Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie analgezice, betablocanti, corticosteroizi s.a.


Anunt de participare numarul 149237/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"
Adresa postala: Sos. Fundeni Nr.258, Sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 72435, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Dumitrescu, Tel. +40 0213175222, Email: [email protected], Fax: +40 0213175221, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie analgezice, betablocanti, corticosteroizi s.a.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La farmacia institutului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 44, 776.6 si 537, 319.2RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se va face functie de modalitatea de alocare a fondurilor: lunar, trimestrial sau semestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie ?Analgezice? Cod CPV 33661200-3;?Betablocanti? Cod CPV 33622600-2;?Blocanti de Calciu?Cod CPV 33622700-3;?Corticosteroizi? Cod CPV 33642200-4;?Diuretice? Cod CPV 33622300-9; ?Diverse medicamente? Cod CPV33690000-3;? Substituenti de plasma sanguina si solutii pentru perfuzii? Cod CPV 33621400-3;? Solutii pentru nutritie parenterala? Cod CPV 33692210-2;? Substante de contrast? Cod CPV 33696800-3;? Medicamente pentru sistemul respirator?Cod CPV 33670000-7; Medicamente utilizate in cardiologie Cod CPV 33622100-7
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33661200-3 - Analgezice (Rev.2)
33622300-9-Diuretice (Rev.2)
33622600-2-Betablocanti (Rev.2)
33622700-3-Blocanti de calciu (Rev.2)
33642200-4-Corticosteroizi pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CENTRALIZATORNECESAR MEDICAMENTENr. Lot cod dci forma Concentra
tia Cantitate minima acord cadru(buc.) Cantitate maxima acord cadru(buc.)
1 33661200-3 METAMIZOLUM NATRICUM SOL. INJ. 1g / 2ml 3000 36000
2 33661200-3 PETHIDINUM SOL. INJ. 100mg/ 2ml 350 4200
3 33661200-3 TRAMADOLUM SOL. INJ. 50mg / ml -1ml 500 6000
4 33622600-2 BISOPROLOLUM COMPR. FILM. 2.5mg 900 10800
5 33622600-2 SOTALOLUM COMPR. 160mg 100 1200
6 33622700-3 DILTIAZEMUM COMPR. 60mg 600 7200
7 33642200-4 HYDROCORTISO
NUM LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. 100mg 500 6000
8 33642200-4 HYDROCORTISO
NUM SOL. INJ. I.V. 25mg / 5ml 200 2400
9 33642200-4 METHYLPREDNISO
LONUM PULB. LIOF. PT. SOL. INJ. 125mg / 4ml 100 1200
10 33622300-9 FUROSEMIDUM SOL. INJ. 20mg/2ml 10000 120000
11 33690000-3 LORATADINUM compr. 10mg 100 1200
12 33690000-3 SULFADIAZINUM CREMA 1% tub50g 50 600
1333621400-3 NATRIUM BICARBONICUMSOL. PERF. 8.4% - 100ml / fl 350 4200
1433621400-3 NATRIUM BICARBONICUMSOL. PERF. 8.4% - 250ml / fl 300 3600
1533621400-3 HIDROXIETIL AMIDON 6% din porumb, 130/ 0, 4 - 0.42 in ser(Na Cl) SOL. PERF. 6% 500 ml 200 2400
1633621400-3 NATRIU CHLORIDUMSOL. PERF. 0.9%punga 1000ml 500 6000
17 33692210-2 COMBINATII AMINOACIZI HEPA SOL. PERF. 8% - 500ml 20 240
18 33696800-3 IOMEPROLUM SOL. INJ. 400mg I /ml - 200ml 50 600
19 33670000-7 HEXETIDINUM Solutie flacoane 20 240
20 33622100-7 AMIOKORDIN 150 mg/3 ml1200 14400
Cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent precum si valoarile minime si maxime aferente acestora:
Lot Cantitate min. subsecventCantitate max. subsecventVal. min. estimata subsecvent Lei Val. max. estimata subsecvent Lei
1 1500 18000 1305.00 15660
2 175 2100 241.50 2898
3 250 3000 187.50 2250
4 450 5400 157.50 1890
5 50 600 22.50 270
6 300 3600 57.00 684
7 250 3000 1312.50 15750
8 100 1200 315.00 3780
9 50 600 326.00 3912
10 5000 60000 4450.00 53400
11 50 600 35.00 420
12 25 300 493.75 5925
13 175 2100 787.50 9450
14 150 1800 930.00 11160
15 100 1200 1700.00 20400
16 250 3000 807.50 9690
17 10 120 302.30 3627.6
18 25 300 7134.75 85617
19 10 120 185.00 2220
20 600 7200 1638.00 19656
Valoarea estimata fara TVA: intre 44, 776.6 si 537, 319.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare se exprima in lei si trebuie constituita prin : - scrisoare de garantie bancara in favoarea organizatorului, conform modelului indicat in Formularul nr.11, constituita: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, de preferinta, din Romania precum si prin depunere la casierie /retineri succesive -in cont RO47 TREZ 7025005XXXOOO164-Trez. Sect. 2-Bucuresti. In eventualitatea in care operatorul economic alege sa constituie garantia de participare si in alta moneda decat lei, data de referinta pentru care va lua in calcul echivalenta Lei/valuta, aceasta v-a avea ca referinta termenul: cu 5(cinci) zile inante de data limita de depunere a ofertelor-precizam ca institutia bancara de referinta pentru cursul de schimb ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda, este BNR .. Cuantum garantie de participare conform celor stipulate la fiecare lot in parte-anexa B. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - 90 zile raportat la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va posta in SEAP (scanat) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata la sediu, in original, de catre toti operatorii economici participanti la procedura Cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea contractului subsecvent-fara TVA, iar aceasta va fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform H925/2006 Art. 90, daca contractul subsecvent ar depasi, ca valoare, echivalentul in Lei a 30000 Euro. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: Scrisoare de garantie bancara de buna executie in favoarea Autoritatii Contractante conform modelului indicat in Formularul nr.12, constituita - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, precum si prin depunere la casierie /retineri succesive-in cont RO47 TREZ 7025005XXXOOO164-Trez. Sect. 2-Bucuresti. - Garantia de buna executie devine anexa la contract- cf.art. 90 HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata cu OP, din fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea ;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 ;Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1din OUG 34/2006-Mentionam persoanele cu functii de decizie din cadrul institutului si care aproba, semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuireManager-Conf. Dr. Serban Bubenek;Director Medical-Conf. Dr. Daniela Filipescu;Director Financiar Contabil-Ec. Elena Tapu Mocanu;Cons. Juridic Cristina Ficeac;Ing. Gh. Dumitrescu; Membrii comisiei de intocmire a caietului de sarcini: Dr. Luchian Mihail; As.Farm. Princ. Pitea Cezar Sergiu; Ref. Ene Silviana.Membrii din comisia de evaluare: As.Farm.Princ. Maresciuc Rodica; As.Farm.Princ. Duta Cristina; As.Farm. Florina Pirvan.Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta;Certificat atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat si Certificat atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor locale.Cu privire la certificatele de atestare fiscala se solicita ca din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut, termenul limita de depunere a ofertelor Certificat constatator emis de O.N.R.C - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data , ,limita de depunere a ofertei"; iar din acestasa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator- in concordanta cu Ordinul 509/2011 ANRMAP
.Mentiune: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire, sa solicite ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate, certificatul constatator emis de ONRC, in original / copie legalizataAutorizatie de ditributie angro eliberata de Ministerul Sanatatii- Agentia Nationala a Medicamentului-scanat in format .pdf;(Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;Ordinul ministrului sanatatii 1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.)Autorizatie de punere pe piata de la Agentia Nationala a Medicamentelor, valabile la data limita de depunere a ofertelor, -scanat in format .pdf.(Emis de Agentia Nationala a Medicamentului, in baza OUG nr.72 din 30 iunie 2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar si Organizarea si functionarea ANMDM aprobata prin HG nr.734 din 21 iulie 2010, precum si in baza art. 700, alin.(1) si art. 736, alin(3) din Legea 95/2006 Titlul XVII Medicamentul privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti depun oferte financiare cu pretul cel mai scazut, atunci autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de reofertare a pretului, prin intermediul facilitatilor SEAP, in conditii ce vor fi comunicate in timp util.Cu privire la durata acordului cadru mentionam ca aceasta este de maxim 12 luni, insa in functie de dispozitiile forului tutelar-Ministerul Sanatatii acordul cadru se poate finaliza si la alta data(in interiorul celor 12 luni mentionate initial).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita de depunere a contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIU JURIDIC
Adresa postala: Sos. Fundeni, nr. 258, Sector2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0272435, Romania, Tel. +40 0213175222, Fax: +40 0213175221
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer