Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipament individual de protectie


Anunt de participare (utilitati) numarul 141011/10.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Craiova, str.Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Petria, Tel. +40 0351403346, In atentia: Serviciul Achizitii Produse, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitieechipament individual de protectie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UZINA Isalnita -str. Mihai Viteazu nr. 101, com. Isalnita, jud. Dolj;
UZINA Craiova- str.Bariera Valcii nr.195, loc.Craiova, jud.Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipament individual de protectie , conform cerintelor din caietul de sarcini (specificatiile tehnice Uzina Isalnita, respectiv Uzina Craiova). Cantitatile sunt cele solicitate in centralizatorul financiar privind echipamentul individual de protectie necesar pentru Uzina Craiova II si Uzina Isalnita. Se vor livra cantitatile solicitate in conformitate cu marimile specificate inanexele specificatiilor tehnice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18830000-6 - Incaltaminte de protectie (Rev.2)
18100000-0-Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)
18141000-9-Manusi de lucru (Rev.2)
18143000-3-Echipamente de protectie (Rev.2)
18220000-7-Imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile aferente fiecarui lot sunt conform Anexei B la prezenta
Valoarea estimata fara TVA: 458, 309.57RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Oferta completa=8842, 50lei;Ptr.fiecare lot, garantia de particip.este mentionata in anexa privind LOTURILE.Valab.garantie 90zile de ladata limita de dep.a ofertelor.Forma de const.a garantiei de particip.: a)instrument de garantare emis in cond.legii de o soc. bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc.de atribuire.Garantia trebuie sa fieirevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf.cu contractul garantat; sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b)OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.c)Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante(suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi la casieria autoritatii contractante de catre ofertant este de 5000 lei.Pentru ofertantii I.M.M ?uri garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria intreprinderilormici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004. In acest caz ofertantii beneficiind de reducere cu 50% a garantiei de participare.Ofertantul pierde garantia de participare daca: a)isi retrage oferta in perioada de valab.a ofertei;b)oferta fiind castigatoare, nu const.garantia de buna executie in perioada de valab.a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea lui;c)oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valab.a ofertei;d) ofertantul va depune contestatie la CNSC siaceasta va fi respinsa. (art.278^1/OUG 34/2006 cuantumul este pentru lotul 3 de 903, 39si pentru lotul 39de 716, 45 10% din valoarea contractului fara TVA - modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile egii de o societate bancara ori de o societate de asigurari b) Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale Contul ladispozitia Autoritatii Contractante se va deschide la unitatea Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent. Pentru IMM ?urigarantia de buna executie va fi constituita in cuantum de 50% din valorile inscrise mai sus
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 5 - in original
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Prezentare Formular 6 - in original
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru
asigurarile sociale de stat
Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (conform art. 9 din Ordin ANRMAP 509/2011)
-Documentele pot fi prezentate in original sau in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7- in original
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Prezentare Formular 12- in original
Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69? din OUG 34/2006 -Persoanele care detin func?ii de conducere in cadrulautorita?ii contractante, sunt: Constantin Balasoiu- Director SE Craiova
Veronica Nica Director Economic;Vergil Soare - Director Adj Comercial
Viorel Gherghina ?Director Uzina Isalnita
Constantin Hoanca ? Director Uzina Craiova
Claudiu Stoica - Cons.jr.pr. Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in eaza caruia isi are sediul operatorul economic ofertant.
- Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul. Nota: Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul
constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului
in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul
Prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-Documentul va fi
prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.
Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri -document in original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri. Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularului 8. Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani , continand valori, perioade de
livrare, beneficiari, insotita de recomandari saude certificate/documente/contracte/ procese verbale de receptie emise sau contrasemnatede o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Prezentarea mostrelor pentru produsele licitate; Pe fiecare mostra se va
specifica numarul lotului; Mostrele vor purta marcajul CE conform HG nr.
115/15.02.2004 Nota : Coletul cu mostrele pentru produsele ce urmeaza a fi
licitate se vor depune la sediul SC Complexul Energetic Oltenia S.A.-
Sucursala Electrocentrale Craiova, Serviciul Comercial la data depunerii
ofertei.
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma
certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de
certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini,
standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2013 14:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Craiova, Sala de licitatii de la etajul III
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propriaraspundere, semnata de reprezentatntul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate indocumentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret deindeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documenteleedificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare inacest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficieaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 12- Fisa de informatii generale-formular 8NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multeoferte ? clasate pe primul loc ?cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele dedepunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritateacontractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatiicontractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al S.E.Craiova
Adresa postala: Str. Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403331, Email: [email protected], Fax: +40 251594837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2012 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer