Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2013-2014


Anunt de participare numarul 148590/19.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare Locala, cam.77, Tel. +40 247421132, In atentia: VICTORITA PASCUTU, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare Locala, Compartimentul achizitii publice, cam.53, Tel. +40 247311201-394, In atentia: Toneff Lucretia, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare Locala, Compartimentul achizitii publice, cam.53, Tel. +40 247311201-394, In atentia: Milos Rozalia Daniela, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia si distributia de fructe proaspetepentru elevii din clasele pregatitoaresi clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia si distributia de fructe proaspetepentru elevii din clasele pregatitoaresi clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2013-2014
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona si distribui fructe proaspetepentru elevii din clasele pregatitoaresi clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2013-2014, conform caietului de sarcini.
Lot.1 - zona Alexandria(numar total de elevi =8.097)
Lot.2 - zona Rosiorii de Vede(numar total de elevi =6.880)
Lot.3 - zona Turnu Magurele(numar total de elevi =4.263)
Lot.4 - zona Videle(numar total de elevi =4.822)
Lot.5 - zona Zimnicea(numar total de elevi =3.321)
Limita valorii zilnice pentru elevii din clasele pregatitoaresi clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2013-2014, este de 0, 37 lei/elev, inclusiv TVA. (conform H.G. nr.800/2013)
Valoarea estimata fara TVA: 602, 901RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
74 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantumul garantiei de participare este de: -pentru Lot 1 ?3.565 lei- pentru Lot 2 ? 3.029 lei- pentru Lot 3 ? 1.878lei- pentru Lot 4 ? 2.123 lei- pentru Lot 5 ?1.462 lei-Garantia poate fi constituita in lei/alta valuta. Echivalenta leu/alta valuta va fi data publicarii anuntului de participare, curs comunicat de Banca Nationala a Romaniei.- Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.- Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de inregistrare fiscala 4652686.- Conform prevederilor art. 278^1 alin. (1), lit.a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care CNSC o respinge pe fond, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare astfel: - pentru Lot 1 ? suma de 1.782, 53 lei- pentru Lot 2 ? suma de 1.514, 56lei- Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de90zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din pretulcontractului fara TVAModul de constituire a garantiei de buna executie: - conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin. (2) din HG nr. 925/2006Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din HG nr. 925/2006 modificata prin HG nr. 1045/2011Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract, respectiv de la plata ultimei facturi, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului Teleorman
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.1
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr. 10.2
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze Formular nr.10.4.
Se solicita:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
NOTA: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA nr. 62
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.4. Declaratie pe propria raspundere pentru neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006-se vor completa informatiile in sensul in care formularul ANEXA NR. 10.3 va fi completat de ofertant/ofertant asociat, tertul sustinator, subcontractant (daca exista)
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrulautoritatii contractante este urmatoarea: Gadea Adrian Ionut, Mircea Dumitrescu, Balan Ilie, Silvia Oprescu, Iuliana Ionescu, Boja Mariana, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Magheru Liliana, Cristescu Mihaela Mirtis, Pena Elena, Lungoci Paul , Mihai Mihaela, Milos Rozalia Daniela, Popescu Aurelia Magdalena, Toneff Lucretia, Potbaniceanu Bogdan, Modoran Cristina, Osiac Maria, Putineanu Florentina Eliza, Oancea Ecaterina.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.1.-Persoane juridice/fizice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Natioanal al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator.
NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC in original sau copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr.2.-Persoane juridice/fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 - Informatii privind cifra de afaceriMedia cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie minim de:
Pentru Lot 1 ? 350.000 leiPentru Lot 2 ? 300.000 lei
Pentru Lot 3 ? 180.000 leiPentru Lot 4 -200.000 lei
Pentru Lot 5 -140.000 lei
Se lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formular ANEXA nr. 11.Se lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % fiecare asociat trebuie sa seincadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004.Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din caresa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei/BCE pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, in care sa existe cel putin un contract de furnizare de produse similareOfertantul va prezenta copie a informatiilor relevante din contractul/contractele propuse ca experienta similara sau proces verbal de receptie sau Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa furnizarea de produse. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, din care sa reiasa furnizarea de produse.
Cerinta nr. 2 -Declaratie referitoare la echipamentele tehniceOfertantul va face dovada ca dispune de mijloace de transport si distributie/autovehicule speciale, care sa asigure integritatea merelor pana la destinatar.
Cerinta nr.3 - Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere- Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va prezenta Formular ANEXA nr. 12Ofertantul va prezenta copie a informatiilor relevante din contractul/contractele propuse ca experienta similara sau proces verbal de receptie sau Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa furnizarea de produse. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, din care sa reiasa furnizarea de produse.Se va prezenta Formular ANEXA nr. 13Ofertantul va face dovada ca dispune de mijloace de transport si distributie/autovehicule speciale, care sa asigure integritatea merelor pana la destinatar.- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere (Formular Anexa nr.14)- Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Imbunatatirea ofertelor prinlicitatia electronica se faceintr-o singura runda de o zi.Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare ? pret unitar ofertat in lei fara TVA. Pretul maxim este de 0, 30 lei/elev/zi fara TVA, conform H.G. nr.800/2013.In orice moment pe parcursul desfasurarii licitatiilor electronice, sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament.Ofertantii pot vedea informatii referitoare la preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice, precum si numarul participantilor la licitatia electronica respectiva, in situatia in care autoritatea contractanta a prevazut la initierea acestei faze posibilitatea comunicarii acestor informatii.Pe parcursul licitatiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art.6 alin (2) din H.G. nr.1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta.In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.La licitatia electronica vor fi invitati operatori economici care au avut oferte admisibile.Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorului economic situat pe primul loc, conform clasamentului afisat de operatorul SEAP, sa transmita autoritatii contractante formularul de oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.02.2014 11:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, camera 53
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, comisia de evaluare va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN -Servicul juridic, contencios si administratie publica locala
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Tel. +40 247311201-399, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2013 12:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer