Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie tevi pentru sistem de presiune aferente cazanelor energetice de abur industrial si apa fiebinte SI 1,VAPO 2- Uzina Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 142951/08.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str.Unirii nr.147 , jud. Dolj., Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Viorica Mitricof, Tel. +40 0351403347, Email: [email protected], Fax: +40 0351594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitietevi pentru sistem de presiune aferente cazanelor energetice de abur industrial si apa fiebinte SI 1, VAPO 2- Uzina Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UZINA Craiova- str.Bariera Valcii nr.195, loc.Craiova, jud.Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitietevi pentru sistem de presiune aferente cazanelor energetice de abur industrial si apa fiebinte SI 1, VAPO 2- Uzina Craiovaconform cerintelor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44161500-1 - Conducte de inalta presiune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile privind prezenta achizitie sunt cele solicitate in anexele aferente caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 174, 798.12RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participareeste =2700lei ;Data pentru care se determina echivalenta leu/euro(curs BNR): cu 5 zilecalend.inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor . Valabilitatea 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire: a) instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, in cuantumulsipentruperioadadin documentatia de atribuire.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: - conditionat, respectiv dupa constatareaculpeipersoanei garantate, in conf. cu contractul garantat; sauneconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. b) OP confirmatde catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. c) Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi la casieria autoritatii contractante de catre ofertant este de 5000 lei.). PentruI.M.M ?uri garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004. In acest caz ofertantii pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% a cuantumul garantiei de participare. Ofertantul pierde garantia de participare daca: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei; b) oferta sa fiind castigatoare, nu const. garantia de buna executie in perioada de valabi. a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractulin perioada de valabilitate a ofertei; d)ofertantul va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa. Cuantumul ce va fi retinut conform art.278^1/OUG 34/2006 este1.747, 98 lei. 10% din valoarea contractului fara TVA- modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancaraori de o societate de asigurari; b) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contul la dispozitia Autoritatii Contractante se va deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent Pentru I.M.M.-uri, garantiei de buna executie va fi constituita in cuantum de50% din valoarea inscrisa mai sus
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SC Complexul Energetic Oltenia SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 5- in original, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Prezentare Formular 6- in original, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celeiin care se depun ofertele (conform art. 9 din OrdinANRMAP 509/2011)Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident.Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Prezentare Formular 7- in original, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Prezentare Formular 12- in original;Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69² din OUG 34/2006, Prezentare Formular 13- in original;Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Constantin Balasoiu - Director S.E.Craiova; Veronica Nica - Director Economic; Viorel Tudor ? Director Tehnic;Vergil Soare - Director Comercial;Constantin Hoanca ? Director Uzina Craiova;Diana Cucu? Sef Serviciu Achizitii Lucrarii;Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/
subcontractantul/tertului sustinator, Prezentare Formular 14- in original Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza caruia se afla sediul operatorului economic ofertant.Nota: Pentru ofertantul clasatpe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul, Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul. PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
Documentul va fi prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri. Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularului 8. Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8- in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, -prezentare a cel putin unul, maxim trei documente/contracte/procese verbale de receptie care sa confirme livrarea de produse similare in valoare de minim 82.000 lei.
(pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual/valuta comunicat de BNR pentru fiecvare an in parte).
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 9 - in original
Recomandari de livrari similare din partea beneficiarilor ?original/copie lizibila certificata conform cu originalul.
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantuluide catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Documentul va fi prezentat original/copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie obligatoriu sa fie inregistrati in SEAP. Durata rundei electronice este de 1 zi lucratoare. Elementul care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul / valoarea noua. Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2013 14:00
Locul: Salade licitatie SE CRAIOVA II, str. Bariera Valcii, nr. 195, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
IMPUTERNICITII OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstareaindeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentatntul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficieaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 12- Fisa de informatii generale-formular8-Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractant/tertului sustinator-formular 14NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte? clasate pe primul loc ?cu acelasi pret, dupa desfasurarea rundei electronice, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-Sucursala Electrocentrale Craiova-Serv. Juridic
Adresa postala: str.Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: : 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Fax: +40 251594837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2013 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer