Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie aparate de iluminat stradal cu LED-uri


Anunt de participare numarul 145704/10.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Blaj
Adresa postala: PIATA 1848, NR. 16, ,Localitatea: Blaj, Cod postal: 515400, Romania, Punct(e) de contact: Canciu Alexandru, Tel. +40 767398394, Email: [email protected], Fax: +40 258710014, Adresa internet (URL): www.primariablaj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie aparate de iluminat stradal cu LED-uri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Blaj
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de aparate de iluminat stradal cu led-uri pt. modernizarea iluminatului public din Municipiul Blaj cu finantarea investitiei pe o perioada de 5 ani, care presupune urmatoarele : (1) Achizitionarea a 32 aparate de iluminat cu LED destinate iluminatului rutier , cu o putere de maxim 155 W(2) Achizitionarea a 75 aparate de iluminat cu LED destinate iluminatului rutier , cu o putere de maxim 105 W(3) Achizitionarea a 443 aparate de iluminat cu LED destinate iluminatului rutier , cu o putere de maxim 55 W(4) Achizitionarea a 1196 aparate de iluminat cu LED destinate iluminatului rutier , cu o putere de maxim 20 W si un flux luminos minim de 1.800 lumeni(5) Achizitionarea a 156 aparate de iluminat cu LED destinate iluminatului pietonal , cu o putere de maxim 75 W(6) Acordarea de asistenta tehnica la montarea sistemelor de iluminat cu LED
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31530000-0 - Piese pentru lampi si corpuri de iluminat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Un contract de furnizare.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 451, 613RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie conform art.86, alin.(1), (2), (3)din H.G.nr.925/2006Garantia de participare in valoare de 29.032 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei contestatii a ofertantilor respinse de CNSC ca nefondata, autoritatea contractanta, va retine din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, conform art.278 indice 1 lit. ?b? din OUG 34/2006- actualizata. Formele de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform Formular nr. 3, b) prin depunerea unui ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor (contgarantie de participare: R098TREZ0035006XXX000436, deschis la Trezoreria mun. Blaj, c) depunerea sumei in numerar la caseria autoritatii contractante sau prin orice alt instrument bancar de plata;In conformitate cu art.86, alin 6 din HG 925/2006, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita stabilita pentru deschiderea ofertelorDupa deschidere, ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere conform art 33 alin 3 lit b) din HG 925/2006.Data la care se va calcula echivalenta leu/euro/alta valuta (curs BNR) este 20.08.2013, pt ca garantia de participare in alta valuta sa poata fi corelata cu cea in lei. Modul de constituire se va face conform art. 90 din HG nr. 925/2006. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara in conditiile legii sau de o societate de asigurari. Aceasta se va depune in original. Cuantumul garantiei va fi de 10% din pretul contractului fara TVA, sau de 5% din pretul contractului fara TVA in cazul IMM-urilor. Garantia de buna executie se va constitui prin una din urmatoarele modalitati: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formular nr 16) conf. art.90, alin.1 din HG 925/2006, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz, Ofertantul castigator are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in conformitate cu Hotararea nr.1045/19.10.2011, iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului, conform art 90 alin 3)din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 11. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr.337/2206, cu modificarile
si completarile ulterioare Cerinta obligatorie: completare Formular nr. 8Cerinta nr. 22. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari prin Legea
nr.337/2206, cu modificarile si completarile ulterioare- completare Formular nr. 7 In vederea sustinerii formularului vor fi prezentate: 1) Certificatele fiscale eliberate de autoritatile legale competente, privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat si taxele locale din
care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in oricare din formele:
original/copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.Cerinta nr. 3Certificat de participare cu oferta independenta Cerinta obligatorie: - completare Formular nr.6Cerinta nr. 4Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69A1(evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006 cu
modificari si completari prin Legea nr.337/2006, coroborate cu ordinul nr.170/05.07/2012 privind interpretarea art. 69A1 din OUG nr.34/2006
completata de catre ofertant, subcontractant si/sau tert sustinator.Cerinta obligatorie: - completare Formular nr.12
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derulare si finalizarea procedurii de
atribuire sunt urmatoarele: Rotar Gheorghe Valentin - primarBasaraba Liviu Corneliu ? viceprimarDuma Ioan ? consilier localBalu Nicolae Dan ? consilier localFratila Ioan Bogdan - consilier localRotaru Eugen Mircea - consilier localTodeasa Virgil - consilier localBalau Teodora Adela - consilier localPopovici Vasile - consilier localDamian Augustin Aurol - consilier localSinea Silviu Simion - consilier localMuresan Livia - consilier localCleja Ioan - consilier localNicusan Claudiu Stefan - consilier localMoldoveanu Puiu Vasile - consilier localPetri Constantin - consilier localSava Ioan - consilier localTomoioaga Ioan - consilier localTarco Mihail - consilier localBarbat Teodor - consilier localCotet Constantin ? sef serviciul publicStefanescu Sergiu - secretarCristea Cristina ? director economicRatiu Elena ? contabil serviciul public
Groza Radu ? birou achizitiiSaratean Mihai ? sef birou investitiiCostea Ana Maria ? inspector birou investitiiDocolin Gheorghe ? sef serviciu urbanismOltean Claudia? inspector birou investitii Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comertului original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu
originalul?, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic. Din certificat trebuie sa rezulte ca domeniul
de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.Ofertantului economic clasat pe primul loc, i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire,
depunerea certificatului constatator emis de ONRC in original/copie legalizata, pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest
document in copieIn cazul unei asocieri, fiecare ofertant este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr 1Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa declare lista
principalelor livrari executate in ultimii 3 ani; completare Formular nr.9. Ultimii
3 ani se se raporteaza la data limita de depunere a ofertelor. Curs euro: 2010 - 4, 2092011 - 4, 2372012 - 4, 460
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca au facut furnizari de produse similare, cel putin 1 contract similar. Se vor prezenta certificate sau alte documente emise sau contrasemnate de clientul beneficiar prin care se confirma livrarea de produse in ultimii 3 ani a carui valoare sa fie egala sau mai mare de 1.451.613 lei (valoare fara TVA).
Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001/2000 sau echivalent
(certificarea sistemului de management al calitatii) conform art. 191/OUG
34/2006 valabil la data limita de depune a ofertelor, in domeniul ce face
obiectul contractului. Operatorii economici care nu detin un astfel decertificat
vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat
sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 9 si anexaSe vor prezenta certificari sau alte documente relevante din caresa rezulte beneficiarul, valoarea contractului, faptul ca produsele au fost furnizate, documentele prezentate fiind semnate decatre beneficiar.se va depune o copie a certificatului care atesta respectareastandardelor de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent. seva depune o copie a certificatului care atesta respectareastandardelor de asigurare a calitatii ISO 9001/2000 sauechivalent. Operatorii economici care nu detin un astfeldecertificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul reofertarii: propunerea financiara. Autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistemla adresa de posta electronica inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari de sistem?. Pentru propunerea financiara se va introduce pretul exprimat in lei, fara TVA, in casuta rezervata pentru aceasta. Numarul de runde ale licitatiei :1. Durata: 1 zi. Sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament, respectiv informatii referitoare la preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice, precum si numarul participantilor la licitatia electronica
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 12:00
Locul: Sediul Primariei Municipiului Blaj, Sala Mica de Sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte declarate admisibile se claseaza pe primul loc si prezinta acelasi pret se va solicita de catre autoritatea contractanta alte oferte financiare in plic inchis, pana cand se realizeaza departajarea.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI BLAJ
Adresa postala: PIATA 1848, NR 16, ,Localitatea: Blaj, Cod postal: 515400, Romania, Tel. +40 258710110, Fax: +40 258710014
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2013 13:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer