Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie apa minerala carbogazoasa


Anunt de participare (utilitati) numarul 145708/09.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: STFC Cluj-Piata Avram Iancu, nr.17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA BRANZEI SAU SIMONA BELC, Tel. +40 0264594728, Email: [email protected], Fax: +40 0264594728, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie apa minerala carbogazoasa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatiile sunt stabilite in anexa la caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie apa minerala carbogazoasa 38.277 flacoane pet 2 litri.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15981200-0 - Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie apa minerala carbogazoasa 38.277 flacoane pet 2 litri.
Valoarea estimata fara TVA: 49, 760.1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare(GP)in cuantumul de 250 lei valabila pe toata per.de valab a ofertei.GP se exprima in lei si va fi constituita prin: -virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o soc de asigurari;
-OP in contul RO66 BPOS 1340 7993 968RON03 deschis la Banc Post, Ag Avram Iancu, cu conditia confirmarii de banca pana la data deschiderii ofertelor;Pe OP este obligat mentionarea nr procedurii pt care se constituie.-scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante-orig;Scrisoarea de garantie bancara se va intocmi respectand strict modelul prevazut in Sect Formulare.Dovada constitu.GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stab.pentru deschiderea ofertelor, cf art.86, alin(6)din HG 925/2006.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii gp in cuantum, forma si avand perioada de valab solicitate in doc.de atrib, vor fi respinse, cf art.33, alin(3)lit.b)Autoritatea contractanta(ac)are dreptul de a retine gp constit.cf art.87, alin(1)din HG 925/2006, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta se afla in oricare din urm sit: a)revoca oferta in per de valaa acesteia;b)fiind declarat castigatorul proced, refuza sa semneze ctr.in termenul stabilit;Gp constituita de op economic a carui oferta a fost stab.castigatoare, se va restitui numai dupa semnarea ctr de achizitie publica.Gp constituita de catre ofertantii a caror oferta nu a fost stab.castigatoare, se restituie de ac dupa semnarea ctr.cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valab a ofertei. Nota: Restituirea gp se va face in baza cererii transmise in original, de catre ofertant la sediul ac (Form.M din sect.Formulare)in termen de 3 zile lucratoare de la data indeplinirii cond.de restituire mentionate in alineatele anterioare.Data la care se face echival.lei/euro: 30.08.2013
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neprezentarea documentelor de calificare in conformitate cu solicitarile cuprinse mai jos atrage dupa sine descalificarea ofertantului.Documentele vor fiprezentate in conformitate cu art. 5 din Ordinul 509 al presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie, publicat in Monitorul Oficial nr. 687/28.09.2011.In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. a)Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa, in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor inclusiv daca se solicita valori si cantitati. Se va completa in original Formularul D si Anexa la Formularul D din Sectiunea Formulare.b)In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alineatul a) ofertantul castigator are obligatia de a prezenta/completa, certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, respectand termenul prevazut, darnu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire.- Situatia personala a ofertantului:
1.Declaratie privind eligibilitatea conform art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original;
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original;
3.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? in original , copie legalizata, sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
Nota: Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
4.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala? in original , copie legalizata, sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
Nota: Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, si sa respecte prevederile OG nr.92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน ( evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul C din sectiunea Formulare? in original.In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Secara ?Director STFC Cluj; Marta Albu-Contabil Sef; Florin Bece-Sef Serviciu Tehnic; Nicoleta Branzei-Sef Birou Patrimoniu Achizitii; Nicolae Berindean-Sef Serviciu Juridic;Michaela Barbus-Serviciu Juridic; Lucia Sipos-Sef Birou Financiar; Simona Belc-inginer I in cadrul Biroului Patrimoniu Achizitii.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator).6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, completata in conformitate cu Anexa : ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? din Sectiunea Formulare ?in original . 1.Pentru persoanefizice/ juridice romane:
a.)Certificat constatator , in original , copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?de reprezentantul legal al firmei, valabil la data limita de depunere a ofertelor, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
2.Pentru persoane fizice/ juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, sau de inregistrare/atestare , ori apartenenta profesionala , in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident ( documentul se va prezenta in in original , copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?de reprezentantul legal al firmei , anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).
3. Document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea c ontractului solicitat:
a.) Act autentic din care sa rezulte ca agentii economici care comercializeaza produsul, dar nu sunt producatori, sunt autorizati de producatorii originali pentru comercializarea in Romania a produselor oferite.
b.) Certificat de origine al produselor prin care se va atesta denumirea producatorului originar si tara de origine a acestuia, conform Legii 335/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.
Durata de valabilitate a certificarii apelor minerale din import nu poate depasi o perioada de 5 ani.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente - in copielizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente - in copielizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;Se va anexa minim 1 document/contract/parti relevante din contract, emis de beneficiarii la care se face referire in Formularul C1, prin care se confirma livrarea de produse similare, in copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul?de catre reprezentantul legal al firmei.b.)Declaratie pe proprie raspundere ca utilizarea produsuluinu pune in pericol sanatatea sau viata consumatorului si ca produsul respecta prevederile standardului SR EN 4450-97, HG1020/2005-Norme tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale si naturale, precum si Legea nr.311/2004-Legea apelor?in original;
c)Certificat de conformitate a produselor ofertate, emis de o institutie abilitata-Certificat LAREX sau echivalent, conform Legii nr.311/2004-Legea apelor si HG 1020/2005- Norme tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale si naturale?in original, copie legalizata, sau copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul?de reprezentantul legal al firmei.d)Aviz sanitar emis de Ministerul Sanatatii, conform legislatiei in vigoare privind supravegherea de stat a sanatatii publice.
Modalitatea de indeplinire
a)Se va completa si depune, in original, Formularul C1 din Sectiunea Formulare.Se va anexa minim 1 document/contract/parti relevante din contract, emis de beneficiarii la care se face referire in Formularul C1, prin care se confirma livrarea de produse similare, in copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul?de catre reprezentantul legal al firmei.b)Declaratie pe proprie raspundere ca utilizarea produsuluinu pune in pericol sanatatea sau viata consumatorului si ca produsul respecta prevederile standardului SR EN 4450-97, HG 1020/2005-Norme tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale si naturale, precum si Legea nr.311/2004-Legea apelor ? in original;
c)Certificat de conformitate a produselor ofertate, emis de o institutie abilitata-Certificat LAREX sau echivalent, conform Legii nr.311/2004-Legea apelor si HG 1020/2005- Norme tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale si naturale?in original, copie legalizata, sau copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul"de reprezentantul legal al firmei.d)Aviz sanitar emis de Ministerul Sanatatii, conform legislatiei in vigoare privind supravegherea de stat a sanatatii publice.
-Se vor prezenta, in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei, certificate care atesta implementarea sistemului de management alcalitatii SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta , se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
-Se vor prezenta, in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei, certificate care atesta implementarea sistemului de management alcalitatii SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
STFC CLUJ Nr 2/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.08.2013 10:00
Locul: Sediul STFC Cluj-Piata Avram Iancu, nr.17, etaj 3, cam.307, Cluj-Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nota: CRITERIUL PRETUL CEL MAI SCAZUT : In cazul in care doua sau mai multe oferte declarate castigatoare contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Deschiderea ofertelor: Locul deschiderii ofertelor : La sediul autoritatii contractante , Piata Avram Iancu, nr.17, Cluj-Napoca , etajul 3.Conditii pentru participantii la sedinta de deschiderePresedintele comisiei are dreptul, sa dispuna evacuarea din sala a participantilor, a insotitorilor acestora sau a spectatorilor, care prin comportamentul lor impiedica buna desfasurare a procedurii.PRECIZARI PENTRU OFERTANTUL CASTIGATORIn cazul in care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea contractului de achizitie publica in conditiile de baza impuse prin documentatia procedurii, in termenul prevazut, la pretul de atribuire, acesta va pierde garantia de participare depusa si va decade din drepturile castigate in urma atribuirii contractului de achizitie.PRECIZARI FINALEOfertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu Juridic al STFC Cluj
Adresa postala: Piata Avram Iancu , nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 0264594728, Fax: +40 0264594728
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2013 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer