Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia serviciilor de proiectare-proiecte tehnice pentru monitorizare post-inchidere a obiectivelor miniere la care s-au finalizat lucrarile de inchidere: Pachet 14


Anunt de participare numarul 66662/16.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala: STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA MARTINESCU, Tel.021.316.80.19, Email: [email protected], Fax: 021.316.80.19
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
intreprindere publica
Activitate (activitati)
Altele: conservare si inchidere mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia serviciilor de proiectare-proiecte tehnice pentru monitorizare post-inchidere a obiectivelor miniere la care s-au finalizat lucrarile de inchidere: Pachet 14
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Mina Baraolt II jud. Covasna, Mina Lapos Nord jud. Bacau, Cariera Slanic Nord jud. Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciilor de proiectare-proiecte tehnice pentru monitorizare post-inchidere a obiectivelor miniere la care s-au finalizat lucrarile de inchidere: Pachet 14.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiecte tehnice in conformitate cu cerintele minime din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 28, 647RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 570 lei RON prin scrisoare de garantie bancara, ordin de plata in cont RO87BRDE410SV26085254100, garantia de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind neincadrarea in art.180 si 181 din OUG34/2006, certificicate de plata a obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, certificat de cazier fiscal, certificat constatator ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra medie anuala de afaceri globala, bilant contabil la 31.12.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, egala sau mai mare decat 85000 lei/ 24011.29 euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate, atestate, CV-uri, recomandari, atestare privind competenta tehnica si profesionala a operatorului economic pentru elaborarea de documentatii geologo- tehnico-economice pentru activitati miniere/inchideri mine/cariere, pentru tipul de resurse minerale solicitate in caietul de sarcini, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, sau de organisme competente, similare din tara in care ofertantul este stabilit, certificarea sistemului calitatii, certificare mediu, declaratie protectia muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a1. Se solicita prezentarea informatiilor referitoare la incheierea si finalizarea in ultimii 3 ani a cel mult 3 contracte care au avut ca obiect prestarea unor servicii de proiectare tehnica la lucrari similare, avand o valoare minima, exclusiv TVA , de 14300 lei RON./4039.54 euro; a2.Dotarea tehnica minimala: Mijloace de transport, Aparatura pentru ridicari topografice, dotare cu tehnica de calcul si logistica a3.Personalul de specialitate, responsabil cu prestarea serviciilor solicitate in caietul de sarcini trebuie sa fie atestat in activitatea de proiectare tehnica a lucrarilor miniere, conform prevederilor Legii Minelor nr.85/2003.Prestatorul va asigura un specialist coordonator pentru securitatea si sanatatea in munca, conform legislatiei in vigoare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Personalul de specialitate responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare tehnica trebuie sa fie atestat conform Legii Minelor nr.85/2003
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata cu numerar, la casieria SC CONVERSMIN SA sau virament , in contul nr.RO87BRDE410SV26085254100 deschis la BRD Agentia Piata Romana Bucuresti
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.11.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2008 12:00
Locul: SC CONVERSMIN SA, STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1 BUCURESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Splaiul independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021/3195180, Fax: 021/3191649
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos , Nr.6 , Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CONVERSMIN SAOficiul Juridic
Adresa postala: str.Mendeleev, nr.36-38, etaj 5, cam.63, sector 1 , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel., Fax: , Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Tel.021/3143066, Fax: 021/3168019
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2008 16:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer