Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitie de flori,arbori si arbusti pentru Sector 4 al Municipiului Bucuresti, cod CPV: 03120000-8"


Anunt de participare numarul 145154/25.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Adresa postala: BD.GEORGE COSBUC, NR. 6-16, SECTOR 4, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040532, Romania, Punct(e) de contact: Adrian CORMOS, Tel. +40 213360360, In atentia: Adrian CORMOS, Email: [email protected], Fax: +40 213360360, Adresa internet (URL): www.ps4.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitiedeflori, arborisi arbusti pentru Sector 4 al Municipiului Bucuresti, cod CPV: 03120000-8"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sector 4
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 284, 499 si 5, 107, 160RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 12 contracte subsecvente, 3 contracte/an-cel mai mare contract subsecvent este de 3.040.590, 00lei, fara TVA;cel mai mic contract subsecvent este de284.499, 00 lei, fara TVA;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Arbori, arbusti, flori pentru plantat in sectorul 4.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03120000-8 - Produse horticole si plante de pepiniera (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cel mai mare contract subsecvent este de 3.040.590, 00lei, fara TVA;
cel mai mic contract subsecvent este de284.499, 00 lei, fara TVA;
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 040, 590 si 5, 107, 160RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 40.000 lei. b) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile). c) - Forma de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare este irevocabila, iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca platagarantiei se va executa respectand prevederile art. 86, alin. (3 ) din HG 925/2006. Polita de asigurare trebuie sa prevada aceleasi situatii de retinere (integrala sau partiala) a garantiei de participare ca Formularul de scrisoare de garantie de participare. Scrisoarea de garantie bancara se va constitui in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus, conform formularului nr.12. d) Ofertantul va face mentiunea in documentul privind garantia de participare, ca se supune prevederilor art.2781 (1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.e)Garantia de participare se poata constitui si in valuta ? pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta se va face la cursul BNR, din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile.Ofertantii tip I.M.M. beneficiaza de prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata si completata ulterior; Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 88 din HG 925/2006, modificata si completata ulterior. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA - formular nr. 13. Modul de constituire agarantiei de buna executie - in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006, modificata si completata ulterior. Ofertantii vor specifica in cadrulpropunerii financiare pentru care varianta de retinere a garantiei de buna executie opteaza.Restituirea garantiei de buna executie se va faceconform art. 92, alin. (3)din HG 925/2006, modificata si completata ulterior.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local al Sectorului 4 Bucuresti.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea-Formular nr.12.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181/ OUG nr. 34/ 2006- Formular nr.23.Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular nr.34.Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice- privind plata obligatiilor la bugetul de stat ?(in original, copielegalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?), din care sa rezulte ca au fost achitate impozitele si taxele solicitate in luna anterioara celei pentru care se depun ofertele, conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.5.Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de Administratia Finantelor Publice, pentru obligatiile de plata catre bugetul de stat consolidat (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?), din care sa rezulte ca au fost achitate impozitele si taxele solicitate in luna anterioara celei pentru care se depun ofertele, conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. NOTA-Certificatele prezentat vor prezenta situatia obligatiilor scadente la plata, in luna anteriora celei in care se depun ofertele.6.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din O.U.G. 34/2006-Formular nr.4In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69¹ din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.Persoanele responsabile pentru procedura: POPESCU Cristian Victor Piedone - Primar, POPESCU Alexandru - Viceprimar ENE Costel-Director Directia Economica BALAN Maria-Director Directia Juridica CORMOS Adrian Director Directia Investitii si Achizitii Publice.
7. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010 - Formular nr.5 1. Certificat constatator ? in original/copie legalizata/copie cu mentiunea conform cu originalul? emis de oficiul teritorial al RegistruluiComertului;informatiile cuprinse trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor iar obiectul contractului trebuie sa aibacorespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In situatia in care ofertantul clasat pe locul I a prezentat certificatul constatator in copie, i se va solicita originalul sau copia legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii.Pentru persoane juridice/fizice straine: 1.un certificat, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat, in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, care sa atesteexistenta societatii ? original sau copie legalizata.2.actul constitutiv ofertantului in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, daca sunt continute in documente separate, impreuna cutoate modificarile acestor documente, in traducere certificata ? original sau copie legalizata; din acestea trebuie sa rezulte ca desfasoaraactivitati conforme procedurii de achizitie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de 6.080.000 lei Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual, leu/euro, comunicat de BNR. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest indicator (cumulul valorilor se compara cu cerinta minima).Completarea formularului nr. 6- Fisa cu informatii generale. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in modcumulativ
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Completarea formularului nr. 6- Fisa cu informatii generale; b)Prezentarea bilanturilor contabile din ultimii 3 ani, impreuna cu anexele acestora, vizate si inregistrate de organele competente(copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)sau orice alte documente care pot proba indeplinirea cerintei solicitate; c)Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3ani? completarea formularului nr.7
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara/3ani -lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare prin cel putin 1 contract, maxim 3 contractea carui/caror valoare cumulata a fost minim 3.040.590 lei, fara TVA, insotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar.
Resurse tehnice - o declaratie referitoare la echipamentele tehnice.
Resurse umane-informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al caruiangajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant.
Certificatul SR EN ISO 9001/2008, sauechivalent, privind Sistemul de management al calitatii, emise de organismeindependente, care confirma implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei. In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr.8.Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii.Resurse umane-informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al caruiangajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant - Formular 9.Copie conform cu originalul, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.08.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.09.2013 12:00
Locul: Primarie sector 4 - etaj 2, camera 28.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care isi depun candidatura(procura si BI/CI).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta depusa, acesta are obligatia de a asigura inregistrarea modificarilor de catre autoritateacontractanta pana la data limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitatecu prevederile de la punctul IV.4.3., cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu si inscriptia ?MODIFICARI?. Ofertacare este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. Participanti la sedinta de deschidere - reprezentantii imputerniciti ai ofertantului, cu dovada scrisa a imputernicirii si copie a cartii de identitate. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA INVESTII SI ACHIZITII PUBLICE - Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: Bdul George Cosbuc, nr.6-16, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040532, Romania, Tel. +40 213360360, Email: [email protected], Fax: +40 213360360
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2013 12:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer