Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia serviciului de consultanta tehnico-economica pentru o perioada de 2 ani.


Anunt de participare numarul 22075/04.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CORNESTI
Adresa postala: LOC. CORNESTINR.14JUD.CLUJ, Localitatea: Cornesti, Cod postal: 407250, Romania, Punct(e) de contact: EMILIA ANDREI, Tel.0264/355516, Email: [email protected], Fax: 0264/355515
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia serviciului de consultanta tehnico-economica pentru o perioada de 2 ani.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Comuna Cornesti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta: tehnico-economica, pentru intocmirea planului de dezvoltare economico-social, asistenta calificata SEAP, elaborarea si dezvoltarea cererilor de finantare pentru accesarea Fondurilor Strucurale Europene.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74140000-2 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.1)
72221000-0-Servicii de consultanta privind analiza economica (Rev.1)
74141100-0-Servicii generale de consultanta in management (Rev.1)
74231100-8-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Consultanta tehnico-economica.
Valoarea estimata fara TVA: intre 800 si 120, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu sunt prevazute.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Co-finantare Uniunea Europeana, bugetul de Stat, bugetul Local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Societatea trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului, avand ca obiect principal de activitate consultanta pentru afaceri si management. Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capitalul social al operatorului economic sa fie minim 6.000 RON.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificare atestata de o Institutie Publica in elaborearea proiectelor cu finantare cu Fonduri Structurale. CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.08.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Caietul de sarcini se va obtine de la sediul Primariei Cornesti, localitatea Cornesti, nr. 14, achitand contravaloarea sumei la casieria primariei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.08.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2007 12:00
Locul: Sediul Primariei Cornesti, Localitatea Cornesti, nr. 14, jud. Cluj.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei si reprezentanti/imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National Pentru Dezvoltare Rurala, Programul Operational Regional, Programul Complement Mediu, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Strada Stravopoleos nr. 6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40) 213104641, Email: [email protected], Fax: (+40) 213104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA CORNESTI
Adresa postala: LOC. CORNESTINR.14JUD.CLUJ, Localitatea: Cornesti, Cod postal: 407250, Romania, Tel.0264/355516, Email: [email protected], Fax: 0264/355515
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2007 17:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer