Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie uleiuri lubrefiante si vaselina


Anunt de participare (utilitati) numarul 143645/14.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala Electrocentrale Craiova II, str. Bariera Valcii, nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Petria, Tel. +40 0372511505, In atentia: Biroul Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], Fax: +40 0251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitieuleiuri lubrefiante si vaselina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.E. Craiova II- str.Bariera Valcii nr.195, loc.Craiova, jud.Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitieuleiuri lubrefiante si vaselina conform cerintelor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211000-1 - Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)
09221100-5-Vaselina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile aferente fiecarui lot sunt conform Anexei B la prezenta fisa de date
Valoarea estimata fara TVA: 126, 228.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Oferta completa=2336 lei;Pentru fiecare lot, garantia este mentionata in anexa privind LOTURILE.Data pentru echivalenta leu/euro(cursBNR): cu 5zile calend.inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valabilitate 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Formade constituire: a)instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, in cuantumul si pentruperioada din documentatia de atribuire.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf.cu contractul garantat; sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b)OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.c)Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante(suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi la casieria autoritatii contractante de catre ofertant este de 5000 lei.Pentru ofertantii I.M.M ?uri garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004. In acest caz ofertantii beneficiind de reducere cu 50% a garantiei de participare.Ofertantul pierde garantia de participare daca: a)isi retrage oferta inperioada de valab.a ofertei;b)oferta fiind castigatoare, nu const.garantia de buna executie in perioada de valab.a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c)oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valab.a ofertei 10% din valoarea contractului fara TVA - modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiileegii de o societate bancara ori de o societate de asigurari b) Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale Contul ladispozitia Autoritatii Contractante se va deschide la unitatea Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent. Pentru IMM ?urigarantia de buna executie va fi constituita in cuantum de 50% din valorile inscrise mai sus
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 5 - in originalDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Prezentare Formular 6 - in originalCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat din care sa reiese ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun oferte.
Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (conform art. 9 din Ordin ANRMAP 509/2011)-Documentele pot fi prezentate in original sau in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7- in originalCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Prezentare Formular 12- in originalDeclaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69? din OUG 34/2006 -Persoanele care detin func?ii de conducere in cadrulautorita?ii contractante, sunt: Marian Motocu - Director S.E.Craiova II;Constantin Budoace - Director Economic;Viorel Filip ? Director Tehnic
Lucian Scarlatescu - Director Achizitii Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in eaza caruia isi are sediul operatorul
economic ofertant.- Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul. Nota: Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalulPrezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-Documentul va fi prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri -document in original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Conversia leu-valuta se face prin raportare la
cursul mediu BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8- in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, insotita de recomandari sau de documente/ contracte/procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Operatorii economici vor face dovada, prin prezentareaa cel putin unul, maxim trei certificate/documente/contracte, ca au furnizat produse similare in valoare cumulata deminim: -pentru lotul 12 - 11.000lei fara TVA;
-pentru lotul 13 - 10.500lei fara TVA
-pentru lotul 15 -4.500lei fara TVA
-pentru lotul 17 -6.800lei fara TVA
-pentru lotul 18 ?3.500lei fara TVA
-pentru lotul 19 -4.200lei fara TVA-pentru lotul 21 -7.000lei fara TVA
(pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual/valuta comunicat de BNR pentru fiecvare an in parte).
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 9 - in original Documente/certificate?
original/copie lizibila certificata conform cu originalul
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma
certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de
certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini,
standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Documentul va fi prezentat original/copie lizibila certificata
conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie obligatoriu sa fie inregistratiin SEAP. Durata rundei electronice este de 1 zi lucratoare. Elementul care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul /valoarea noua. Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nupot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.06.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2013 14:00
Locul: Sala de Licitatii , etaj II, S.E. Craiova II, str. bariera Valcii nr. 195, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstareaindeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentatntul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficieaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 12- Fisa de informatii generale-formular8-Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractant/tertului sustinator-formular 14NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte? clasate pe primul loc ?cu acelasi pret, dupa desfasurarea rundei electronice, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SCOMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-Sucursala Electrocentrale Craiova II
Adresa postala: str.Bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Tel. +40 0251599480, Email: [email protected], Fax: +40 0251599495
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2013 12:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer