Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia unui numar de 25 autoturisme in sistem leasing operational pe 4 ani, pentru Politia Locala.


Anunt de participare numarul 142575/19.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 0241488157, Email: [email protected], Fax: +40 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia unui numar de 25 autoturisme in sistem leasing operational pe 4 ani, pentru Politia Locala.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare a25 autoturisme cu cinci locuri pentru transport persoane in sistem leasing operational pe durata a 48 luni, pentru Politia Locala.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
25 autoturisme
Valoarea estimata fara TVA: 1, 579, 068RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei de participare: valabila pentru o perioada de 90 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor stabilit in anuntulde participare.Cuantumul garantiei de participare: - = 31 581 lei Modul de constituire a garantiei de participare: 1. Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul precizat mai sus, valabil pentru o perioada de 90 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu toate prevederile art. 87 alin. 1 din H.G. 925 din 2006, inclusiv angajamentul emitentului de a retine garantia de participare , calculata conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34 din 2006, in cazul in care ofertantul depune contestatie si este respinsa pe fondde CNSC. 2. Prin depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta (extras de cont prin care se confirma efectuarea tranzactiei), pana la data deschiderii ofertelor (in contul IBAN RO29TREZ2315006XXX000443 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta).Cod fiscal al autoritatii contractante: 4785631. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare.Dovada constituirii garantiei de participare va insoti oferta, neintroducandu-se in plicul exterior.Echivalenta leu/alta valuta: curs leu/valuta comunicat de BNR cu 5zile inainte de data limita pt. depunerea ofertelor. Valoarea garantiei de buna executie - 5% din pretul, fara TVA, al contractului. Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Completare si prezentare in original a Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta);Cerinta nr.2? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratia se va completa si prezenta ?olograf? (scris integral de mana) si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie in documentatie, tinand cont de informatiile precizate in tabelul anexat acesteia;ANEXA
MAZARE RADU STEFAN Primar, FAGADAU DECEBAL Viceprimar, STAN GABRIELViceprimar, ENACHEMARCELA Secretar Municipiu, RACU CONSTANTIN Directorexecutiv, DINESCU FULVIADir. executiv adjunct, MERLAVIORICAANIDirector executiv, STANMIHAELA Dir. executiv adjunct, PILAT IONEL Director executiv, TANASE LUIZA ELENAArhitect Sef, DOSPINESCU DANIELA RAMONADirector executiv, MARICA ION Directorexecutiv, NANU DANIELADir. executiv adjunct, FRIGIOIUMARCELA Directorexecutiv , GHEORGHEGEORGETA Dir. executiv adjunct, BABUS CONSTANTINDirectorexecutiv, PRIPISIIONUTDir.executiv adjunct ? presedinte in comisia de evaluare, TRASCAAURORADirectorexecutiv, GHEONDEA DOINADir. executiv adjunct, STAMATADRIANADirectorexecutiv, MUNTEANU PETRICADirectorexecutiv, VELICA ECATERINADir. executiv adjunct, POPESCU CARMINA IONELA Sef serviciu, ANDRUSCAMARIA CARMEN Sef serviciu, BALTAG DAN Sef serviciu, BARDASUOCTAVIA Sef serviciu, BORALIVEAVEGHIUL Sef serviciu , presedinte comisie de evaluare, BRATU FELIX Sef.birou ? membru de rezerva , BRATU DANIEL Directorexecutiv adj, CONSTANTINNICOLETA Sef serviciu, COMAN GHEORGHE Sef serviciu, CRACIUN ANA RODICA Sef serviciu, DUMITRU IONUT Sef serviciu, DUDAS DEZIDERIU Sef serviciu, DOBRE OANA Sef serviciu, DRECSANDANIELA Sef serviciu, DUDASCAMELIA Sef serviciu, PETCU LENUTA Sef serviciu, ENESANZIANA Sef serviciu, FLORESCU NICOLETA Sef serviciu, HARPALETE DORU Sef serviciu, ITOAFA CRISTINA LAURENTIA Sef serviciu, LACIU MADALINA Directorexecutiv, LIUTAMIHAELA Sef serviciu, DANCU ANTUANELA Sef serviciu, MIHAI MIHAELA Sef birou, MUTALAPGHIULNIHAL Sef serv., membru comisie de evaluare, MUNTEANU JENICA EUGENIA Sef serviciu, NUTU NICOLAI Sef serviciu, PATRASCU LIVIU Sef serviciu, PATRUTOIUMIHAELA Sef serviciu, PINZARIUIRINAROXANA Sef serviciu, BOBES LAURA Sef serviciu, PETCU MUGUREL LEONARD Sef serviciu- membru in comisia de evaluare, MILITARU CRISTIAN ANDREI Sef serviciu ? membru de rezerva, RUSUGRATIELA Sef serviciu, TARAN STEFAN Sef serviciu, TESULEANU GABRIELA Sef serviciu, TRAMUDANA LIVIU Sef serviciu, UDREAVALERIAELISABETASef birou, UNTARU ADRIAN CONSTANTIN Sef serviciu, VARLAN DOREL Sef serviciu, ZAHARICIUCIULIANA Sef serviciu, FETISLAM DAYAN Sef serviciu, SOARE GEORGIANA Sef serviciu, CARABASMIRELA consiler, membru comisie de evaluare, VASII ANETA consilier membru comisie de evaluare, ,POPA ALEXANDRU NICOLETA inspector membru de rezerva, ENE RAMONA consilier juridic membru in comisia de evaluare.LISTA Cu componenta Consiliului local al Municipiului Constanta, dupa cum urmeaza: ALI DENIS; CANDINDATU GABRIEL; CHESOI TUDOREL; CIORBEA VALENTIN; COJOC MARIOARA; DEDE PERODIN; DOBRE MIRCEA; FAGADAU DECEBAL; GEORGESCU DANIEL;GHEORGHE FLORIN; IBRAIM TEMUR; LIXANDRU ION-VIRGIL;ARCU ANA; MATEI RADU-BOGDAN;ONCIU CARMEN;PAPARI GEORGE-DANIEL; PIRVULESCU GABRIEL-VALENTIN; POPESCU RADUCU; RASAUTEANU COSTIN IOAN; ROMAN IUSTIN FABIAN; STAN GABRIEL-MARIUS; STROE FELIX;SURGHIE VALENTIN-MIHAI; TUSA SORINA; VISAN GEORGE-GABRIEL; ROSU VASILE BOIAGIAN HARRY MICHELLECerinta nr.3 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Completare si prezentare in original a formularului A - declaratie privind eligibilitatea;Cerinta nr.4? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Completare si prezentare in original a formularului B -Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P. ? A.N.A.F. ? Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a datoriilor catre bugetul consolidat general, in luna anterioara celei in care se depun ofertele. ?Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a datoriilor catre bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Nota: Din certificatele de atestare fiscalaprezentate trebuie sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 ale fiecarei luni, conform prev. Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarileulterioare.Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?. Nota: 1. In cazul in care /oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate in aceasta sectiune (situatia personala). 2. In cazul in care ofertantul este sustinut tehnic si/profesional de catre un tert, tertul sustinator va completa formularul A privind eligibilitatea, formularul B1 privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 la lit.a, lit. c1 si lit. d din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3. In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din contractulde furnizare , subcontractantul va completa declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoane juridice/fizice romane. Prezentare Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinsa in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?- cu precizarea ca, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.Cand se depune oferta comuna asociatii vor prezenta documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza.Persoane juridice /fizice straine?Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.?Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii.Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere legalizata - in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Livrarile de produse similare cuprinse in formularul C1 se confirma prin prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar .b). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul C1;Documentele care certifica principalelor livrari de produse similare - certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar Documentelesunt valabile in copie lizibila, semnate si stampilate de catre ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?. b). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de livrare
15%
Descriere: Termen de livrare maxim acceptat este de 60 zile peste care oferta va fideclarata neconforma, iar termenul minim de livare de 30 zile sub care oferte nu va fi punctata suplimentar.
Punctaj maxim componenta tehnica: 15
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2013 13:00
Locul: B-dul Tomis nr.51
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, membrii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Precizare nr.1: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Precizarea 2 : Vizualizare documente semnate Electronic.Pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http: //www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip .Urmati apoi instructiunile: Instalarea aplicatiei software: a.Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign. b. Este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului. c. Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune 2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea / salvarea documentului original: d.Se apasa ?Enter? sau se da ?dublu click? pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau e.Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica ?Semnare & Criptare? optiunea ?Verifica semnatura? si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica ?D.semnat? din fereastra care se va deschide. f.In fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul ?Salveaza? pentru a salva local documentul original. g. Dupa salvarea documentului original, acesta se poate vizualiza pe statia de lucru.Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd. Tomis nr 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2013 16:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer