Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE CARBURANTI AUTO pe baza de CARDURI


Anunt de participare numarul 142940/06.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC PIETE PREST SA
Adresa postala: STR. EMIL AVRAMESCU, NR. 3, VALCEA, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240135, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHITA DIMOIU, Tel. +40 250732708, Email: [email protected], Fax: +40 250732708, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
6820 ? inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Activitate (activitati)
Altele: 6820 ? Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIECARBURANTIAUTOpe baza de CARDURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: S.C.PIETEPRESTS.A., Str. Emil Avramescu, nr. 3, jud. Valcea, loc. Rm. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIECARBURANTIAUTOpe baza de CARDURI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
TOTALcarburant160.000 litri, din care:
- 133.334litri motorina-26.666 litri benzina
Valoarea estimata fara T.V.A.800.000, 00 lei.Perioada de derulare a contractului: de la data intrarii in vigoare pana la 31.12.2013.Contractantul isi rezerva dreptul de a prelungi durata contractului conformArt. 6 din HG 925/2006, cu posibilitatea suplimentarii, (pentru 4 luni/AN 2014), ulterioare a cantitatii de carburanti ? 80.000 litri, respectiv 66.667 litri motorina Euro 5 si 13.333 litri benzina fara plumb Euro 5, iar valoarea estimativa a suplimentarii este de 400.000, 00 lei fara T.V.A.
Valoarea estimata fara TVA: intre 800, 000 si 1, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Val.est./An 2013faraTVA 800000lei.Val.estim.a suplim.(4 luni/an2014)este de 400000lei fara TVA
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare ? 16.000, 00 lei; Forma de constituire a garantiei de participare, cu OP: conform prevederilor art. 86, alin. 1 din H.G. 925/2006. Contul bancar pentru depunerea garantiei: RO10BTRL03901202U0902700 ? Banca Transilvania, sucursala Rm. Valcea;
-Ofertantul pierde garantia de participare daca: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei; b) oferta sa fiind castigatoare refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Daca urmare a depunerii unei contestatii aceasta este respinsa conform art. 278?1, alin. 1, lit. a din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Data de referinta la care se va face echivalenta leu/alta valuta, la cursul B.N.R. din 31.03.2013.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privid calitatea de participant cu oferta independenta conform Ordinului 314/2011 ANRMAP (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)
-prezentare formular D: declaratie privid calitatea de participant cu oferta independenta conform Ordinului 314/2011 ANRMAP (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1/OUG 34/2006
-prezentare formular A: neincadrareaintr-una din situatiileprevazutala art. 69?1/OUG 34/2006 persoanelor care detin functii de decizie in cadrul S.C.PIETEPRESTS.A.- 1.Director General ? Almariei Marius Nicolae, 2.Director Tehnic- Traistaru Ion, 3.Director Economic ? Salomia Gheorghe, 4. Coordonator Coloana Auto ? Popa Valentin Adrian, 5.Consilier Juridic ? Popa Iuliana, 6. Compariment Achizitii Publice si IT ? Dimoiu Gheorghita, 7. Compariment Achizitii Publice si IT ?Grigoroiu Daniela3.Declaratii privind eligibilitatea incadrarea intr-una din situatiile prevazutela art. 180din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica-prezentare formular B
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta incadrareaintr-una din situatiileprevazutala art. 181din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
-completare formular C
5. Prezentare certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (original/copie legalizata/copie lizibila semnata si stampilata pentru ?in conformitate cu originalul?). In masura in care procedura de emitere a acest certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor aferente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11, alin (4) din H.G. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9, alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.6. prezentare certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (original/copie legalizata/copie lizibila semnata si stampilata pentru ?in conformitate cu originalul?). In masura in care procedura de emitere a acest certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor aferente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11, alin (4) din H.G. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9, alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011. 1. Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(original/copie legalizata/copie lizibila semnata si stampilata pentru ?in conformitate cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Prezentare Statutul societatii/actul constitutiv (original/copie legalizata/copie lizibila semnata si stampilata pentru ?in conformitate cu originalul?);
3. Persoane fizice straine:
Prezentare documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident (daca ste cazul, in original sau copii legalizate);
- Prezentare Certificat de Rezidenta Fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs (documentul se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si stampilata pentru ?in conformitate cu originalul?;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin prezentarea urmatoarelor documente relevante, cum ar fi: orice document din care sa reiasa cifra de afaceridin cel mult ultimii 3 ani (2010, 02011, 2012), semnat si stampilat. Cifra de afaceri medie anuala se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri obtinute de candidat in anii financiari precizati. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R. pentru anul 2012, 2011 si 2010. Daca ofertantul face parte dintr-un grup de firme sau asociatie cu acelasi profil, atunci se poate prezenta cifra medie de afaceri cumulata de la grupul de firme sau asociatie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin prezentarea urmatoarelor documente relevante, cum ar fi: orice document din care sa reiasa cifra de afaceridin cel mult ultimii 3 ani (2010, 02011, 2012), semnat si stampilat. Cifra de afaceri medie anuala se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri obtinute de candidat in anii financiari precizati. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R. pentru anul 2012, 2011 si 2010. Daca ofertantul face parte dintr-un grup de firme sau asociatie cu acelasi profil, atunci se poate prezenta cifra medie de afaceri cumulata de la grupul de firme sau asociatie.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Este obligatoriu ca ofertantii sa faca dovada ca detin statii de distributie cu aria de acoperire in toata tara de unde se poate efectua plata carburantului alimentat cu ajutorul cardului.
Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani, continand cantitati, valori, perioade de furnizare, beneficiari;
EXPERIENTASIMILARA: se solicita indeplinirea in ultimii 3 ani a cel putin un contract insotit de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
- in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de cantitatea si de complexitatea produselor ce urmeaza sa fie furnizate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului-DovadaISO9001 pentru operatorul economic
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Este obligatoriu ca ofertantii sa faca dovada ca detin statii de distributie cu aria de acoperire in toata tara de unde se poate efectua plata carburantului alimentat cu ajutorul cardului.Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani, continand cantitati, valori, perioade de furnizare, beneficiari;EXPERIENTASIMILARA: se solicita indeplinirea in ultimii 3 ani a cel putin un contract insotit de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar-in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de cantitatea si de complexitatea produselor ce urmeaza sa fie furnizate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului-DovadaISO9001 pentru operatorul economic
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.06.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.06.2013 12:00
Locul: S.C.PIETEPRESTS.A., str. Emil Avramescu, nr. 3, loc. Rm. Valcea, jud. Valcea, Biroul Dir. Teh.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Dir.Teh.-Traistaru Ion, Dir.Ec.-Salomia Gheorghe, Coord.Coloana Auto-Popa Valentin Adrian, Comp.Juridic-Popa Iuliana, Comp.Ach.Pub.si IT-Dimoiu Gheorghita si Grigoroiu Daniela
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Detalii privind criteriul de atribuire: - Pretul din oferta al litrului de carburant, de la pompa (Rm. Valcea) din data de 31.03.2013; in acest sens, ofertantii vor atasa un document justificativ (bon fiscal/extras de pe pagina web/nota interna etc.) care sa dovedeasca valoarea pretului pe litru la statie (Rm. Valcea) din data de referinta (31.03.2013);
- Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal, clasate pe primul loc ? autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor;
- Contractul de furnizare se va incheia in lei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt conform art. 256^2 din O.U.G. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTULJURIDICal S.C.PIETEPRESTS.A.
Adresa postala: Adresa postala: str. Emil Avramescu, nr. 3, loc. Rm. Valcea, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240135, Romania, Tel. +40 250732708, Email: [email protected], Fax: +40 250732708
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2013 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer