Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE SERVICII PRIVIND ? Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa din Comuna Carasova,localitatile Carasova si Iabalcea, judetul Caras Severin prin concesiune?


Concesionare numarul 2308/10.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Carasova (Primaria)
Adresa postala: Strada Principala nr. 274, Localitatea: Carasova, Cod postal: 327065, Romania, Punct(e) de contact: Radan Mihai, Tel. +40 0255232000, Email: [email protected], Fax: +40 0255232406, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
ACHIZITIESERVICIIPRIVIND ? Delegarea gestiunii serviciului public de alimentarecu apa din Comuna Carasova, localitatile Carasova si Iabalcea, judetul Caras Severinprin concesiune?
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Comuna Carasova, loc.Carasova , Iabalcea
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Prezenta procedura are ca obiect ACHIZITIESERVICIIPRIVIND ? Delegarea gestiunii serviciului public de alimentarecu apa din Comuna Carasova, localitatile Carasova si Iabalcea, judetul Caras Severinprin concesiune?
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
65100000-4 - Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)
50000000-5-Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
65130000-3-Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Ofertantul se obliga sa exploateze, intretina si sa repare( reparatii curente si capitale) pe fondurile sale alcatuite din incasarile cantitatilor de apa potabila de la consumatorii finali, in conformitate cu caietul de sarcini si regulamentul anexe a documentatiei de atribuire.Valoarea maxima estimata fara TVAVolum maxim de apa potabila = 302.918 mc/anCostul minim al apei asa cum a fost definit in analiza cost beneficiu = 2, 55 lei/mcV= 772441 lei
Valoarea estimata fara TVA: 772, 441 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006Modalitatea de indeplinire : Se va completa Formularul? Declaratie privind eligibilitatea, in original2. Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006: Modalitatea de indeplinire : Se va completa Formularul? Declaratie pribind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, in original3Declaratie privind calitatea de participantModalitatea de indeplinire: Se va completa Formularul? Declaratia privind calitatea de participant la procedura4. Declaratie privind conflictul de intereseModalitatea de indeplinire : Se va completa Formular? Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca operatorul economic participant nu se afla in situatiile descrise la art.14 din OUG nr. 66/2011, privind conflictul de interese, conform Ordin 1050/29.10.Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in cea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de de atribuire: Primar ? Radan Mihai, Presedintele comisiei de evaluare ? Neagul Petru , Membru comisie de evaluare ? Vernica Maria , Membru comisie de evaluare Mihaila Maria, Membru comisie de evaluare Curiac Nedelcu, Membru comisie de evaluare Ifca Nicolaie , Membru de rezerva Bobar Vasile Adrian. In conformitate cu Ordinului ANRMAP 170/ 2012, pentru evitarea aparitiei situatiilor de conflict de interese (art 69? din OUG 34/ 2006) lista persoanelor cu functii de decizie in Autoritatea Contractanta, se completeaza cu numele persoanelor care aproba bugetul (consilierii locali), dupa cum urmeaza: BOGDAN PETRU , CURIAC GHEORGHE, FRANA IVAN, MATEIA MARIAN MIHAI, GHERA NICOLAE, JIGMUL GHEORGHE, BOC?AN PETRU, PERESCU IOAN, TINCUL PETRU, VORGA MARTIN5. Declaratie de acceptare a conditiilor contractualeModalitatea de indeplinire: Se ca completa Formular? Declararie de acceptare a conditiilor contractual6. Informatii generale privind ofertantulModalitatea de indeplinire: Se va completa Formularul? Informatii generale7. Documente care atesta situatia personalaModalitatea de indeplinire: Persoane juridice romane: - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata la zi a obligatiilor fata de bugetul de stat (sau echivalent).- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata la zi a obligatiilor fata de bugetul local de la autoritatea locala unde ofertantul isi are sediul (sau echivalent).Persoane juridice straine: - Vor prezenta certificatele sus mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul- Certificat pentru plata CAS (daca se aplica).Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde este aplicabil).Nota: certificatele de atestare fiscala trebuie sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele se vor prezenta in original Pentru persoanele juridice romaneDovedirea formei de inregistrare ca persoana juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in RomaniaModalitatea de indeplinire: - Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului (CUI) in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?Cerinta obligatorie: Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului ComertuluiIn cazul in care certificatul constatator nu prevede un termen de valabilitate, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal sau imputernicitului ofertantului, care sa ateste ca certificatul constatator este valabil la data depunerii ofertei.Acest certificat va dovedi inclusiv ca ofertantul are ca obiect de activitate autorizat, principal sau secundar, conform legislatiei in vigoare, activitate conform coduri CPV mentionate in FISA de DATEDocumentele se vor prezenta in originalPersoane juridice straineDovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este stabilitModalitatea de indeplinire: - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident.Documente de atestare asupra urmatoarelor, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident: (i) denumirea completa, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, (iv) asociati/actionari, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate, (vii) subunitati/sedii secundare, (viii) activitati autorizate.- Cerinta obligatorie: Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau de autoritatea competenta de inregistrare/autorizare a societatilor din statul al caror resortisanti sunt.In cazul in care certificatul constatator nu prevede un termen de valabilitate, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal sau imputernicitului ofertantului, care sa ateste ca certificatul constatator este valabil la data depunerii ofertei.Acest certificat va dovedi inclusiv ca ofertantul are ca obiect de activitate autorizat, principal sau secundar, conform legislatiei in vigoare, activitatea de exploatare a alimentarii cu apa.Documentele se vor prezenta in original traduse in limba romana si autentificate .
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabilModalitatea de indeplinireSe vor prezenta copii certificate pentru conformitate cu originalul, ale situatiilor financiare ale companiei, vizate si inregistrate de organele competente respectiv bilantul contabil inclusiv contul de profit si pierderi pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2012 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta balanta de verificare sau actele echivalente ale acestora pentru ultimul exercitiu financiar incheiat (2012).Toate certificatele/documentele respective trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor, persoane juridice romane si persoane juridice straine, prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.Informatii privind Cifra de AfaceriModalitatea de indeplinireSe va completa, semna si prezenta Formularul? Informatii generale.Valorile se vor exprima in lei si in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.20124, 4560 lei/euro ;20114, 2379 lei/euro20104, 2099 lei/euroOfertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro vor utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei.In cazul in care la procedura de cerere de oferta participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani va fi indeplinita prin cumul (de catre membrii asocierii).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.In cazul sustinerii financiare a unui tert, cifra de afaceri va fi calculata prin cumul a cifrei operatorului cu sustinerea financiara a tertului sustinator.Conditie minima: Cifra medie de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin 150000 lei.Nota: In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 Formularul? Declaratie privind incadrarea in IMM, valoarea pentru cifra medie de afaceri (pe anul 2010, 2011, 2012) se accepta in procent de 50% din cuantumul precizat.In situatia in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria IMM-urilor se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. In acest caz, fiecare membru al unei asocieri va completa Formularul privind incadrarea in IMM.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnicaModalitatea de indeplinireSe va completa, semna si prezenta Formularul? Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii cu anexele acestuia.Cerinte minime: Ofertantul va face dovada detinerii unei experiente relevante in calitate de contractant principal intr-un contract similar si de o complexitate comparabila cu serviciile incluse in acest contract.In acest sens, ofertantul va prezenta minim 1 recomandare pentru un contract care indeplineste cerintele minime privind experienta similara. Recomandarea va cuprinde minim urmatoarele date: beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada contractului, valoarea contractului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, asociatul principal trebuie sa aiba experienta cea mai relevanta.Nota: Sintagma ?natura si complexitate similara? va fi interpretata astfel: -?Natura similara? inseamna servicii cu aceeasi destinatie sau cu destinatie similara;
-?Complexitate similara? inseamna valoare similara a contractului sau activitati similare ale contractului.Marimea (valoarea) ce va fi luata in considerare este fie valoarea totala, in cazul in care ofertantul a actionat/actioneaza ca unic contractant, fie o parte din valoarea totala corespunzatoare cu cota sa parte din participarea la asociere, in cazul in care ofertantul a fost membru al unei asocieri de operatori economici.Resurse umane si structura organizatoricaModalitatea de indeplinireSe va completa, semna si prezenta Formularul? Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere.Se va anexa organigramaInformatii privind subcontractantiiModalitatea de indeplinireSe va completa, semna si prezenta Formularul? Declaratie privind lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia completata de catre ofertantul individual/asociatul principal.Subcontractantii care vor avea o pondere sub 10% din valoarea ofertata vor fi nominalizati cu date de identificare in Formularul mentionat specificand partea pe care o vor executa.Subcontractantii care vor avea o pondere de peste 10% - in exprimare valorica ? in indeplinirea contractului trebuie sa completeze cu propriile date Formularul mentionat insotit de urmatoarele documente: Formularul? Declaratie privind calitatea de participantFormularul? Informatii generaleCerinta obligatorie pentru subcontractanti: Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau de autoritatea competenta de inregistrare/autorizare a societatilor din statul al caror resortisanti sunt. In cazul in care certificatul constatator nu prevede un termen de valabilitate, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal sau imputernicitului ofertantului, care sa ateste ca certificatul constatator este valabil la data depunerii ofertei.Acest certificat va dovedi inclusiv ca ofertantul are ca obiect de activitate autorizat, principal sau secundar, conform legislatiei in vigoare, activitatea specifica contractului.Informatii privind asociatiiModalitatea de indeplinireSe va anexa Acordul de asociere semnat de fiecare asociat. Se va preciza cine este lider al asocierii cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a serviciilor ce vor fi executate de fiecare asociat.Nota: Acordul de Asociere trebuie sa contina minim urmatoarele: - toti membrii asocierii declara ca isi asuma raspunderea solidara si indivizibila pentru incheierea si executarea contractului si ca, in eventualitatea in care unul din asociati inceteaza sa mai fie membru al asocierii sauisi inceteaza existenta, membrii ramasi: -vor executa si finaliza serviciile-vor fi imputerniciti sa foloseasca toate resursele puse la dispozitie de catre orice parte a asocierii-vor avea dreptul de a subcontracta oricaror subcontractanti- asociatul principal este autorizat sa angajeze raspunderea si sa primeasca instructiuni pentru si in numele oricaruia dintre si a tuturor membrilor asocierii, angajand astfel raspunderea ndividuala si solidara a acestora- asociatul principal este raspunzator de executia contractului- asociatul principal se obliga ca, in cazul atribuirii contractului, sa definitiveze asocierea- toti membrii asocierii se obliga sa ramana in asociere pe toata durata de executie a contractului.Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalentModalitatea de indeplinirePentru a putea fi declarat admis, ofertantul, trebuie sa fie certificat de catre organisme natinale sau internationale independente acreditate asupra: - Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent;In cazul in care la procedura participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea certificatelor ce demonstreaza existenta si functionarea sistemelor de management a calitatii, trebuie indeplinita cumulativ cel putin de unul dintre asociati sau subcontractantiNota: - Se admit si operatori economici care au doar manualul procedurilor conform ISO 9001Sistemul de Management al Protectiei Mediului SR EN ISO 14001 sau echivalentModalitatea de indeplinirePentru a putea fi declarat admis, ofertantul trebuie sa fie certificat de catre organisme nationale sau internationale independente acreditate asupra: - Sistemul de Management al Protectiei Mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent.In cazul in care la procedura participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea certificatelor ce demonstreaza existenta si functionarea sistemelor de management a protectiei mediului, trebuie indeplinita cumulativ cel putin de unul dintre asociati sau subcontractanti.Nota: - Se admit si operatori economici care au doar manualul procedurilor conform ISO 14001.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 20.00Capital social 4.00Cifra de afaceri 4.00Proceduri tehnice interne 20.00Pretul apei potabile 15.00Proceduri tehnice de analiza 20.00Indicatori de mediu 12.00Angajare a persoanelor autohtone 5.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 22.04.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
In masura in care vor exista oferte cu punctaj egal clasate pe primul loc va fi declarata castigatoare oferta care are redeventa cea mai mare; in masura in care vor exista oferte cu punctaje si preturi egale autoritatea contractanta va departaja ofertele cu punctaj egal clasate pe primul loc prin solicitarea unei noi propuneri financiare in plic inchis, in termen de trei zile, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului cu redeventa cea mai mare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
- in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Comunei Carasova
Adresa postala: Comuna Carasova, str. Principalanr. 274, jud.CARAS SEVERIN, Localitatea: Carasova, Cod postal: 327065, Romania, Tel. +40 255232000, Email: [email protected], Fax: +40 255232406
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2013 11:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer