Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie produse din material plastic pentru intretinerea curateniei


Anunt de participare numarul 134626/06.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Adresa postala: Str.Olari nr.11-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Modroi, Tel. +40 213110029, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213110029, Adresa internet (URL): www.social2.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitieproduse din material plastic pentru intretinerea curateniei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform anexei la caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 106, 198.97 si 637, 568.51RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit este 212585.28 lei fara tva
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitieproduse din material plastic pentru intretinerea curateniei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18934000-5 - Sacose (Rev.2)
19640000-4-Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)
33141420-0-Manusi chirurgicale (Rev.2)
39222100-5-Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)
39224300-1-Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Produs / CANTIT. MINIMA 4 LUNI / CANTIT.MAXIMA 24 LUNI/
MANUSI MENAJ / 914 /5480
SACOSA PLASTIC 100buc/set / 125 / 750
PUNGIPLASTIC TIP II 350 X 550 X 0, 08 / 2000 /12000
PUNGI PLASTIC TIP III 500 X 550 X 0, 08 / 2000 / 12000
PUNGI DE FRIGIDER 3 KG*250 pungi/rola / 187 / 1128
SACI PLASTIC VIE 53/95 - 10buc/set / 787 / 4728
SACI DE MENAJ 50/70 - 50buc/rola / 1177 / 7064
SACI DE MENAJ 70/100 - 10buc/rola / 657 / 3946
SACI PUBELA 240 L- 10 buc/rola / 422 / 2532
MANUSI CHIRURGICALE 100buc/cut. / 385 / 2316
FOLIE ALUMINIU ALIMENTAR 10m/rola / 182 / 1100
FOLIE PLASTIC ALIMENTAR 20m/rola / 167 / 1000
LINGURI UNICA FOLOSINTA 100 buc/set / 249 / 1490
PAHARE UNICA FOLOSINTA TIP I -200ml*100buc/set / 400 / 2400
PAHARE UNICA FOLOSINTA TIP II - 100ml / 2000 / 12000
FARFURII MULTIPLE UTILIZARI 100buc/set / 166 / 1000
MATURI PAIE/ 166 / 1000
COADA MOP LEMN/ 434 / 2600
MOP GRESIE 200 gr. / 600 / 3600
MOP PLAT / 100 / 600
REZERVA MOP PLAT/ 100 / 600
MATURI PLASTIC / 350 / 2100
PAMATUF PAIANJENI CU COADA LUNGA /67 / 400
PERIE WC CU SUPORT / 183 / 1100
BURETE DE VASE CU O FATA ABRAZIVA / 1000 / 6000
BURETI DE SARMA INOX / 634 / 3800
GALEATA CU STORCATOR / 234 / 1400
GALEATA PLASTIC 10 L / 153 / 920
LIGHEAN PLASTIC ROTUND 10 L / 74 / 440
LIGHEANPLASTIC ROTUND 20 L / 62 / 370
LIGHEANPLASTIC ROTUND 2 L / 42 / 250
LIGHEAN PLASTIC ROTUND5 L / 50 / 300
COS DE GUNOI CU PEDALA 10L / 117 / 700
COS HARTIE CU GAURI10L / 100 / 600
COS RUFE MARE 60 L / 71 / 420
FARASE PLASTIC CU COADA LUNGA / 150 / 900
LAVETE UMEDE 3 buc/set 633 / 3800
Valoarea estimata fara TVA: intre 106, 198.97 si 637, 568.51RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 12000 lei (reprezentand 2752.17 Euro, curs euro 4, 3602lei/22.02.2012)- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei - 120 de zile de la data limita de depune a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare, se accepta: ? scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ? completarea formularului nr. 11? instrument de garantare emis de o societate de asigurari ? prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada solicitata in documentatia de atribuire, in favoarea autoritatii contractante, mentionandu-se in mod expres ca se constituie pentru procedura ce face obiectul prezentei licitatii;? sau plata cu OP in contul RO66 TREZ 7025 006X XX00 5592, deschis la Trezoreria Statului Sector 2, beneficiar D.G.A.S.P.C. Sector 2; Vor fi acceptate numai garantiile dovedite cu copie dupaOrdin de plata si extras de cont emis de banca platitoare, pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor conform art. 86 alin. 6 din HG 925/2006. In situatia in care in extrasul de cont al D.G.A.S.P.C. Sector 2 din ziua urmatoare deschiderii nu este evidentiata garantia, oferta va fi declarata inacceptabila.Neprezentarea garantiei de participare in forma , cuantumul si perioada de valabilitateatragedescalificarea ofertantului.Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 4417.57 lei, ofertantului care depune contestatie si aceasta va fi respinsa de catre CNSC in conformitate art. 278 ind 1) alin 1) din OUG 34/2006Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 4417.57 lei, ofertantului care depune contestatie si aceasta va fi respinsa de catre CNSC in conformitate art. 278 ind 1) alin 1) din OUG 34/2006 Garantia de buna executie va fi de 2% din pretul contractului fara TVA.Modalitati de constituire: - scrisoare de garantie bancara;
- depunere in cont pentru garantii de buna executie deschis la trezorerie, in favoarea DGASPC Sector 2;Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante? Conform Hotararii 1045/18.10.2011.- garantia de buna executie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. privind eligibilitatea;Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006; Decl. privind calitatea de participant;cert. de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, inclusiv cele
locale, privind sit obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferta(form-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident)?original/copie lizibila conf cu originalul semnata si stampilata-traducere autorizata in limba romana de traducator autorizat de Min.de Just.-daca este cazul);decl. pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp.art. 69'(Isabela Hurjui; Carmen Ciobanu; Adrian Andor; Cristina Negru; Valentina Badea; Mihaela Modroi; Ruxandra Hincu); cert. de particip cu oferta independent conf.Ord.314/2010; Cert. constat. emis de ORC original /copie conf cu originalul semnata si stampilata cu o data de emitere de maxim 30 zile anterior datei de deschidere(Certificatul constatator trebuie sa ateste ca nu sunt expirate: sediul social, punctul/punctele de lucru, administratorul se afla in perioada mandatului, nu contine mentiuni privind fapte aflate sub incidenta art. 21 din legea 26 /1990, nu se afla sub incidenta legii 85/2006 privind procedura insolventei); Autoritatea contract va solicita ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii, prezentarea pt conformitate a certificatului constatator in original/copie legalizata;Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa le prezinte, daca este cazul, traducere autorizata/apostilata in limba romana de traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii trei ani, fara a se lua in considerare anul in curs, care trebuie sa fie egala sau mai mare decat 425.000, 00 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani
Minim 1 contract similar in ultimii 3 ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor) cu o valoare minima de 60.000 lei fara TVA (13760.84 euro la un curs de 4, 3602 lei / 22.02.2012
Decl. privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de livrari de produse.
3 mijloace de transport marfa( capacitate transport pe masina - minim 3 mc)
Informatii privind subcontractantii
Se vor prezenta mostre pentru fiecare categorie de produse in parte;
Certificat pentru sistemul calitatii ISO 9001/2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul reofertarii in cadrul licitatiei electronice: pretul total oferta fara TVAReofertarea se va realiza in 1(una) runda = o zi.Vor intra in etapa finala de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile.Pentru a putea participa la etapa finala de licitatie electronica operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Dupa terminarea evaluarii ofertelor, operatorii economici, a caror oferta a fost declarata admisibila si sunt inscrisi in SEAP, vor primi o invitatie din partea sistemului pentru a-si depune noile oferte de pret.Oferta castigatoare va fi desemnata dupa 1 (una) runda de catre sistem.Operatorii economici a caror oferta este declarata admisibila, dar nu sunt inscrisi in SEAP la momentul demararii rundei de reofertare se considera ca si-au retras oferta, si vor pierde garantia de participare, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin1, lit. a), din HG. nr. 925/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.05.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.05.2012 11:00
Locul: str. Olari nr. 11-13, Sector 2 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii la sedinta de deschidere vor prezenta Imputernicire /Delegatie din partea Ofertantului si actul de identitate original si copie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care, in urma licitatiei electronice, exista doi sau mai multi ofertanti admisibili aflati pe primul loc cu acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitarese va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.# Conform art 11 alin(4) ?Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.?## NU SE ACCEPTA COMPLETAREA DOCUMENTATIEI, SUNT DESCALIFICATI OFERTANTII CARE AU OMIS SA PREZINTE ORICARE DOCUMENT SOLICITAT PRIN FISA DE DATE SI CAIETUL DE SARCINI, AUTORITATEA CONTRACTANTA CONSIDERAND CA O ASTFEL DE OMISIUNE REFLECTA LIPSA INTENTIEI OFERTANTILOR DE A SE IMPLICA CU SERIOZITATE IN COMPETITIE #
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art.256 ind. 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a D.G.A.S.P.C. sector 2
Adresa postala: Str. Olari nr. 11 - 13, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Tel. +40 212522216, Email: [email protected], Fax: +40 212522216
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2012 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer