Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?ACHIZITIE ALIMENTE?: LOT 1 ? Malai¸ LOT 2 ? Faina, LOT 3 ? Orez, LOT 4 ? Zahar, LOT 5 - Ulei


Anunt de participare numarul 149101/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 251415907, In atentia: Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 251411651, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Craiova - Centul de Informare pentru Cetateni si Audiente
Adresa postala: str. A.I.Cuza, nr. 7, judetul Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251/416235, In atentia: Serviciul Licitatii, Fax: +40 251/411561
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?ACHIZITIE ALIMENTE?: LOT 1 ? Malai¸ LOT 2 ? Faina, LOT 3 ? Orez, LOT 4 ? Zahar, LOT 5 - Ulei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 650, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza 3 transe pe fiecare lot in parte. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: LOT 1:44.000 lei, LOT 2:88.000 lei, LOT 3:66.000 lei, LOT 4:154.000 lei, LOT 5:198.000 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie produse alimentare (malai, faina, orez, zahar si ulei)
- LOT 1 - Malai;
- LOT 2 - Faina;
- LOT 3 - Orez;
- LOT 4 - Zahar;
- LOT 5 ? Ulei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15411200-4 - Ulei pentru gatit (Rev.2)
15612100-2-Faina de grau (Rev.2)
15612210-6-Faina de porumb (Rev.2)
15614100-6-Orez cu bob lung (Rev.2)
15831200-4-Zahar alb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietelor de sarcini nr. 8855/20.01.2014, nr. 8858/20.01.2014, nr. 8861/20.01.2014, nr. 8856/20.01.2014 si nr. 8862/20.01.2014.
Lot 1 - MalaiEstimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe intreaga durata a acordului - cadru: - cantitati minime: 20.500 kg
- cantitati maxime: 66.000 kgEstimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului - cadru: - cantitati minime: 20.500 kg
- cantitati maxime: 22.000 kgLot 2 - Faina
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe intreaga durata a acordului - cadru: - cantitati minime: 41.000 kg
- cantitati maxime: 132.000 kgEstimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului - cadru: - cantitati minime: 41.000 kg
- cantitati maxime: 44.000 kgLot 3 - Orez
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe intreaga durata a acordului - cadru: - cantitati minime: 20.500 kg
- cantitati maxime: 66.000 kgEstimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului - cadru: - cantitati minime: 20.500 kg
- cantitati maxime: 22.000 kgLot 4 - Zahar
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe intreaga durata a acordului - cadru: - cantitati minime: 41.000 kg
- cantitati maxime: 132.000 kgEstimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului - cadru: - cantitati minime: 41.000 kg
- cantitati maxime: 44.000 kgLot 5 - Ulei
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe intreaga durata a acordului - cadru: - cantitati minime: 41.000 litri
- cantitati maxime: 132.000 litriEstimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului - cadru: - cantitati minime: 41.000 litri
- cantitati maxime: 44.000 litri
Valoarea estimata fara TVA: 1, 650, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: LOT 1:2.500 lei; LOT 2:5.000 lei; LOT 3:3.900 lei; LOT 4:9.000 lei; LOT 5:11.800 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare de 120 zile se raporteaza de la termenul limita de primire a ofertelor.Modalitatea de constituire conform prevederilor art. 86 alin (1) din HG nr. 925/2006: virament bancar/O.P. in contul RO04TREZ2915006XXX000180, cod fiscal 4417214, deschis la Trezoreria Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original (Formular 3 din Sectiunea Formulare).Nota: Avand in vedere valoarea estimata, se va retine contestatorului contravaloare din garantia de participare in conditiile art. 2781 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Echivalenta unei garantii de participare depusa in euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.- Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost si completata ulterior) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.- Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, sunt considerati ofertanti de tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii grupului detin calitatea de IMM.NOTA: In cazul in care un grup de operatori depune oferta comuna instrumentul de garantare, va fi emis in numele asocierii. Garantia de buna executie se va constitui pentru fiecare contract subsecvent acordului cadru.Valoarea garantiei de buna executie - 10% din pretul, fara TVA, al fiecarui contract subsecvent.Mod de constituire: conform prevederilor art. 90 alin (1) , alin (3), din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006. In situatia in care se va opta pentru constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr. 10.1 din Sectiunea Formulare;
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr. 10.2 din Sectiunea Formulare;
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Completare Formular nr. 12C din Sectiunea Formulare;
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Completare Anexa - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta din Sectiunea Formulare;
5. Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese: Completare Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.a) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: a) Lia Olguta Vasilescu - Primar, Nedelescu Gheorghe ? Administrator Public, Miulescu Nicoleta - Secretar, Pascu Nicolae - Director executiv economic, Stefan Lucia?Director executiv adjunct economic, Ioana Stoian - Director Directia Administratie Publica si Asistenta Sociala, Anamaria Mihaela Covaci-Director Investitii, Achizitii si Licitatii, Lili Ionele, Costin Musceleanu, Cristina Cretu Madalina, Elena Ungureanu, Chesoiu Vasile, Dole Teodora, Bica Ileana, Ramona Badea, Nicolita Podeanu, Paduraru Mioara.
b)Persoane cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Albastroiu Gheorghe, Badea Pavel, Betiu Traian Alexandru Corneliu, Calangiu Cristina Mariana, Cilibiu Mihai, Dindirica Lucian Costin, Cherciu Dan Adrian, Cotescu Nicusor, Dasoveanu Dan, Genoiu Mihail, Gheorghita Vasilica, Manda Marian Sorin, Marinescu Dorel-Cosmin, Radu Marin Traian, Pana Ionel, Pirvu Gheorghe, Stefanescu Dragota Silviu Cristian, Popescu Nicoleta Laura, Predescu Bianca Maria, Socoteanu Razvan Florentin, Toader Vergil, Voicu Dorel, Sas Teodor Nicusor, Stefarta Emilian, Vasile Marian, Nanu Andrei Gheorghe, Nicoli Marin.
6. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata: -Persoanele juridice/fizice romane trebuie sa prezinte: a) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local;b) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat.Din Certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care, procedura de emitere a acestor certificate nu permiteconfirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cuoriginalul". Certificatele se vor prezenta pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: -Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Din Certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care, procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006.Certificatele se vor prezenta pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii. - Pentru persoane juridice /fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
- Pentru persoane juridice /fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate.Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2011 2012, 2013.
Ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrasele de bilant pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, inregistrate la organele competente.In situatia in care bilantul contabil aferent anului 2013 nu este inregistrat la organele competente pana la data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va accepta orice alt document care probeaza cifra de afaceri aferenta anului 2013. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
2. Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.Se va completa Anexa nr. 11- Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).
Nivelul minim al cifrei medii de afaceri globala pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie cel putin egal cu: - pentru LOT 1 - Malai: 80.000 lei (exclusiv TVA);
- pentru LOT 2 - Faina: 170.000 lei (exclusiv TVA);
- pentru LOT 3 - Orez: 130.000 lei (exclusiv TVA);
- pentru LOT 4 - Zahar: 300.000 lei (exclusiv TVA);
- pentru LOT 5 - Ulei: 390.000 lei (exclusiv TVA).Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr. 11 din Sectiunea Formulare.
Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an. In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
3. Tert sustinator financiar (daca este cazul).
In conf. cu prev. art. 186, alin (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile contabile pentru anii 2011 2012, 2013.Completare Anexa nr. 11- Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013)Pentru conversia lei/euro/alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an.Ofertantul va prezenta: - Anexa nr. 19 ? Angajament Tert sustinator financiar;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 ? Anexa nr. 10.3;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 Anexa nr. 10.4;
- Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese -Formular nr.1.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.Se va completaAnexa nr. 12 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt sunt autoritati contractante sau clienti privati.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr. 12.
2. Experienta similara:
Ofertantul vaface dovadalivrarii in ultimii 3 ani de produse similare cu cele care fac obiectul acordului - cadru, incluse in cadrul unui/unor contracte de furnizare, prezentate ca dovada a experientei similare, in valoare cumulata egala sau mai mare decat:
- pentru LOT 1 - Malai: 40.000 lei (exclusiv TVA);
- pentru LOT 2 - Faina: 80.000 lei (exclusiv TVA);
- pentru LOT 3 - Orez: 60.000 lei (exclusiv TVA);
- pentru LOT 4 - Zahar: 150.000 lei (exclusiv TVA);
- pentru LOT 5 - Ulei: 190.000 lei (exclusiv TVA).Livrarile de produse declarat(e) ca experienta similara va/vor fi cuprins(e) obligatoriu in Anexa nr. 12 - Declaratie privind lista principalelorlivrari de produse in ultimii 3 ani.Pentru confirmarea livrarilor de produse declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor livrate, valoarea, perioada de livrare, daca produsele au fost livrate in termenul stabilit, etc.Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an.
- Pentru anul 2014 se va lua in considerare cursul de referinta comunicat de BNR in data de 20.01.2014.
Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta minima privind experienta similarase demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
3. Mostre, descrieri si/sau fotografii ale produselor pentru fiecare lot in parte, a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.
4. Tert sustinator tehnic (daca este cazul )
Tert sustinator tehnic si profesional-daca este cazul In conformitate cu art. 190, alin (2), in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata, de catre o alta
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoanele care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.
1. Standarde de asigurare a calitatii in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru activitatea de comercializare produse alimentare (ISO 9001:2008 sau echivalent).
Ofertantul va prezenta: - certificate/ documente/alte dovezi.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completaAnexa nr. 12 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 aniOfertantul va prezenta: - certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor livrate, valoarea, perioada de livrare, daca produsele au fost livrate in termenul stabilit, etc.Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an.- Pentru anul 2014 se va lua in considerare cursul de referinta comunicat de BNR in data de 20.01.2014.Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta minima privind experienta similarase demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Mostre, descrieri si/sau fotografii ale produselor pentru fiecare lot in parte-Anexa nr. 20 ? Angajament privind sustinerea tehnica siprofesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici din Sectiunea Formulare;
-Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 ? Declaratii Tert sustinator tehnic si profesional din Sectiunea Formulare;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 ? Anexa nr. 10.3 din Sectiunea Formulare;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 Anexa 10.4 din Sectiunea Formulare;
- Formular nr.1 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.- certificate/documente/ alte dovezi.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2014 11:00
Locul: Primaria Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7 - Sala Gheorghe Chitu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite ale ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici mentionat in fisa de date.In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44 ? Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.In cazul in care doua sau mai multe oferte au preturi egale, acordul cadru se va incheia cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul cadru. In cazul in care numarul ofertelor cu preturi egale este mai mare decat numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul cadru, atunci se va solicita ofertantilor care au preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului/ofertantilor a carui noua propunere financiara are/au pretul cel mai scazut. Imbunatatirea ofertei se poate face pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.Acordul cadru se va incheia cu maxim 5 operatori economici. Pentru prima transa, autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica subsecvent acordului cadru fara reluarea competitiei, operatorului economic clasat pe locul 1, in baza criteriului stabilit in acordurile cadru si in documentatia de atribuire. Pentru urmatoarele transe, autoritatea contractanta va atribui contractele de achizitie publica subsecvente acordului cadru prin reluarea competitiei, ocazie cu care aceasta va transmite concomitent o invitatie de participare la reofertare cu privire la pret catre toti operatorii economici semnatari ai acordului cadru. Ofertele se vor prezenta in scris, iar continutul lor va ramane confidential pana cand termenul limita stipulat pentru deschidere a expirat. Autoritatea contractanta atribuie fiecare contract subsecvent acordurilor cadru ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut. Operatorii economici au dreptul ca in procesul de reofertare sa modifice pretul care face obiectul reluarii competitiei dar numai in sensul imbunatatiriii pretului pe care l-au prevazut in propunerea financiara. Alte informatii cu privire la atribuire acordului cadru si a contractelor subsecvente se gasesc in documentatia de atribuire atasata prezentului anunt.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Spre informare, puteti consulta site-ul www.certsign.ro, sectiunea Noutati/14.11.2011 ?Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise acum cu o singura aplicatie: shellSAFE Verify?.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in anexa care insoteste declaratia, acesta are obligatia de a mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare - inclusiv valori, cantitati sau altele asemenea solicitate, in caz contrar oferta va fi respinsa, in conformitate cu prevederile art. 181 lit. e) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Adresa postala: str. A. I. Cuza nr. 1, et. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251416235, Fax: +40 251411561, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 16:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer