Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE MICROBUZE SCOLARE 16+1 locuri, PENTRU UNITATILE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT


Anunt de participare numarul 146629/18.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Elena Chelu, Tel. +40 372111485, In atentia: Mihaela VOINEA, Coordonator Directia Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIEMICROBUZESCOLARE 16+1 locuri, PENTRUUNITATILEDIN INVATAMANTULPREUNIVERSITAR DE STAT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIEMICROBUZESCOLARE 16+1 locuri, PENTRUUNITATILEDIN INVATAMANTULPREUNIVERSITAR DE STAT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34120000-4 - Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Microbuze scolare cu capacitatea 16+1 locuri ? 600 de bucati
Valoarea estimata fara TVA: 61, 290, 322.58RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GPse constituie in cuantum de 612.000 lei si se va prezenta in original pana cel mai tarziu la data si ora deschiderii. Pentru GP constituita in alta moneda decat leu, se va calcula echivalenta la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data publicarii anuntului. GP se va constitui prin virament bancar in contul nr. RO 03TREZ 7005005XXX004475deschis la Trezoreria MunicipiuluiBucure?ti, CUI 26369185 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari, conform art.86 alin.(1)din H.G. nr.925/200. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004 GP se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. In conditiile in care un grup de operatori economicidepune oferta comuna, asociatii beneficiaza de prevederile Legii nr.346/2004, daca fiecare membru al asocierii face dovada incadrarii in categoria IMM. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in cuantumul, forma si valabilitateaprecizate vor fi respinse ca inacceptabile. Valabilitatea GP este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Instrumentul de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, trebuie sa respecte prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.In cazul prezentei proceduri sunt aplicabile prevederile art.278^1 alin.(1) lit.d) si alin (2) din O.U.G. nr.34/2006, in sensul ca se va retine din GP suma de 11.952, 90 lei. GP se va retine/retuna conform prevederilor art. 87 si art. 8888 din H.G. nr.925/2006.In cazul depunerii de oferte in asociere, GP se constituie in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana -Formular nr.12. Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului fara T.V.A. Garantia de buna executie se va constitui dupa caz: instrument de garantare emis in condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din H.G. nr.925/06 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din H.G.nr.925/06 cu modificarile ?i completarile ulterioare, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor H.G. nr.1045/2011. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din H.G. nr.925/2006.In cazul ofertan?ilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legiinr.346/2004 ( facand dovada in acest sens pana la data limita de depunere a ofertelor garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile legii, cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratiepe proprie raspundere privind neincararea in prevederileart.180din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului 3 Sectiunea III Formulare; prezentat de ofertant/candidat/ofertant asociat/tert sus?inator dupa caz;
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Completata conformFormularuluinr. 4 din Sectiunea III Formularede catre ofertant/candidat/ofertant asociat.Declara?iaprivind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a lit.c^1 si lit.d din O.U.G. nr.34/06 cu completarile si modificarile ulterioare, va fi prezentata si de tert sustinator daca este cazul;
3.Pentru persoane juridice romane: prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social si certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul de Impozite si Taxe Locale de pe raza careiasocietatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competentedin care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conformcu originalul?.
Persoane juridice straine: prezentarea Certificate eliberate din institu?iile autorizate ale ?arii de origine prin care se dovede?te faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul. Documentele vor fi prezentate in limba de origine ? in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conformcu originalul?, insotite de o traducere autorizata a acestora ?si legalizata in limba romana.
Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formular 5 din Sectiunea Formulare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului sus men?ionat sunt urmatoarele:
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele:
?Liviu Nicolae Dragnea, ministru
?Sevil Shhaideh, secretar de stat;
?Banu Constatin Marius; secretar de stat;
?Matache Iulian-Ghiocel, secretar de stat;?Marian Niculescu, secretar general;?Burduja Claudiu, secretar general adjunct;?Boldea Cristian Robert, secretar general adjunct;
?Rusnac Melania, Director general Directia Generala Management Financiar Resurse Umane si Achizitii,
?Vasile Ionela, Director general Directia Generala Avizare, Contencios , Relatia Cu Parlamentul si Dialog Social,
?Diana Tenea ? Director generalDirec?ia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura,
?Mariana Ionita ? Director Directia Lucrari Publice, ?Soare Alexandru George ? Sef serviciu, Serviciul Dezvoltare Infrastructura,
?Mihaela Voinea ? Coordonator, Directia Achizitii Publice
Nota: Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant/ Tert sustinator.
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP 314/2010, conform Formular 6 din Sectiunea Formulare.
6.Declaratie privind calitatea de participant conform Formular 7 din Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere. Pentru asociere se vor depune Informatii despre asociere si Acord preliminar de asociere. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de OficiulNational al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. De asemena certificatul constator trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN ce descriu activitatea ofertantului.
Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Se va completa de catre ofertant / ofertant asociat / tert sus?inator. In cazul unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrate) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita prezentarea certificatului constator emis de ONRC in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta, in cazul in care nu a fost depus in aceasta forma.Pentru persoanele juridice straine
2.Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea Fisei de informatii generale si declararea cifrei medii anuale pe ultimii 3 ani. Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 60.000.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in altavaluta se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Cerinta nr.2.Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani ( 2010, 2011 2012), vizate si inregistrate de organele competente , in copie cu mentiunea " conform cu originalul", stampilate si semante de ofertantsau orice alte documente care atesta situatia economico- financiara. Pentru opearatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei ecionomice si financiare a oparatorului economic.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireCompletare Formularnr.8Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Naionala a Romaniei.Documente relevante: Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente sau orice alte documente echivalente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinata nr.2
Experienta, in ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor furnizarea de produse similare in obiectul contractului, printr-un contract sau mai multe contracte a caror valoarea cumulata sa fie de minim 40.000.000 lei, fara TVA.
Se vor prezenta pentru demonstrarea experienteisimilare astfel cum a fost solicitata:
1.Fise de experienta similara;
2.Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derularii contractului.
Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata, sau copie conform cu originalul.
Nota: In conditiile in care ofertantul a participat la derularea unor contracte similare in calitate de asociat, se va prezenta contractul de asociere din care sa rezulte indeplinirea cerin?elor de la experienta similara, sau orice alte documente justificative pentru demonstrarea valori solicitate ca experienta similara.
Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.3:
Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu descrieri cu informatii relevante (catalog/pliante), fotografii/planse fotografice si prospecte, imagini ale produselor oferite, care sa prezinte cofiguratia (imagini de ansamblu si detalii) precum si capacitatile si toate dotarile microbuzului.
Certificat ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Copie document, cu mentiunea conform cu originalul.
Documentul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat, pentru partea din contract pe care o vor indeplini.Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Copie document, cu mentiunea ?conform cu originalul?, copie legalizata sau original.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 9 si Anexa din Sectiunea FormularePrezentare Formular Experienta similara nr 10Documentele solicitateDaca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romanieipentru anul respectiv.Documente solicitatePrezentat document solicita in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, copie legalizata sau original.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)Elementul procesului repetitiv de ofertare: pretul;b)Limite ale valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu este cazul;c)Pretul ofertei nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata;d)Informatii referitoare la numarul de participanti si clasamente)Vor fi invitati ofertanti care au depus oferte admisibilef)Daca ofertantul nu modifica, in cadrul fazei de licitatie electronica, pretul, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei fazeg)Nr de runde: 1 (una), durata acesteia fiind de 24 ore. Ofertantul cu pretul cel ma scazut, rezultat in urma licitatiei electronice, are obligatia de a depune in original la sediul autoritatii contractante, in termen de 3 zile lucratoare, oferta refacuta, la valoarea licitata electronic.h)Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid, pentru acces in SEAP, pe site-ul www.elicitatie.ro;i)Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la https: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=SupplierRegistrationTermAndCondition
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.11.2013 12:00
Locul: sediulMDRAP, Apolodor, nr. 17, latura Nord, sector 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale operatorilor economici, care sa prezinte imputernicirea scrisa si copie dupa buletin
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, ulterior etapei de licitatie electronica se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta, in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilorart. 256 indice 2, alin. (2)din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Avizare, Acte Normative
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111485, Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2013 17:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer