Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia unei autobasculante in leasing financiar pe o perioada de trei ani


Anunt de participare numarul 136022/29.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Vasile Robu, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Punct(e) de contact: Pahoni Florin, Tel. +40 233211696, Email: [email protected], Fax: +40 233212736, Adresa internet (URL): www.silvant.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Punct(e) de contact: Pahoni Florin, Tel. +40 233211696, Email: [email protected], Fax: +40 233212736, Adresa internet (URL): www.silvant.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Punct(e) de contact: Pahoni Florin, Tel. +40 233211696, Email: [email protected], Fax: +40 233212736, Adresa internet (URL): www.silvant.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia unei autobasculante in leasing financiar pe o perioada de trei ani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Magazia centrala a directiei silvice, str.Nordului, nr.4, Piatra Neamt.
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unei autobasculante in leasing financiar pe o perioada de trei ani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34134200-7 - Camioane basculante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
O autobasculanta.
Valoarea estimata fara TVA: 105, 648EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este stabilit conform prevederilor art.43^1, alin.2, lit.a din OUG nr.34 / 2006 si este de 9254 lei, echivalentul a 2095 euro. In masura in care ofertantul inainteaza o contestatie si Consiliul o respinge ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 4242 lei, echivalentul a 960 euro(conf.art.278^1, alin.1, lit.b din OUG nr.34 / 2006 ). Forma de constituire a garantiei de participare: A) Virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se depune atat in original la sediul Directiei Silvice Neamt, cat si in SEAP (copia acesteia) pana la data si ora de cand autoritatea contractanta are acces la documente, conf.art.86 din HG 925 / 2006. Se va completa formularul nr.13 sau nr.14 , functie de cum prevede daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat. B) Ordin de plata cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data si ora de cand autoritatea contractanta are acces la documente, conf.art.86 din HG 925 / 2006. Dovada constituirii garantiei de participare se depune in SEAP.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 de zile de la data limita de primire a ofertelor.In situatia in care I.M.M.-urile beneficiaza de prevederile Legii nr.346 / 2004 ofertantii au obligatia de a depune in SEAP dovada ca sunt I.M.M.(formularul nr.1) Cont: RO 47 BRDE 280 SV 02378682800 ? BRD Piatra Neamt. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4)din HG 925 / 2006 se aplica in mod corespunzator. In cazul ofertantilor care se gasesc in categoria IMM ? urilor garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale directiei silvice.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formulare: Informatii generale;Declaratie privind eligibilitatea(se va prezenta atat de ofertanti cat si de ofertanti asociati; terti sustinatori daca este cazul);Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34 / 2006 - se va prezenta atat de ofertanti, cat si de ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii deatribuire sunt: ing.Maftei Simion ? director; ec.Matrescu Radu ? director economic; ing.Gorghiu Mircia ? director tehnic; ing.Garbea Ovidiu ? compartiment mecanizare; Ing.Strugaru Carmen ? birou investitii; ing.Pahoni Florin ? responsabil achizitii publice; jr.Romaniuc Camelia? comp.juridic;jr.Chindea Iulian ? comp.juridic; ec.Pana Doina ? birou financiar contabil.Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181(se va prezenta de ofertanti si daca este cazul de ofertanti asociati; terti sustinatori.Tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.181, lit.a, c^1 si d din OUG nr.34 / 2006);Prezentare: Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat;certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de primaria locala.Din certificate trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in unadin situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34 / 2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata ( amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu maximum 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa faptul ca obiectul de activitate principal sau secundar contine obiectul procedurii. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original / copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.Persoane juridice/fizice straine - Respectarea prevederilor art.182 din OUG nr. 34 / 2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani sa fie de cel putin 850000 lei, echivalentul a 194000 euro. Se va declara cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani, atat in lei, cat si in euro. Se va lua in calcul cursul mediu anual(lei/euro) comunicat de BNR, respectiv: Anul 2009 ? un euro = 4, 2373 lei; Anul 2010 ? un euro = 4, 2099 lei; Anul 2011 ? un euro = 4, 2379 lei. Cursul mediu anual comunicat de BNR se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.Se va completa formularul "Informatii generale".
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada: - ca a furnizat in ultimii 3 ani produse ce fac obiectul prezentei proceduri in valoare de minim 460000 lei, fara TVA, echivalentul a 105000 euro, fara TVA. Cerinta privind nivelul impus pentru experienta similara poate fi realizata prin prezentarea unui contract saa prin cumulul a cel mult doua contracte de furnizare produse similare.Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Se vor prezenta urmatoarele formulare: ?Declaratie privind principalele produse similare furnizate in ultimii 3 ani?. -?Experienta similara?.
Ofertantii trebuie sa faca dovada unui service autorizat RAR si agreat de producatorul autobasculantei ofertate in orasul Piatra Neamt. Pentru ca aceasta cerinta sa fie indeplinita, ofertantul trebuie sa asigure service-ul cu o unitate specializata avand sediul sau punctul de lucru in municipiul Piatra Neamt. La prezentarea ofertei, in situatia in care ofertantul nu are punct de lucru in municipiul Piatra Neamt se va prezenta un contract / precontract sau orice alt document din care sa rezulte o intelegere cu o unitate din orasul Piatra Neamt, agreata de producatorul autobasculantei ofertate. Valabilitatea documentului trebuie sa fie egala cel putin cu perioada de utilizare medie a autobasculantei. Nu se va accepta asigurarea service-ului prin atelier mobil deoarece nu este autorizat RAR
Informatii privind subcontractarea. Completarea formularului Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Ofertantul are obligatia de a preciza partea / partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze, procentul de subcontractare si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Domeniul de activitate al subcontractantului trebuie sa corespunda cu obiectul procedurii.
Informatii privind asocierea.Completarea formularului ?Acord de asociere?. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
85%
85
Descriere: Componenta financiara - pretul in euro a unei autobasculante cu toate taxele vamale incluse sau alte cheltuieli care pot interveni pe toata perioada de leasing; a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare (85 puncte); b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: P(n) = (pret minim/pret(n)) x punctajul maxim alocat.
2.
Durata de livrare
15%
15
Descriere: a) Pentru o durata de livrare cuprinsa in intervalul 5 ? 10 zile se acorda 15 puncte;b) Pentru o durata de livrare cuprinsa in intervalul 11 ? 15 zile se acorda 10 puncte;c) Pentru o durata de livrare cuprinsa in intervalul 16 ? 20 zile se acorda 5 puncte;d) Pentru o durata de livrare mai mare de 20 de zile oferta va fi declarata neconforma;e) Pentru o durata de livrare mai mica de 5 zile oferta nu va fi punctata suplimentar.
Punctaj maxim componenta tehnica: 15
Pondere componenta tehnica: 15 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.06.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.06.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (formular nr.2), semnata si stampilata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf.art.11, alin.4 din HG 925 / 2006). Eventualele obiectiuni la modelul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, vor fi formulate in scris cu justificari si vor fi inaintate impreuna cu documentele de calificare. Daca ofertantul propune clauze contractuale noi sau modifica clauzele din proiectul de contract, iar acestea sunt dezavantajoase pentru directia silvica, aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge si are obligatia de a informa ofertantul cu privire la aceasta situatie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de contestatar despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel. +40 233211696, Email: [email protected], Fax: +40 233212736, Adresa internet (URL): www.silvant.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2012 08:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer