Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica servicii de pregatire si livrare gustari pentru copii in sistem catering "Gradinita estivala" anul IIIin proiectul "A doua sansa , o noua sansa "


Anunt de participare numarul 144354/14.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul Scolar al Judetului Caras Severin
Adresa postala: Str.Ateneului nr.1 Resita Jud. Caras Severin, Localitatea: Resita, Cod postal: 320112, Romania, Punct(e) de contact: Kristina Crisan, Tel. +40 0255214231, Email: [email protected], Fax: +40 0255216042, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitiepublicaserviciide pregatiresi livrare gustari pentru copii in sistem catering "Gradinita estivala"anul IIIin proiectul "A doua sansa , o noua sansa "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: 10 unitati scolare din Judetul Caras Severin -conform caiet de sarcini
10 unitati scolare din judetul Bihor -conform caiet de sarcini
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitiepublica servicii de pregatiresi livraregustaripentru copii in sistem cateringin proiectul "A doua sansa, o noua sansa" pentruanul III de implementarea proiectuluipentru 200 copii selectati in programul " Gradinita Estivala " distribuitein 10 unitatiscolare din judetulCaras Severin, respectiv10 unitatiscolarein judetul Bihor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55520000-1 - Servicii de catering (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
4400 portii de hranapregatite si livrate la unitatile scolaredin judetul Caras Severin si Judetul Bihor
Valoarea estimata fara TVA: 22, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot1 :220 lei; Lot2 :220 ; perioadade valabilitate60zilede la termenul limitade primirea ofertelor ;se constituieprin : virament bancar, confirmat de banca, contulRO07TREZ181501401X003353 , deschis la Trezoreria Resitaptr.Inspectoratul SColar JUdetean Caras Severin, cod fiscal 3228780 ; scrisoarede garantiebancara -se utilizeazaformularul 4, se prezinta in original, valabila 60 zile; depunere in numerarla caseriaunitatii ;instrument de garantareemisin conditiile legii de o societatede asigurari; ptr. operatoriiec. incadratiin categoriaIMMM-cuantumulacesteia50%din suma , daca exista declaratie pe proprie raspundere a reprez.. legal ; dacasunt indeplinitecond. art. 278 ind.1din OUG34 / 2006 sumaretinutadin garantie va ficonformpct.(1); ptr. oferta depusa in asociere, aceastase constituiein numele asocieriisi se mentioneazaca acoperain mod similartotii membrii grupului de operatorieconomici Cuantumul: 5%din valoareacontractului de servicii , fara tva.Se constituie prin : instrumentde garantareemis dede bancasau societate de asigurari- scrisoarede garantiebancara de bunaexecutie v- se completeazaformularul 5 , se prezinta in original, continedenumirea autoritatiisi precizeazaobiectulcontractului , are inscrisavalabilitateasolicitatasi contineparafa lizibilaa emitentuluisi / sausemnaturaautorizata -sumadepusala caseriaunitatii; se constituie ulteriorsemnarii contractului , in termenlimita convenitde catre parti si inscrisain contract, prin retineri succesive din sumeledatorate pentrufacturi partiale, contractantulare obligatiade a deschidela unitateaTrezorerieiStatuluidin cadrulorganuluifiscalcompetentin administrareaacestuiaun contde disponibildistinctla dispozitiaautoritatiicontractante, sumainitialace va fi depusanu va fi mai micade 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europenesi buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratieprivindneincadrareain situatiileprevazutela art.180 din OUG/2006-declaratiecompletata conform formular 12A ( din sectiuneaformulare)
2.Declaratieprivindneincadrareain situatiileprevazutela art. 181 din OUG34/ 2006 -declaratiecompletataconformformular12B3.Certificatde atestarefiscalaeliberatde organulde administrare fiscalape razacareiaisi are sediulsocialoperatorul economiccare sa prezintesituatiaobligatiilorscadentefata de bugetulde stat, in lunaanterioaraceleiin carese depunofertele din care sa reiasaca nuexistadatorii-original sau copieconformcu originalul
4.Certificat privindplata impozitelorsi taxelorlocalecare saprezinte situatiaobligatiilorscadentefata debugetul local , in lunaanterioara celeiin carese depunofertele, din care sareiasaca nu existadatorii-original sau copieconformacu originalul
5.Certificat de participare la licitatiicu ofertaindependenta -se completeazaformularul Anexa 56.Declaratie pe proprie raspundereprivind neincadrareain prevederileart.69 din OUG 34/2006-se completeazaformularul 8Persoane cu functii de decizieprivind licitatiile : Paul Mihai Susoi , Manda Gheorghe , Crisan Kristina , Ghiocel Ioan , Rodica Podina , Grebeldinger Daniel Certificatconstatatoremis de OficiulNationalal Registruluicomertului, in original sau copielizibilacertificataconformcu originalul semnata sistampilata -ofertantultrebuie sa facadovadaca arecodul CAENasociatobiectului contractului.Ofertantulclasat pe primul locva prezentapentru conformitatedocumentul in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economica financiara-declaratie privind cifra de afaceriglobaladin care sa rezultecifra medie de afaceri pe ultimii trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se completeazaformularul2B
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ptr.Lot 1 si Lot 2se prezinta : se depune declaratieprivind listaprincipalelor servicii prestatein ultimii trei ani, servicii de natura similara contanand valori , perioade de prestare, beneficiari-ofertantul sa fiderulatcel putindoua contractede servicii similare -se prezintacopii de pe procesul verbal /procesele verbalede receptie /documente;se prezintaautorizatiesanitar veterinara ; informatii privitoarela studiile, pregatireaprofesionalasicalificareapersoanelorresponsabileptr. indeplinbireacontractului -listacu personalulde specialitate: diplome/ calificariin specialitate in domeniulservicii catering( bucatar ;informatiiprivind utilajele, instalatii si echipamente -dec laratieprivind utilajelede caredispuneoperatorulpentru indeplinireacorespunzatoare a contractului
Informatiiprivind standardelede asigurarea calitatii care confirmacertificareasistemuylui de managemental calitatii pentru ofertanti , respectiv SREN ISO9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-se completeazafisa de informatii privindexperientasimilaraconformformular 12D , inclusiv anexa ; se prezinta copii dupa procesele verbale de receptie /documentede la beneficiaridin care sa reiasaca , au fostfinalizateservicii similare - se prezintacopii conform cu originalul ; se prezintacopiedupaautorizatiesanitar veterinara conform cu originalul ; se completeazaformularul 12I ; se prezintaCV-uri actualizate si copii dupa diplomede studii / calificari -se completeaza formularul12H-se prezintacopiicertificateconform cu originalula documentelor emisede organismenationalesau internationaleacreditatecare confirmacertificarea
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementuloferteicare urmeazasa faca obiectulprocesuluide reofertare : pretul;licitatia electronica se va desfasura 1 runda , care dureaza 1 zi .In cazul in careofertele prezentatein ultimarundaa licitatieielectronice sunt egale, atunciautoritateacontractantaare dreptulde a solicitaofertantilorcare au oferitcel mai mic pret o noua propunerefinanciara in plic inchis , caz in carecontractul va fi atribuitofertantuluia carei nouapropunerefinanciaraare pretulcel mai mic.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6818
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.07.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2013 13:00
Locul: Inspectoratul Scolar Judetean Caras Severin, str.Ateneului nr.1 , Resita -sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertantare dreptulde a fi prezentla sedinta de deschidere a ofertelor .In acest scop, persoaneledesemnatede ofertantivor prezentaimputernicireascrisa .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul "A doua sansa , o noua sansa "
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
In cazul in careofertele prezentatein ultimarundaa licitatieielectronicesunt egale, atunciautoritateacontractanta are dreptul de a solicitaofertantilorcare au oferitcel mai mic pret o noua propunerefinanciara in plicinchis , caz in carecontractulva fi atribuit ofertantuluia carei noua propunere financiaraare pretul : cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 ziledin ziua urmatoareluariila cunostintade catrecontestatordespreactul pe care acestail consideranelegal '; in cazuldocumentatiei de atribuirese consideraziua publicarii in SEAP
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridical Inspectoratului Scolar JudeteanCaras Severin
Adresa postala: Str.Ateneuluinr.1, Localitatea: Resita, Cod postal: 320112, Romania, Tel. +40 255214238, Fax: +40 255216042
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2013 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer