Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE APARATE SUPORT CARDIAC


Anunt de participare numarul 149302/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Adresa postala: CRAIOVA, str.Tabaci nr 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200642, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Dinescu, Tel. +40 251502445, Email: [email protected], Fax: +40 251502445, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE APARATE SUPORT CARDIAC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 6, 152, 500RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia trimestrial contracte subsecvente in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Stimulator cardiac implantabil biventricular (cu resincronizare)
Defibrilator cardiac implantabil tip VVIR cu sonda
Stimulator monocameral SSI cu teaca
Stimulator bicameral DDD cu teaca
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33182210-4 - Stimulator cardiac (Rev.2)
33182100-0-Defibrilator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Denumire produsUMCant. minCant. maxStimulator cardiac implantabil biventricular (cu resincronizare) buc 1 100
Defibrilator cardiac implantabil tip VVIR cu sondabuc 1 100
Stimulator monocameral SSI cu teacabuc 1 500
Stimulator bicameral DDD cu teacabuc 1 500
Valoarea estimata fara TVA: 6, 152, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cuperioada de 90 zile de la data limita de depunere a ofertei.Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii, de catre o societate bancara (formularul nr. 10) sau de o societate de asigurari, virament bancar (contul: RO19TREZ2915005XXX000154 deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal: 5002142) sau plata cu chitanta prin casieria unitatii contractante.Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50 % va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Documentul ce constituie dovada constituirii garantiei se va scana sise va depune in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare, iar in cazul garantiilor constituite prin instrumente de garantare, originalul acestora se va transmite la sediul autoritatii contractante din Str. Tabaci, nr.1, Biroul Achizitii Publice, pana cel tarziu la data limita de depunere a oferteiEchivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile.Cuantumul garantiei de participare: a se vedea anexa B Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului subsecvent, fara T.V.A., doar pentru contractulsubsecvent a carui valoare depaseste pragul de 134.000 de euro fara TVA, valoare calculata la cursul de schimb afisat de BNR la data semnarii contractului subsecvent.Garantia se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului subsecvent printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara (conf. form. nr. 8) sau de o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri din contractul incheiat cu CAS Dolj pentru Programul National de Boli Cardiovasculare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita prezentarea formularului 1 completat. Documentul va fi completat si de catre tertul sustinator, daca este cazul.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita formularul2 completat. Documentul va fi completat si de catre tertul sustinator, daca este cazul, pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006.
In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, autoritatea contractanta va exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Se solicita formularul6 completat.
Cerinta 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Se va completa formularul nr. 10 '. Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tert sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante contractante (dr. Fanuta Bogdan ? Manager, ec. Tanasie Gabriela ? Dir. financiar contabil, conf. univ. dr. Tarnita Dan ? Dir. medical, as. princp. Getuta Lupuletu ? Dir. ingrijiri, Dr. Donoiu Ionut, Ec. Paducel Ramona ? Sef birou achizitii publice, ec. Dinu Lidia, CJ. George Dobrescu)va fi exclus din procedura de atribuire. Cerinta nr. 1
Certificat constatatoremis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Aviz de functionare eliberat de catre Ministerul Sanatatii privind autorizarea activitatii de comercializare a dispozitivelor medicale.1
1 Avizul de functionare este solicitat in conformitate cu prevederile H.G. nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1636/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita formularul3 completat din care sa reiasa cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani precum si media anuala globala. Informatiile cuprinse in fisa vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile
Bilantul contabil la data de 31.12.2012 sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul: bilant contabil/ extras de bilant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generalePentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNRBilantul contabil la data de 31.12.2012
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Declaratia privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani va fi completata conf. formularului nr. 4. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea cel putin a unui certificat/document/parti relevante contract/proces verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care sa confirme livrarea de produse.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.03.2014 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.04.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre acestia de documente care contin noi preturi.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termenele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA
Adresa postala: TABACI 1, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200642, Romania, Tel. +40 251502445
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 10:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer