Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie medicamente in cadrul Programului National de Oncologie


Anunt de participare numarul 145448/02.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA
Adresa postala: str. LIBERTATII NR.1, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140009, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA APOSTOLESCU, Tel. +40 247311836, Email: [email protected], Fax: +40 247311836, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitiemedicamente in cadrul Programului National de Oncologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia 2 ? Policlinica, str.Mihaita Filipescu nr.32
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 747, 292.95 si 7, 472, 341.9RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Acordul cadru se va incheia pentru o perioada de 12 luni. Contractele subsecvente se estimeaza sa se incheie trimestrial in functie de necesitati si doar in functie de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie medicamentein cadrul Programului National de Oncologie defalcate pe40loturi conform anexei B
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime / maxime pentru Acordul cadru si pentru contractul subsecvent precum si specificatiile tehnice se regasesc descrise in mod detaliat inAnexa Bpentru fiecare lot in partesi in cuprinsul Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 747, 292.95 si 7, 472, 341.9RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantiadeparticipare este 1% din valoarea maximafara TVA estimata pentru fiecare lotde catre autoritatea contractantaCuantumul garantiei de participare este de 74723, 419Lei pentru toate loturile, iar cuantumul aferentloturilor este prevazut in Anexa B .? Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formularul 1) , de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, ordin de plata (contul: RO50TREZ6065041XXX000285, deschis la Trezorerie Alexandria ) sau plata cu chitanta prin casieria unitatii contractante.? Neconstituireagarantiei de participareva atrage dupa sine respingerea ofertei conform Art.33-3 din H.G 925/2006.Dovada constituirii garantiei se va depunescanatin S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare, iar in cazul garantiilor constituite prin instrumente de garantare, originalul acestora se va transmite la sediul autoritatii contractante din Str. Libertatii, Nr.1, Biroul Achizitii Publice, panala data limita de depunere a ofertei. Pe plic se ve mentiona , ,Garantie de participare pentru procedura de achizitie Medicamente in cadrul Programului National de Oncologie??Valabilitatea garantiei de participare este egala cu valabilitatea ofertei de 90 zile.? In situatiaI.M.M ofertantul va completa si atasa la oferta declaratia pe proprie raspundere conf.Anexei nr.1 la OUG 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/2004.In cazulcontestatiilor, se va retine contestatorului pentru fiecare lot caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de catre C.N.S.C suma calculata conf.prevederilor Art.278^1 din OUG nr.34/2006; prevederile alin.(1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.Se va lua in considerare cursul BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. ? Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fara T.V.A. a fiecarui contract subsecvent si se constituieconform art.90 alin.1-3 dinHG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri alocate pentru derularea PN Oncologie prin contractul incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita prezentarea formularului nr.3 completat.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Documentul solicitat pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.fCerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita prezentareaformularului nr.4completat.In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, autoritatea contractanta va exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Documentul solicitat pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 se va prezentasi de tertul sustinator, daca este cazul.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f
Cerinta nr. 3
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Se solicita prezentareaformularuluinr.5completat.
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f
Cerinta 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Se va completa formularul nr. 6 '. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante va fi exclus din procedura de atribuire : Manager ?Dr.Filip Valentin, Director Medical- Dr. Zahiu Ioana, Consilier Juridic: Plopeanu Ramona, Dir.Ingrij.Medic.As.Pisica Elena.Membrii Consiliului de administratie: Ec. Stuparu Floarea; Ec.Ghinea Simona-Alina; Ec. Ancu Florentina; Dr. Zana Sorina Mihaela; Ref. Ograzeana Eugenia.
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Documentul solicitat pentru neincadrarea in prevederile art. 69 lit.a) , se vaprezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f
Cerinta 5
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administratie fiscala al unitatii administrativ teritoriale privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat
Se prezinta Certificat de atestarefiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat in copie lizibila cu mentiunea, ,copie conform cu originalul?, certificat din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioaracelei incare se depune oferta.
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f
Cerinta 6
Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale, pe raza caruia societatea are sediul social.
Se prezinta Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local in copie lizibila cu mentiunea , ,copie conform cu originalul?, din caresa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei incare se depune oferta.In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat. Cerinta nr. 1
Certificat constatatoremis de ONRC
a) pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C din care sa rezulte ca:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
b) pentru persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.(in limba romana)
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Cerinta nr. 2
Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii conform Legii 176/2000 privind dispozitivele medicale copie semnata si stampilata conform cu originalul;Autorizatie de punere pe piata de la Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala a Medicamentului .(cf.lg.95/2006 si OMS 895/2006);
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f
Cerinta nr.3
Autorizatia de punere pe piata eliberata de catre MS in conformitate cu Ordinul nr.893/2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea penmtru activitatea de distrubutie en gros de medicamente si Legea 95/2006/
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.2
Informatii privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 1Bilantul contabil la data de 31.12.2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.Se solicitaprezentareaformularuluinr.8Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiSe va prezenta Bilantul contabil la 31.12.2012 vizat de organele competente.In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similarein ultimii 3 ani indiferent daca acestia sunt clienti privati sau autoritati contractante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiSe completeaza si se prezintaformularul 9 Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective op.ec. nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a op.ec.Documentul se va atasa scanat in format p.d.f
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP.Pentru ofertantii clasati pe locul doi si trei care au ofertele egale , autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP astfel incat ofertantii clasati pe locurile de mai sus sa nu fie afectati.Astfel, ofertele aflate la egalitate pe locul 2 pot fi inbunatatite decat pana la nivelulofertei operatorului clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 1 si ofertele aflate la egalitate pe locul 3 pot fi inbunatatite decat pana la nivelulofertei operatorului clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2. Elementul care face obiectul reofertarii este pretul pe U/T . Elementele care raman neschimbate sunt termenul de livrare si termenul de plata.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL SPITALULUIJUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA
Adresa postala: Str. Libertatii, nr. 1, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140009, Romania, Tel. +40 247311836, Email: [email protected], Fax: +40 247311836
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer