Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia serviciului de proiectare privind construire, modernizare, reabilitare, amenajari, reparatii strazi, amenajare spatii de parcare, poduri, lucrari pentru siguranta circulatiei, inclusiv utilitatile aferente acolo unde este cazul si trafic rutier


Anunt de participare numarul 148325/04.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Antoniu Dan, Tel. +4 0259437000, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia serviciului de proiectare privind construire, modernizare, reabilitare, amenajari, reparatii strazi, amenajare spatii de parcare, poduri, lucrari pentru siguranta circulatiei, inclusiv utilitatile aferente acolo unde este cazul si trafic rutier necesare a se realiza in municipiul Oradea precum si a serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 052, 418 si 3, 145, 161RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 3 contracte subsecvente, fiecare contr. subsecvent avand valoarea estimata minima 350806 lei fara TVA, respectiv valoarea estimata maxima1048387 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciilor de proiectare privind construire, modernizare, reabilitare, amenajari, reparatii strazi, amenajare spatii de parcare, poduri, lucrari pentru siguranta circulatiei, inclusiv utilitatile aferente acolo unde este cazul si trafic rutier necesare a se realiza in municipiul Oradea, precum si a serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
63712700-0-Servicii de control al traficului (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Incheierea unui acord ? cadru cu o durata de 3 ani in baza caruia se vor incheia 3 contracte subsecvente. Estimarile privind cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata acordului cadru:
- Valoarea minima a acordului cadru: 1.052.418 lei fara TVA;
- Valoarea maxima a acordului cadru: 3.145.161 lei fara TVA.
Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite:
- Valoare cel mai mic contract subsecvent: 350806 lei fara TVA;
- Valoare cel mai mare contract subsecvent: 1048387 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 052, 418 si 3, 145, 161RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-62903, 22 lei.Modalitati de constituire: 1)Scrisoare de garantie bancara pentru participare la procedura/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ; 2)Virament in contul RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea; Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;c) ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor iar Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) lit.c) O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta leu/alta valuta se va face pentru cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. 10 % din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire : Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006 ACTUALIZATA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Se solicita prezentarea declaratiei de eligibilitate completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, din care sa reiasa ca acesta nu se incadreaza la prevederile art 180 din OUG 34/2006;
2. Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.181 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;
3. Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;
Mentiune: persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director Executiv ? Mirecea Teodor Ghitea;
Director Adj. ? Aurelia Tent;Posibili membri ai comisiei de evaluare: Mariana Junea, Tivadar Mioara Aurelia, Krausz Viorica, Iulia Kadar, Erika Pantis, Budurean Cristian, Leontin Patcas, Diana Oltea Marc, Mihele Adriana, Diana Birau, Adina Marge, Antoniu Dan, Corina Cristina Pop, Doina Romocea, Iulia Kocsis.Consilieri locali -Unita Lucian; Ritli Laszlo Csongor ; Felea Adrian Ioan; Negrean Daniel Dumitru; Bonchis Ioan; Vulcu Daniel Sorin; Dan Octavian; Mohan Aurel George; Campan Ioan; Lascu Tudor Sebastian; Debelka Boglarka Lilla; Dulca Camelia Mariana; Popa Dan Lucian; Filimon Teofil Laviniu; Manea Mihai; Tau Ioan; Pasztor Sandor; Huszar Istvan Eric; Delorean Ion Iulius; Szabo Jozsef; Sarkozi Zoltan; Corches Dorin Octavian; Ile Cristian; Coste Marina Adelina; Gal Sorin Calin.
- Primarul Ilie Bolojan;
-Viceprimarii: Mircea Malan si Ovidiu Muresan;4. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura;
5. CERTIFICAT de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta- in baza ORDINULUI 314/2010 prin care certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta;
6. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
7. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, Cerinta obligatorie: prezentarea in original sau copie legalizata sau copie continand mentiunea "conform cu originalul" a certificatului constatator de catre toti operatorii economici participanti la procedura, iar operatorului economic clasat pe primul loc, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la solicitarea autoritatii contractente va prezenta Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta in original sau copie legalizata. Informatiile cuprinse in certificatele constatatoare eliberate de O.R.C. trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC.
Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu
originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita a depunerii ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt
cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani fiscali (2010, 2011 si 2012), sa
fie mai mare sau cel putin egala cu:
2.096.774 lei respectiv 469.329 euro la cursul BNR din data de 14.10.2013 unde 1 euro = 4, 4676 lei
Se va prezenta bilant contabil pe ultimii 3 ani fiscali, vizat si inregistrat de organele competente, sau orice alte documente justificative din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani fiscali, in copie continand mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta formularul - "Fisa de informatii generale" anexat la sectiunea "FORMULARE";Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.Prezentare bilant contabil pe ultimii 3 ani fiscali vizat si inregistratde organele competente, sau echivalent.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Lista principalelor prestari de servicii similare de proiectare in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 2. Experienta similara. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat cf. art. 14 din Ordinul 509/2011 servicii de proiectare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani de la data
limita de depunere a ofertei, constand in proiectare construire/modernizare lucraridrumuri, canalizare, trafic rutier si poduri prestate in baza a maxim 4 contracte a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau cel putin egala cu 1.048.387 lei fara TVA, insotita dedocumente/contract/contracte sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie (predare-primire documentatie) partiala sau la terminarea prestarii serviciilor, din care sa reiasa prestarea unor servicii similare de proiectare la valoarea solicitata.
Nota: Se accepta demonstrarea experientei similare si prin prezentarea unui singur contract avand o valoare cel putin egala sau mai mare decat pragul solicitat, care sa contina servicii de proiectare pentru toate categoriile de lucrari solicitate (proiectare construire/modernizare lucrari de drumuri, canalizare, trafic rutier si poduri).
Cerinta nr.3.Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru prestarea serviciilor deproiectare prin care ofertantul sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate atestat si specializat pentru prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului:
? licentiati in inginerie drumuri si poduri minim 3 persoane, sau minim 2 persoane licen?ia?i in inginerie drumuri ?i minim 1 persoana licen?iata in poduri sau diplome echivalente;
? ingineri licentiati in instalatii, retele tehnico-edilitare, sau diploma echivalenta: minim 2 persoane;
? ingineri topometristi minim 2 persoane;
? inginer autorizat sa proiecteze in instalatii electrice de pana la 0, 4 kV : minim 1 persoana;
? geolog licentiat sau diploma echivalenta: minim 1persoana;
? responsabilpt asistenta tehnica din partea proiectantului: minim 1 pers.ing proiectant licentiat CFDP.
Nota: Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului se va face pe baza urmatoarelor documente:
- prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de colaborare si/sau de prestari servicii pentru acestia, declaratie de disponibilitate/angajament de participare sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;
- prezentarea CV-urilor datate si semnate in original si a copiilor xerox dupa diplomele de studii absolvite, certificate pentru conformitate cu originalul, pentru personalul responsabil cu indeplinirea contractului, prin care sa se dovedeasca experienta si specializarea acestora conform cerintelor de mai sus;
- prezentarea pentru inginerul responsabil cu proiectare instalatii electrice de pana la 0, 4kv in copie Xerox certificata pentru conformitate cu originalul, doar autoriza?ia de proiectare in instala?ii electrice pana la 0, 4 kV aflata in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.4.Declaratie privind lista cu echipamentele tehnice, soft-uri, instalatii si mijloace de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, din caresareiasa ca dispune(in dotare proprie/prin inchiriere/leasing sau contract de comodat/sau alte forme de punere la dispozitie), necesarul minim de echipamente, soft-uri, instalatii si mijloace de transport pe care urmeaza a le utiliza pentru prestarea serviciilor de proiectare previzionate in cadrul unui contract subsecvent al acordului cadru, care sa contina cel putin:
1.un soft pentru proiectare drumuri ? dovedind dispozitia acestuia asupra programului prin prezentarea de catre ofertant a unei declaratii pe propria raspundere sauprin prezentata in copie xeroxa facturii fiscala de achizitie a licentei sau orice alte documente justificative referitoare la dispozitia ofertantului asupra soft-ului;
2.soft pentru proiectare poduri ? dispozitia acestuia asupra programului prin prezentarea de catre ofertant a unei declaratii pe propria raspundere sauprin prezentata in copie xeroxa facturii fiscala de achizitie a licentei sau orice alte documente justificative referitoare la dispozitia ofertantului asupra soft-ului;
3.soft pentru proiectare retele apa-canal ?dispozitia acestuia asupra programului prin prezentarea de catre ofertant a unei declaratii pe propria raspundere sauprin prezentata in copie xeroxa facturii fiscala de achizitie a licentei sau orice alte documente justificative referitoare la dispozitia ofertantului asupra soft-ului;
4.soft pentru editare text, calcul tabelar, devize - dispozitia acestuia asupra programului prin prezentarea de catre ofertant a unei declaratii pe propria raspundere sauprin prezentata in copie xeroxa facturii fiscala de achizitie a licentei sau orice alte documente justificative referitoare la dispozitia ofertantului asupra soft-ului;
5.aparatura electronica pentru masuratori terestre, enumerataindeclara?ie peproprie raspundere;
6.aparatura pentru editare, multiplicare proiecte, parte scrisa si parte desenataenumerataindeclara?ie pe proprie raspundere;
7.laborator gradul II dotat cu respectarea Normativului NP074/2007 privindFunc?ionarea ?i lucrarile minim necesare pentru lucrari geotehnice de categoria I, II si III, autorizat ISC ?i certificatISO 9001, cu prezentarea documentelor justificateprivind incadrarea in aceste cerin?e.
Nota: Pentru a se dovedi detinerea in dotare proprie, prin contract de inchiriere, leasing, contract prestari servicii sau comodat, sau alte forme de punere la dispozitie a echipamentelor tehnice, soft-urilor si a mijloacelor de transport, se va prezenta copie xerox dupa contractul de vanzare-cumparare/ contractul de leasing/ contractul de inchiriere/ contract de prestari servicii/factura fiscala de procurare sau alte documente de punere la dispozitie sau echivalent.
Cerinta nr.5 ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt
indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora" - (daca va fi cazul).
In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile
din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l
realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Cerinta 1. Standarde de asigurare a calitatii. Certificate care sa ateste faptul
ca operatorul/ operatorii economici respecta standardele de asigurare a calitatiiconform ISO 9001:2008 in domeniul serviciilor de proiectare ce fac obiectul achizitiei, sau echivalent. Se va prezentarea un certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul trebuie sa fie emis pentru domeniul serviciilor de proiectare ce fac obiectul achizitiei.Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea unui
sistem de management al calitatii vor fi prezentate in mod obligatoriu defiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o va realiza. Se
accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el
reiese ca ofertantul va primii certif.
Cerinta 2. Cerinte privind Standardele de protectie a mediului.
Prezentare certificate care sa ateste faptul ca operatorul/ operatorii
economici respecta standardele de protectie a mediului conform SREN -ISO 14001/2005 pentru in domeniul serviciilor de proiectare ce fac obiectul achizitiei sau
echivalent.Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme nationale
sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de
management de mediu conform conditiilor din standardul, SREN -ISO 14001/2005 - sistem de management de mediu sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul trebuie sa fie emis pentru domeniul serviciilor de proiectare ce fac obiectul achizitiei.Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea standardelor de protectie a mediului vor fi prezentate in mod obligatoriu defiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o va realiza. Se
accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el
reiese ca ofertantul va primii certif.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul - "DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII SIMILARE DE PROIECTARE IN ULTIMII 3 ANI" insotita de anexa acesteia ce segasesc anexate la sectiunea "FORMULARE";Se va completa -Formularul ? "Experienta similara privind prestarea serviciilor de proiectare" din Sectiunea "Formulare" care va fi insotit de documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie (predare-primire documentatiei)partiala sau la terminarea prestarii serviciilor, din care sa reiasa prestarea unor servicii similare de proiectare la valoarea solicitata.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.Se va completa Formularul - "LISTA CU PERSONALUL SPECIALIZAT PROPUS PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE" din Sectiunea "Formulare" si va fi insotit dedovada scriptica a dispozitiei asupra personalului de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului.Se va completa Formularul - "DECLARATIE PRIVIND INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE, SOFTWARE SI MIJLOACE DE TRANSPORT DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII" anexat la sectiunea "Formulare" care va fi insotit de dovada scriptica de detinere/punere la dispozitie.Prezentare ?Declaratie privind partea/partile din contract caresunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora"insotita de "Acordul de subcontractare" conform formularelornr.18 respectiv formular nr.15 anexate la sectiunea "Formulare", daca va fi cazul.certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management decalitate in conformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent - copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul.Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea unui sistem de management al calitatii vor fiprezentate in mod obligatoriu de fiecare dintre asociati pentrupartea de contract pe care o va realiza. Se accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primii certif.Certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea standardelor de protectie amediului conform SREN -ISO 14001/2005 sau echivalent - copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul.Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea standardelor de protectie a mediului vor fi prezentate in mod obligatoriu de fiecare dintreasociati pentru partea de contract pe care o va realiza. Se accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primii certif.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 13:00
Locul: sediul Municipiului Oradea, str. P-ta Unirii, nr., et.1 - sala mica
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1) In cazul in care pe primul loc vor exista 2 sau mai multe oferte admisibile care prezinta acelasi pret autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua reofertare in plicuri inchise si sigilate, in vederea departajarii. Clasamentul final se va stabili in urma preturilorobtinute prin reofertare, criteriul de atribuire fiind acelasi, ?pretul cel mai scazut?.2)Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, "Declaratie pe proprie raspundere privindindeplinirea cerintelor de calificare" semnata de reprezentantul sau legal - conform formularului nr. 58 anexat la sectiunea "Formulare", prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire.ATENTIE! Declaratia va fi insotita de Anexa 1 a acesteia, anexata la sectiunea "Formulare", in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.*In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.3)Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru sunt precizate in anexa nr.3 a Temei de proiectare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.(art.256?2, alin.1. lit. a din OUG 34/2006).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Oradea - Directia Juridica
Adresa postala: str. P-ta Unirii, nr.1, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel. +40 259437000, Email: [email protected], Fax: +40 259409406
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer