Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie analizoare de energie electrica si camere de termoviziune


Anunt de participare (utilitati) numarul 48892/07.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Punct(e) de contact: BIANCA DEGERATU, Tel.0251405312, Email: [email protected], Fax: 0251405341
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie analizoare de energie electrica si camere de termoviziune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrul Zonal Alexandria, str. Tudor Vladimirescu, nr. 43-47, Alexandria;
Centrul Zonal Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. 187, Craiova;
Centrul Zonal Pitesti, str. Republicii, nr. 148, Pitesti;
Centrul Zonal Ramnicu Valcea, str.Stirbei Voda, nr.7, Ramnicu Valcea;
Centrul Zonal Slatina, str. Primaverii, nr.18B, Slatina;
Centrul Zonal Targu Jiu, str. Republicii, nr.17, Targu Jiu;
Centrul Zonal Drobeta Turnu Severin, str. Plevnei, nr.37, Drobeta Turnu Severin.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie analizoare de energie electrica si camere de termoviziune
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31200000-8 - Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Analizor energie electrica trifazat fix = 28 BUCCamera de termoviziune profesionala = 2 BUC
Valoarea estimata fara TVA: 570, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare : Lot I 5000lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PLATA SE VA FACE DIN SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE/SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si local.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului emis cu cel mult 30 de zile inainte de data licitatiei.Cazier judiciar pentru conducatorul unitatii.Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul 12A.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani: Lot I1 500 000 lei (405 405 Euro)
Lot II210 000 lei (56 755 Euro)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incheiereasi indeplinirea in ultimii trei ani, al unor contracte al caror obiect a fost furnizarea de produse similarecu o valoare egala sau mai mare decat:
Lot I250 000 lei (67 570 Euro)
Lot II35 000 lei (9 460 Euro).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.04.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2008 11:00
Locul: DEPARTAMENT ACHIZITII, SC CEZ DISTRIBUTIE SA , str. Brestei, nr.2 CRAIOVA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Numarul minim al candidatilor care vor fi preselectati este de 3.Vor fi preselectati candidatii care indeplinescconditiile impuse prin fisa de date a achizitiei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONALDE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS, nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: STR. NICOLAE TITULESCU, NR 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200581, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA-DEPARTAMENT ACHIZITII
Adresa postala: STR BRESTEI NR 2, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200581, Romania, Tel.0251415312
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2008 21:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer