Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA UNUI ,,PACHET DE PRODUSE PENTRU SISTEMUL DE EMITERE A PASAPORTULUI TEMPORAR?


Anunt de participare numarul 148328/03.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A.
Adresa postala: Sediul social situat in B-dul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Bucuresti Sediu secundar situat in B-dul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Fibinger, Tel. +40 214348821, In atentia: Serviciului Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 214348821, Adresa internet (URL): www.cnin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Productie poligrafica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA UNUI , ,PACHET DE PRODUSE PENTRU SISTEMUL DE EMITERE A PASAPORTULUI TEMPORAR?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bdul.I.Maniu nr.244D, sect.6, Buc, Ro. pentru receptia cantit.si calit., apoi furn. vor asigura livrarea, montajul si training-ul la sediile mentionate(42 de sedii resedinta de judet si Mun.Buc)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 72 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 480, 000 si 4, 912, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: valabilitate acord cadru: 15.03.2014-14.03.2020, se va incheia un acord cadru cu o perioada de valab. de 6 ani (72 luni), urmand a se incheia estimativ 6 (sase) contracte subsecvente anual; val estimata a celui mai mare ctr subsecvent 1500000 euro fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA UNUI , ,PACHET DE PRODUSE PENTRU SISTEMUL DE EMITERE A PASAPORTULUI TEMPORAR?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30232130-4 - Imprimante grafice color (Rev.2)
19520000-7-Produse din plastic (Rev.2)
39230000-3-Produse cu utilizare speciala (Rev.2)
42932100-9-Masini de laminare (Rev.2)
48761000-0-Pachete software antivirus (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
valabilitate acord cadru: 15.03.2014-14.03.2020, se va incheia un acord cadru cu o perioada de valab. de 6 ani (72 luni), urmand a se incheia estimativ 6 (sase) contracte subsecvente anual; val estimata a celui mai mare ctr subsecvent 1500000 euro fara TVA
Cantitatile estimate minime si maxime, valorile estimate minime si maxime aferente acordului cadru si contractelor subsecvente, codurile si denumirile CPV se regasesc in anexa complete atasate la sectiunea documente
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 480, 000 si 4, 912, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
72 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP: 49.120, 00 euro (1% x 4.912.000, 00 euro), echivalentul in lei la cursul B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pt calculul echivalentei ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente GP constituita intr-o alta moneda se va aplica cursul euro/alta valuta comunicat de BNR fara a limita la echivalenta euro/lei, din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. GP va fi constituita cf art. 86 din HG 925/2006 actualizata. Daca se constituie prin virament bancar cu OP in contul IBAN RO53RZBR0000060003138747 deschis la RAIFFEISEN BANK - SUCURSALA MUNICIPIULUI BUCURESTI, CUI RO 2779625, cu conditia confirmarii de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Pierderea GP se produce daca oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza semnarea contractului in perioada de valabilitate a ofertei.Cf art. 278ยน alin (1) lit. (c) din OUG 34/2006 actualizata daca ofertantul depune o contestatie la CNSC in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din GP in raport cu valoarea estimata a contractului intre 4.200.001 lei si 42.000.000, 00 lei inclusiv ? 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei. Valabil si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. In cazul unei asocieri, GP se va constitui de catre oricare dintre par?ile asocierii in numele intregii asocieri.Perioada de valabilitate a GP: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Cf Legii nr. 346/2004, art. 16 alin. (2), IMM-urile pot beneficia de reducerea cu 50% a GP prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare.Dovada constituirii GP se va prezenta la sediul autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Restituirea GP se face cf art. 88 din HG 925/2006 actualizata. Pt restituirea GP de catre autoritatea contractanta se va completa Formular nr.8, in original, semnat si stampilat. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, emisa in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante. Prevederile art. 90, alin. 1-3 din HG nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, se aplica in mod corespunzator. Pentru cei care fac dovada de IMM, cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie - conform art. 90 din HG 925/2006 actualizata modificat de HG 1045 din 2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ?in original, semnata si stampilata de reprezentantul legal in conformitate cu Formularul nr. 1
Cerinta nr. 2 Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de stat, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (conform Notificarii A.N.R.M.A.P. nr. 149/2013). In masura in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situa?iei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din H.G. nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.509/2011; - in original / copie legalizata sau in copie lizibila, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al ofertantului, cu mentiunea conform cu originalul.
Cerinta nr. 3 Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de organele abilitate, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (conform Notificarii A.N.R.M.A.P. nr. 149/2013). In masura in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din H.G. nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.509/2011;
- in original / copie legalizata sau in copie lizibila, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al ofertantului, cu mentiunea conform cu originalul.
Cerinta nr. 4 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, potrivit Ordinului nr. 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P., conform Formularului nr. 2 in original- semnat si stampilat de reprezentantul legal.
Cerinta nr. 5 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului nr.3in original- semnat si stampilat de reprezentantul legal.;
Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante referitor la derularea procedurilor de achizitie publica (art. 33^1 alin. 4 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) :
Vicentiu-Octavian Zorzolan ? Director general autoritate contractanta si membru in Consiliul de Administratie;
Valentin Vagaon ? presedintele Consiliului de Administratie;
Dumitru Laurentiu Andrei ? membru in Consiliul de Administratie;
Alin Chitu ? membru in Consiliul de Administratie;
Simona-Teodora Forsea ? membru in Consiliul de Administratie;
Nicolae Tudor ? Director Executiv;
Cristian Virgilius Iorgulescu ? Director Tehnic;Sorin Toader ? Director Dezvoltare;Claudiu Roman ? Sef Serviciu Juridic si Verificarea Legalitatii Actelor ;
Ingrid Quirsfeld-Zimerman ? Sef Serviciu Achizitii.Persoane juridice/fizice straine:
- se va prezenta echivalentul documentelor de mai sus.* In cazul in care la procedura se prezinta un mandatar al ofertantului, acesta va prezenta un mandat de la societatea in cauza, care sa dovedeasca faptul ca acesta este mandatat sa reprezinte ofertantul la procedura de achizitie. Cerinta nr. 1 Certificat constatator, cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, respectiv: domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, trebuie saprezinte, pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata, in situatia in care acesta a prezentat inscrisul in copie lizibila.
NOTA : In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevazut in anexa 1 din Legea 346/14.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi prezentata in original. Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare si de garantia de buna executie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Media cifrei de afaceri globale care vizeaza ultimii 3 ani, respectiv 2010, 2011 si 2012, se va calcula prin impartirea valorii cifrei de afaceri exprimata in lei la cursul euro mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010 :1 euro = 4, 2099 lei
Anul 2011 :1 euro = 4, 2379 lei
Anul 2012 :1 euro = 4, 4560 lei
Cerinta nr. 2 Media cifrei de afaceri globala care vizeaza ultimii 3 ani, echivalentul in lei a minim 3.000.000, 00 euro (reprezentand valoarea estimata a contractului subsecvent cu valoarea cea mai mare multiplicata cu 2), potrivit prevederilor Ordinului nr. 509/2011, la cursul de schimb mediu anual oficial al Bancii Nationale a Romaniei.
Anul 2010 :1 euro = 4, 2099 lei
Anul 2011 :1 euro = 4, 2379 lei
Anul 2012 :1 euro = 4, 4560 lei
Pentru calcul echivalentei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se va aplica cursul mediu anual euro/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, fara a limita la echivalenta euro/lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
? se va completa Formularul nr. 4 ? Fisa de informatii generale, in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal- in original, semnata si stampilata de reprezentantul legal
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Cerinta nr. 2 Dovada faptului ca a furnizat produse la nivelul unui contract a carui valoare a fost de min. 1.500.000 euro (valoarea estimata a contractului subsecvent cu valoarea cea mai mare), insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Pentru calcul echivalentei valorii produselor furnizate pe ultimii 3 ani se mentioneaza faptul ca se va aplica cursul mediu anual euro/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, fara a limita la echivalenta euro/lei.
Cerinta nr. 3
In vederea stabilirii conformitatii cu produsele ce fac obiectul contractului, ofertantii vor prezenta mostre pana la data ?i ora limita de depunere a ofertelor. Pentru demonstrarea capabilitatii producatorului de folie holografica, sunt solicitate mostre pentru testare cu un desen la alegerea participantului. Folia prezentata ca mostra trebuie sa prezinte minim urmatoarele caracteristici de securitate, caracteristici care sunt solicitate sub alta forma grafica si pentru folia care face obiectul licitatiei:
? Microtext integrat
? Efect acoromatic vizibil? Caracteristici holografice vizibile generice
? Tipar UV bifluorescent
? Elemente de securitate cu efect de comutare de imagine.
Caracteristici suplimentare de functionalitate:
? Suprafata foliei care acopera zona MRZ trebuie sa fie cu o reflectivitate scazuta. Zona de Citire Optica (MRZ) nu trebuie deranjata de luminozitatea si reflectivitatea laminatului. Aceasta zona nu va contine niciun element difractiv si trebuie sa demonstreze, la unghiul de reflexie directa, o reflectivitate mai joasa decat cea a zonei de desen.
Mostre: folie de securizare, imprimanta inkjet pentru pagina de date (inclusiv consumabile), laminator pentru laminarea paginii de date. Designul de securitate este unul generic, ales de ofertant iar elementele de securitate trebuie sa fie generale, cu titlu de exemplu. Se pot prezenta si mostre din folii utilizate la pasapoarte din alte tari, care sa satisfaca minimul de elemente de securitate solicitat prin caietul de sarcini.In momentul receptiei livrabilelor (mostrelor), se vor executa mostre de pasapoarte tiparite si laminate, care vor fi verificate si aprobate din punct de vedere al calitatii si securitatii de catre specialisti din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte si ai Companiei Nationale ?Imprimeria Nationala? ? S.A.
Acceptanta solutiei va fi conditionata de aceasta validare.Mostrele NU vor fi etichetate cu denumirea operatorului economic ofertant, pe eticheta se va face referire la produsul pentru care se prezinta mostra. Mostrele vor fi insotite de aviz de insotire a marfii, cu mentiunea ?Nu se factureaza?.Mostrele aferente completului de emitere a pasaportului temporar prezentate de catre ofertanti se vor restitui in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.Mostrele vor fi utilizate intr-o sesiune de testare, proba eliminatorie in cadrul procedurii de selectie ofertanti. Ofertantii vor asigura mediul de testare la Autoritatea Contractanta, astfel incat sa demonstreze compatibilitatea solutiei tehnice propuse cu blanchetele de pasapoarte temporare, ce vor fi puse la dispozitia ofertantilor, in cadrul sesiunii de testare, de catre Autoritatea Contractanta. Sesiunea de testare consta in printarea, respectiv laminarea unui numar de 50 de blanchete, utilizand echipamentele si foliile de securitate aduse ca mostre de catre ofertanti.
Pentru activitatea de printare, ofertantii vor utiliza echipamente proprii de gestionare a procesului (laptop, statii de lucru, soft de printare...).
Informatia minima care trebuie printata pe pagina de date este prezentata in anexa la prezenta.
Anterior procedurii de testare, pentru calibrarea echipamentelor din solutie se vor pune la dispozitia ofertantilor blanchete de pasapoarte.In cadrul procedurii de testare a mostrelor se vor avea in vedere :
-conditii de imprimare ;
-conditii de laminare ;
-compatibilitatea componentelor din solu?ia livrata ;
-rebuturi produse in cadrul procesului de imprimare / laminare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- conform Formular nr. 5 - in original, semnata si stampilata.*In cazul in care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea la o data mai recenta decat perioada stabilita, acesta va face dovada privind lista principalelor livrari de produse, corespunzator perioadei scurse de la infiintare pana in prezent.-copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legalMostrele vor fi aduse la sediul social al autoritatii contractante, situat in Bdul. Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Bucuresti, Romania pana la data si ora depunerii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica =1 RUNDA, pe durata a 24h.Participa doar operatorii economici inreg in SEAP, avand certificat digital valid pt acces in sistem si adresa de e-mail funct, Inform ptr conectare si inreg la: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Static.aspx?f=InregistrareOF.Conf art164 OUG34/2006. Autoritatea contractanta va solicita explicatii ofertantului cu un pret neobisnuit de scazut in raport cu ce urmeaza a fi ofertat, in conf cu art202 UG34/2006.Invitatia se transmite pe cale electr, simultan, tuturor ofertantilor respectivi.Notificarile de incepere a licit electron, vor fi transmise de sistem, prin e-mail, AC va atribui ctr resp prev art. 200 din OUG 34/2006;Atrib se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licit electr, asa cum prevede art. 169 alin.(2) din OUG34/2006.Dupa runda de licit electronica, op ec tb sa transmita AC in 24ore, prin fax 0214348821 si prin posta, formularul de oferta si centralizatorul de preturi completate cu noile valori prezentate in procesul de reofertare electronica.Alte informatii la Cap VI.3
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.01.2014 11:00
Locul: sediul social al autoritatii contractante situat in Bdul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Conform prevederilor art 164 din OUG 34/2006 mentionam urmatoarele: a)Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul.b)Nu sunt impuse limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit a) pot fi imbunatatite.c)-Licitatia electronica nu poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatit in runda precedenta;
-Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta;
-Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului;
-Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.Daca doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.ALTE INFORMATII NECESARE : Prin prezenta procedura de atribuire se doreste achizitia unor pachete de produse pentru sistemul de emitere a pasaportului temporar.Pasaportul temporar romanesc este un document de calatorie cu regim special, intrucat : -trebuie sa se poate elibera in maxim doua ore de la depunerea cererii de eliberare a pasaportului de catre cetatenii Romaniei ;
-se produce in fiecare locatie a Serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, care functioneaza la nivelul Prefecturilor judetene ;
-nu este un document electronic si din acest motiv, trebuie sa contina elemente de securitate care sa nu permita o contrafacere usoara.Solutia care va fi furnizata de ofertantul declarat castigator trebuie sa fie completa, astfel incat sa asigure o compatibilitate a tuturor componentelor ofertate: -statiile de lucru trebuie furnizate cu sisteme de operare, soft antivirus, alte aplicatii care sunt necesare, astfel incat driverele de instalare ale imprimantelor si laminatoarelor sa fie compatibile, sa nu afecteze performantele de procesare ale statiilor de lucru, sa asigure un mediu de lucru functional.-tehnologia de imprimare si consumabilele folosite de imprimante, trebuie sa fie compatibile cu hartia utilizata de autoritatea contractanta, pentru producerea blanchetelor de pasapoarte si cu folia de securitate furnizata in cadrul prezentei proceduri.-solutia tehnica (echipamente, softuri, consumabile) ofertata, trebuie sa garanteze compatibilitatea componentelor livrate, pentru a asigura timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport temporar de 2h. In acest caz ofertantul va lua in calcul, timpul de imprimare, timpul de uscare cerneala in urma imprimarii, timpul de laminare, compatibilitatea hartie-cerneala-folie de laminare, rezistenta la factori mecanici si chimici ai ansamblului blancheta ? folie, astfel incat aceasta sa rezistente in utilizare minim 2 ani si sa corespunda standardelor si normelor in vigoare, privind documentele de calatorie.Pachetul de produse pentru sistemul de emitere a pasaportului temporar :1. complet de emitere pasaport temporar ? un complet de emitere pasaport temporar este alcatuit din urmatoarele: a) imprimanta pentru tiparire date variabile pe pasaport;b) statie de lucru cu monitor, soft antivirus, unitate UPS;c) laminator pentru laminarea paginii de date (laminarea foliei holografice de securitate pentru protectia paginii de date a pasaportului);2. folie holografica de securitate pentru protectia paginii de date a pasaportului temporar;3. click (un pasaport temporar personalizat si laminat) = consumabile, piese de schimb, servicii de instalare, intretinere si reparatii in sistem.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Verificarea Legalitatii Actelor din cadrul companiei
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Tel. +40 214348802, Email: [email protected], Fax: +40 214348810, Adresa internet (URL): www.cnin.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 15:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer