stampilat de banca emitenta, pt. confirmare. Indiferent de modul de constit.al garant.aceasta se va incarca pe SEAP cu semnatura electronica pana la data limita de dep.a ofert.Nerespec.cerintei va determina ca respectiv.oferte sa fie respinse in cadrul primei sedinte a comisiei de evaluare.Daca op.ec.e IMM, cf.art.16 din Lg.346/2004 priv.IMM, acesta beneficiaza de red.cu 50% a garant.stabil.in Doc.de atrib.Pt.dem.incadrarii in categ.IMM, op.ec.au obligatia de a prez.la data si ora stabilita pt.dep.ofertelor decl.privind incadr.intrep.in categ.IMM prev.in Anexa 1 la Lg.346/2004, semnata electronic. Garantia de buna executie se va solicita la incheierea contractului subsecvent. Cuantumul acesteia va fi de 10% (respectiv 5% pentru IMM) din pre?ul contractului subsecvent, fara T.V.A. Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 89 alin. (1), (2) si (3), 90 alin. (1)si (3), 91 si 92 alin. (21) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 90 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si modificat conform H.G. nr. 1045/2011: Daca operatorul economic este IMM, pentru a putea beneficia de prevederile Lg. nr. 346/2004, art.16, alin.2, acesta va depune atasat dovezii de constituire a garantiei de buna executie declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei nr.1 din Lg. nr. 346/2004, care sa ateste incadrarea ca IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
?Fonduri nerambursabile FFE: 75%?Bugetul de stat: 25%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Conform cerintei 2 de la sectiunea III.2.1.b)
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006; se va completaFormularulnr. 2 (lider, asociat, tert sustinator).Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/ 2006 atrage excluderea ofertantului/ tertului sustinator din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - se va completa Formularul nr. 3 (lider, asociat).
Nota: in cazul tertului sustinator, Formularul nr. 3 se va completa numai cu literele a, c^1 si d.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Certificat privind plata impozitelor si taxelor localedin care trebuie sa reiasa obligatiile exigibile catre bugetul local si faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant Formularul nr. 4 (lider, asociat, subcontractor). In cazul ofertei depuse in asociere, fiecare asociat va prezenta acest formular.Cerinta nr. 4 - Certificat de participare la licita?ie cu oferta independenta: Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularulnr. 5. Certificatul se solicita conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010.Cerinta nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze Formularul nr. 6, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) O.U.G. nr.34/ 2006.Persoanele cu functii de decizie din cadrul MAI-CN SIS:
1. DAN MIHAI CHIRICA ? Imputernicit Director
2. SEBASTIAN GUSTAI ? Imputernicit director adjunct
3. VASILE CLAUDIU BORNAGEL ? Imputernicit Contabil sef
4. MUGUREL OLARIU ? Sef Serviciu metodologie, planificare, managementul proiectelor si secretariatul comitetului tehnic
5. IOANA PELCARU- Sef Serviciu monitorizare, administrare, securitate si help-deskPersoana cu functie de decizie din cadrul MAI-DGJ:
6. NAN FLORIN - Imputernicit director general al Directiei Generale Juridice
Persoana cu functie de decizie din cadrul MAI-DAACTI:
7. RAZVAN IULIAN JIGA? Imputernicit Director
8. EMIL LUNGU ? Sef serviciu achizitii publice pentru TIC
Note:
- toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica.
- se accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr.34/2006 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva;
- in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr.34/2006 , se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
- documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
- in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai sus. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta, conform Formularului nr. 1.
NOTA : - Se pot prezenta si orice alte documente doveditoare, echivalente in conditiile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006. Note: - in cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare; Indiferent daca sunt sau nu sunt emise in limba romana, aceste documente vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica.- a nu se folosi prescurtari;
- toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica.Cerinta nr. 1 - Pentru persoane juridice/fizice romane/ straine
1. Pentru persoane juridice/fizice romane se va prezenta Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului candidat. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.2. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este resident - document semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului.Inainte de transmiterea catre toti ofertantii a comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica in conformitate cu prevederile art. 206 alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006, reprezentantii compartimentului specializat in domeniul achizitiilor publice din cadrul autoritatii contractante vor solicita ofertantului situat pe primul loc sa prezinte, in termen de 2 zile lucratoare, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in copie legalizata sau in original.Deoarece in cadrul Certificatului constatator emis de O.R.C. nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, ofertantii se vor asigura ca informatiile cuprinse in certificat sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica.Cerinta 2
Ofertantul (lider, asociat) trebuie sa posteze pe SEAP, semnat cu semnatura electronica, avizul(avizele) de securitate industriala eliberat(e) de DIPI al MAI pana la data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu OMAI 74/2010 publicat in MO 193/26.03.2010. Solicitarea va fi adresata cu minim 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pt. obtinerea avizului de securitate industriala se va adresa o solicitare scrisa numai la Directia Administrare si Achizitii pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei (str.Leaota nr.2A, sec.6, Buc.)transmisa prin posta sau prin reprezentant, respectand prev.art.11 si art.18alin(4)-OMAI74/2010, la care se vor anexa toate doc.necesare conf. ordinului.Solicitarea acestui aviz are la baza faptul ca doc.din cadrul proiectului de executie sunt clasificate?Secret de serviciu?, sens in care conf. art.2alin.3)-Omai 74/2010, la incheierea contractului se va avea in vedere introducerea urmatoarelor clauze: a)Retragerea avizului de securitate industriala in conditiile art.7 -O.MAI74/2010; b)Neeliberarea avizului de securitate industriala de catre DIPI, in cazul in care obligativitatea clasificarii unor componente ale contract.a intervenit pe parcursul executarii acestuia.In conf.cu prev.cap.VI al ordinului, contractele clasificate vor cuprinde anexe de securitate care vor fi semnate de partile contractante si avizate de DIPI. Continutul acestora va cuprinde datele mentionate la art.25 ale O.MAI74/2010.Neintreprinderea la timp a diligentelor necesare obtinerii avizului/avizelor de securitate de op.ec.care doresc sa particip.la proced.exonereaza AC.de orice raspundere referitoare la obtinerea acestui/acestora. Avizul /avizele care nu a fost postat pe SEAP pana la termenul limita de depunere al ofertelor se va depunela sediul DAACTI din (str.Leaota nr.2A, sec.6, Buc.) si se ia/iau in considerare daca se face dovada depunerii doc.necesare obtinerii acestuia/acestora cu 30 de zile inainte de data limita de depunere a of. prin postarea acesteia pe SEAP semnata cu semnatura electronica.Neprezentarea aviz. pana la data incheierii rap. de atribuire duce automat la respingerea ofertei. Ofertantii trebuie sa prezinte avizul de securitate industriala pentru toate persoanele fizice autorizatesaujuridice, de drept public sau privat, care vor participa cu personal specializat in calitate de lider, asociat, in cadrul procedurii de atribuire si pe parcursul derularii contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Cifra medie deafaceri globala in ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) - sa fie de cel putin 1.793.880, 00 lei fara TVA.
Daca un grup de operatori economici depun ooferta comuna, atuncisituatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul IMM, valoarea cifrei de afaceri globala solicitata mai sus, va fi redusa la jumatate. Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea se aplica numai in cazul in care asocierea este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
Cerinta nr. 2Bilanturile contabile pentru ultimii 3ani (2011, 2012, 2013) deactivitate vizate de DGFP; (copie conforma cu originalul, cu semnatura si stampila.)
Daca din motive obiective, justificate corespunzator, ofertantii nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestia au posibilitatea de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situatia economica si financiara.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.
Cerinta nr. 3In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, conform Formularului nr. 8, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 7.Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat fie de BCE pentru fiecare an in parte.Se vor prezenta bilanturile pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) financiari incheiati.Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea. In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente:
- Lista cuprinzand asociatii.
- Acord sau o scrisoare preliminara de asociere.
- Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
Cerinta nr. 2
Informatii privind subcontractantii. In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va prezenta un document in acest sens, in conformitate cu prevederile art. 45 din O.U.G.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 3 (experienta similara)
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, conform Formularului nr. 12, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.In acest sens, experienta similara se considera indeplinita prin demonstrarea prestarii de servicii similare celor care fac obiectul contractului, in valoare cumulata de minim 896.940, 00 lei, fara TVA., realizate la nivelul a maxim 3 (trei) contracte prezentate in lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.Nota: Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acesteia, demonstrarea prestatiilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta nr. 4 In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, conform Formularului nr. 8.1, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Cerinta nr. 5 Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de serviciiSe va prezenta lista personalului propus de Ofertant pentru indeplinirea contractului, conform Formularului 14. Echipa propusa trebuie sa includa cel putin urmatorii specialisti, in rol de experti cheie:
1. Expert in managementul proiectelor ? Manager proiect Cerinte: ? Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;? Experienta specifica: Experienta de minim 3 ani in managementul proiectelor.
2. Expert in infrastructura de comunicatii ?Coordonator Tehnic
Cerinte:
? Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
? Certificare profesionala de nivel Expert, in domeniul planificarii, administrarii si depanarii complexe a infrastructurii de retea (ex: CCIE R&S ? Cisco Certified Internetwork Expert sau echivalent)
? Experienta specifica: Experienta intr-un proiect IT&C care a implicat multiple protocoale de rutare (OSPF, ISIS, EIGRP, RIP, BGP) si multiple servicii concurente.
3. Expert in infrastructura de comunicatii ?Specialist
Cerinte:
? Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
? Certificari profesionale de nivel Profesional, in domeniul proiectarii, implementarii si depanarii retelelor de calculatoare (ex: CCNP ? Cisco Certified Network Professional si abilitati de proiectare retele sau CCDP ? Cisco Certified Design Profesional si abilitati de depanare retele)
? Experienta specifica: Experienta intr-un proiect IT&C care a implicat proiectare si integrare de comunicatii date/voce.
Note:
1. Ofertantul trebuie sa puna la dispozitie pe perioada exercitarii atributiilor ce ii revin in cadrul contractului personal care sa detina certificarile, pregatirea tehnica de
specialitate si experienta specifica necesare pentru indeplinirea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.
2. Pentru fiecare expert cheie se vor prezenta:
- curiculum vitae (CV) format EUROPASS;
- copii, cu mentiunea ?conform cu originalul?, ale diplomelor de studii si
certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru
proiectul in cauza;
- documente suport din care sa reiasa experienta specifica (in copie cu
mentiunea ?conform cu originalul?)
- Declaratia de disponibilitate, conform Formularului nr. 19.
3. In cazul ofertantilor de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
4. Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine justificate, expertii cheie prevazuti de catre ofertant in Formularul nr. 14 pot fi inlocuiti doar cu acordul beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele minime de calificare pentru experti.
5. Toate diplomele sau certificarile vor fi emise de institutii abilitate conform
legislatiei in vigoare.
6. Certificatele si atestatele profesionale depuse trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
7. Ofertantul va prezenta o scrisoare/un certificat care
confirma/atesta/probeaza calificarea personalului propus de Ofertant in
conformitate cu standardele de reparatii si folosirea echipamentelor
adecvate la standardele cerute de producator.
Diplomele, certificatele, atestatele care sunt in alta limba decat limba romana se solicita a fi , semnate cu semnatura electronica.In plus aceste documente vor fi traduse autorizat in limba romana, care la randul lor se vor depune prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Daca este cazul se vor prezenta urmatoarele documente: -Lista cuprinzand asociatii, conform Formularuluinr. 9.-Acord sau o scrisoare preliminara de asociere, conform Formularului nr. 10.Daca este cazul se va completa Formularul nr. 11.1. Se va completa Formularul nr. 122. Pentru documentele justificative in alta valuta se va folosiicursul mediu anual leu-alta valuta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anii 2011, 2012 si 2013.Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 8.1Se va prezenta lista personalului propus de Ofertant pentru indeplinirea contractului, conform Formularul nr. 14Pentru fiecare specialist se vor prezenta curriculum vitae (CV) format EUROPASS, conform Formularuluinr. 15 CV, semnat si datat de specialist.Pentru fiecare specialist se vor prezenta curriculum vitae (CV) format EUROPASS, conform Formularului nr. 15 CV, semnat si
datat de specialist.
Declaratia de disponibilitate, conform Formularului nr. 19.Pentru fiecare specialist se vor prezenta curriculum vitae (CV) format EUROPASS, conform Formularului nr. 15 CV, semnat sidatat de specialist.Declaratia de disponibilitate, conform Formularului nr. 19.Pentru fiecare specialist se vor prezenta curriculum vitae (CV) format EUROPASS, conform Formularului nr. 15 CV, semnat sidatat de specialist.Declaratia de disponibilitate, conform Formularului nr. 19.Pentru fiecare specialist se vor prezenta curriculum vitae (CV) format EUROPASS, conform Formularului nr. 15 CV, semnat sidatat de specialist.Declaratia de disponibilitate, conform Formularului nr. 19.Ofertantul va depune documente emise de organisme acreditate care ii confirma certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Denumire Proiect /Program de finantare: RO-EBF/2012/P4/A8/ Fondul pentru Frontierele ExterneFonduri nerambursabile FFE: 75% Bugetul de Stat: 25%
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
Durata acord-cadru este pentru o perioada de 14 luni.Pentru vizualizarea doc.de atrib. incarcate in SEAP op.ec. trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.Persoana care este autorizata sa semneze declaratiile/formularele, va depune dovada (documentul emis de catre o autoritate competenta, de exemplu Registrul Comertului) capacitatii sale de reprezentant legal al operatorului economic; in cazul in care respectiva persona nu este reprezentantul legal al operatorului economic, va atasa o imputernicire semnata de catre acesta.In situatia in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, fiecare membru de grup va inainta toate documentele si formularele mai sus mentionate.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc prezinta acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici respectivi clarificari/incarcarea electronica in sistem a noilor propuneri financiare ce contin noile preturi (prin intermediul SEAP).Preturile vor fi calculate cu max.2 zecimale. Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin prezentarea documentelor solicitate la cap.III.2) si III.3) in termen de max.7 zile lucratoare de la interventia sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
M.A.I. - Directia Generala Juridica
Adresa postala: P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010086, Romania, Tel. +40 0213037080, Email: [email protected], Fax: +40 0213112052
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer