Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipament individual de protectie pentru anul 2012


Anunt de participare (utilitati) numarul 138244/17.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada Unirii, nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 2200330, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Electrocentrale Craiova -Serviciul Comercial, Tel. +40 351403331, In atentia: Adriana Petria, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitieechipament individual de protectie pentru anul 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UZINA Isalnita -str. Mihai Viteazu nr. 101, com. Isalnita, jud. Dolj;
UZINA Craiova- str.Bariera Valcii nr.195, loc.Craiova, jud.Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipament individual de protectie pentru anul 2012, conform cerintelor din caietul de sarcini (specificatiile tehnice Uzina Isalnita, respectiv Uzina Craiova). Cantitatile sunt cele solicitate in lista cantitatilor centralizate privind echipamentul individual de protectie necesar pentru Uzina Craiova II si Uzina Isalnita in anul 2012. Se vor livra cantitatile solicitate in conformitate cu marimile specificate inanexele specificatiilor tehnice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18830000-6 - Incaltaminte de protectie (Rev.2)
18100000-0-Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)
18141000-9-Manusi de lucru (Rev.2)
18143000-3-Echipamente de protectie (Rev.2)
18220000-7-Imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile aferente fiecarui lot sunt conform Anexei B la prezenta.
Valoarea estimata fara TVA: 578, 711.73RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Oferta completa=11.254, 80lei;Ptr.fiecare lot, garantia de particip.este mentionata in anexa privind LOTURILE.Valab.garantie 90zile de la data limita de dep.a ofertelor.Forma de const.a garantiei de particip.: a)instrument de garantare emis in cond.legii de o soc. bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc.de atribuire.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf.cu contractul garantat; sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b)OP confirmatde catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.c)Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante(suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi la casieria autoritatii contractante de catre ofertant este de 5000 lei.Pentru ofertantii I.M.M ?uri garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004. In acest caz ofertantii beneficiind de reducere cu 50% a garantiei de participare.Ofertantul pierde garantia de participare daca: a)isi retrage oferta in perioada de valab.a ofertei;b)oferta fiind castigatoare, nu const.garantia de buna executie in perioada de valab.a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea lui;c) oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valab.a ofertei;d) ofertantul va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa. (art.278^1/OUG 34/2006 cuantumul estepentru lotul 43 de 792, 96 lei, pentru lotul 56 de 659, 13 lei 10% din valoarea contractului fara TVA - modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari b) Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale Contul la dispozitia Autoritatii Contractante se va deschide la unitatea Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent. Pentru IMM ?uri garantia de buna executie va fi constituita in cuantum de 50% din valorile inscrise mai sus.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 5- in original
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Prezentare Formular 6- in original
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat
Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celeiin care se depun ofertele (conform art. 9 din OrdinANRMAP 509/2011)-Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7- in original
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Prezentare Formular 12- in original
Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69? din OUG 34/2006 -Persoanele care detin func?ii de conducere in cadrul autorita?ii contractante, sunt: Viorel Tudor - Director S.E.Craiova;Mariana Iordan - Director Economic;Vergil Soare - Director Comercial
Viorel Gherghina ?Director Uzina Isalnita
Constantin Hoanca ? Director Uzina Craiova
FlorentinaMioara Vaduva - Cons.jr.pr. Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala - Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul. Nota: Pentru ofertantul clasatpe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul
PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-Documentul va fi prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.
Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri -document in original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari dinultimii 3 ani , continand valori, perioade de livrare, beneficiari, insotita de recomandari din partea beneficiarilor
Prezentarea mostrelor pentru produsele licitate; Pe fiecare mostra se va specificanumarul lotului; Mostrele vor purta marcajul CE conform HG nr. 115/15.02.2004 Nota : Coletul cu mostrele pentru produsele ce urmeaza a fi licitate se vor depune la sediul SC Complexul Energetic Oltenia S.A.-Sucursala Electrocentrale Craiova, Serviciul Comercial la data depunerii ofertei.
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantuluide catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2012 14:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Craiova - Sala de sedinte de la etaj III
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentati imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstareaindeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentatntul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficieaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 12- Fisa de informatii generale-formular8NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte? clasate pe primul loc ?cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.E.Craiova
Adresa postala: Str. Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403331, Email: [email protected], Fax: +40 251594837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2012 13:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer