Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitia serviciului de hranire in regim cantina


Anunt de participare numarul 71888/12.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI
Adresa postala: BD. GHENCEA NR.43A SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061701, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN BULIE, Tel.0214106979, Email: [email protected], Fax: 0214106979, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitia serviciului de hranire in regim cantina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: Bulevardul Prelungirea Ghencea nr. 43A, sector 6, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 19 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 356, 042 si 992, 386RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 2 contracte subsecventente: contractul nr. 1 - mai 2009-31.12.2009; valoare max. estimata cu TVA 454.436, 33lei; contractul nr.2 - 01.01.2010-31.12.2010 valoare max. estimata cu TVA 726.503, 40
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PRESTARI SERVICII DE CANTINA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55500000-5 - Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati maxime
norma 6 - gustare 35%= 69540 ratii; norma 6 - pranz 50%=4180 ratii; norma 6 - seara 15% = 4180 ratii; norma 1 - gustare 35%= 7320 ratii; norma 1 - pranz 50%=440 ratii; norma 1 - seara 15% = 4500 ratii; norma 11 = 54 ratii; norma 12B = 10240 ratii, norma 12C (cu suc)= 119; norma 12C(cu vin) = 3349 ratii; norma 12 c (cu bere) = 1615 ratii.
Valoarea estimata fara TVA: intre 356, 042 si 992, 386RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare=12.200 lei sub forma de scrisoare de garantie bancara; garantia de buna executie = 5% din valoarea contractului subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
1.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna.Baza Art. 44 si art.45 din OUG34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCertificat de cazier judiciar al operatorului economic sau declaratie privind eligibilitatea; Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara Teritoriala, Certificat emis de Administartia Publica Locala privind plata taxelor si impozitelor locale; Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006; Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial; Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii
Documente care dovedesc situatia economica si financiara: 1. Fisa de informatii generale, completata potrivit modelului prezentat in Sectiunea III Formulare, formularul nr. 3 din cadrul documentatiei de atribuire;Cerinta minima - prezentarea fisei cu date complete2. Prezentarea Bilanturilor contabile din ultimii trei ani vizate siinregistrate de organele competente (copii certificate de catre ofertant)- in care sa fie inscris indicatorul economic solicitat - cifra de afaceri.Cifra medie de afaceri va fi aferenta ultimilor 3 ani.
I.M.M.-urile pot prezenta cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani in procent de 50%.
Pentru calcul cifrei medii pe ultimii trei ani, autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
Documente care atesta faptul ca ofertantul este I.M.M.
- Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului / reprezentantilor legal / legali al / ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform formularului 4 din Sectiunea III Formulare, si care, daca este cazul, va insoti scrisoare de garantie bancara de participare la procedura.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare decat 610507 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Documente de calificare: 1.Listaa principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, care va contine valori, perioade de prestare, beneficiarii si evidentierea experientei similare in ceea ce priveste prestarea de servicii de hranire in regim de cantina .Lista se va completa conform formularului nr. 5 din Sectiunea III Formulare
2. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (formularul 6.1 din sectiunea III formulare). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. formularul 6.2 din sectiunea III formulare3. Autorizatii sanitare (sanitar-veterinare) pentru punctele de lucru si mijloacele de transport mentionate in oferta, pe care declara ca le detine si le va utiliza in prestarea serviciului.
4. Declaratie pe propria raspundere care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului (Sectiunea III Formulare , formularul nr.7).
5. Declaratie pe propria raspundere prin care se dau informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant in scopul indeplinirii contractului, pentru toate functiile prevazute in formularul 8 din sectiunea III - Formulare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea fara TVA a cel putinunui contract derulat sa fie egalasaumaimare183152 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2009 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 15 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar, la sediul autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.04.2009 09:30
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii legali ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al UM 01357 Bucuresti, int. 171
Adresa postala: B-dul. GHENCEA Nr. 43A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061696, Romania, Tel.0214106979, Email: [email protected], Fax: 0214106979
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2009 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer