Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie aparatura de laborator


Anunt de participare numarul 143756/21.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi
Adresa postala: Iasi, Al. M. Sadoveanu nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700489, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Tanasescu, Tel. +40 0232267501, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0232277305, Adresa internet (URL): www.dsv-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: sanitar veterinar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie aparatura de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul DSVSA Iasi, Al. M. Sadoveanu nr. 10, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va achizitiona aparatura de laborator conf. caietului de sarcini, se vor asigura: instalare, punere in functiune, instruire personal utilizator
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38433100-0 - Spectrometre de masa (Rev.2)
38433300-2-Analizoare de spectru (Rev.2)
38434000-6-Analizoare (Rev.2)
38510000-3-Microscoape (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va achizitiona aparatura de laborator conf. caietului de sarcini, se vor asigura: instalare, punere in functiune, instruire personal utilizator
Valoarea estimata fara TVA: 2, 783, 741.94RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 28000 lei, perioada valabilitate 90 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar in contul DSVSA Iasi (CUI 4540160) nr. RO70TREZ4065005XXX007432 deschis la Trez. Mun. Iasi sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, (formularul 9 din sectiunea Formulare). Echivalenta leu/euro: cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In masura in care CNSC va respinge contestatia depusa de ofertant, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare conform art. 278^1 din OUG 34/2006) 5% din valoarea fara TVA a contractului de achizitie, garantia de buna executie va fi valabila pe intreaga durata de valabilitate a contractului si inca 14 zile dupa aceasta data. Garantia va fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (formularul 10 din sectiunea Formulare)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratie eligibilitate)- formularul 1 sectiunea formulare
- Declaratie neincadrarea in situatiile de la art. 181 din OUG 34/2006 - formularul 2 sectiunea formulare
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari socialecatre bugetele componente ale bugetului general consolidat (inclusiv bugetul local) emise de institutiile competente si care trebuie sa reflecte situatiaobligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se vor prezenta in original/copie lizibila/copie certificata
conform cu originalul
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formularul 3 sectiunea formulare
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Persoane cu functii de raspundere in derularea achizitiei: Director executiv: Gabriel Ciobanu, Sef Serviciu economic si administrativ: Dorin Tanasescu, Comartiment IAPA: Dorin Stoica, Gheorghe Sulea Sef LSVSA: Elena Isan, LSVSA Iasi: Felicia Tarca, Stelian Asiminei, Claudia Duminica, Iulia Floristean, Gina Pricope, Stefania Anderco, Liliana Rosca, Elena Ursu, Sanda Luca, Luminita Dicu, Irina Ciobotaru, Ionela Croitoru - formularul 4 sectiunea formulare -Persoane fizice/juridice romane: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta achizitie. Din document trebuie sa reiasa date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta in original/copie legalizata/copie certificata conform cu
originalul
-Persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conf. prevederilor din tara in care ofertantul este rezident.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire transmiterea in original/copie legalizata a certificatului constatator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formular informatii generale din care sa reiasa cifra de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular informatii generale - formularul 5 din sectiunea formulare din care sa reiasa cifra de afaceri.Echivalenta leu/euro: cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formular Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (formularul 6 din sectiunea formulare), continand valori, perioade de livrare, beneficiari (indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati)din care sa reiasa furnizarea de produse similare cu obiectul prezentei achizitii. Declara?ia va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie certificata ?conform cu originalul?
Ofertantii vor prezenta informatii referitoare la personalul tehnic de
specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost
obtinut de catre ofertant, pregatirea profesionala/calificarea persoanelorresponsabile pentru derularea contractului.
Se va nominaliza:
-personalul de specialitate de care dispune pentru instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului utilizator, -personalul de specialitate de care dispune pentru asigurarea service-ului in perioada de garantie;
Se vor anexa:
-documente justificative din care sa rezulte raportul juridic dintre ofertant si
personalul nominalizat(copii integrale acord/contract de colaborare, contract
individual de munca)
-documente justificative din care sa rezulte instruirea pentru echipamentele ofertate.
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente prin care sa ateste implementarea de catre ofertant a unuisistem de management al calitatii conform ISO9001 sau echivalent valabil la
data limita de depunere a ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (formularul 6 din sectiunea formulare), continand valori, perioade de livrare, beneficiari (indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati)din care sa reiasa furnizarea de produse similare cu obiectul prezentei achizitii. Declara?ia va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie certificata ?conform cu originalul?Echivalenta leu/euro: cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelorOfertantii vor prezenta informatii referitoare la personalul tehnic despecialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fostobtinut de catre ofertant, pregatirea profesionala/calificarea persoanelorresponsabile pentru derularea contractului.Se va nominaliza: -personalul de specialitate de care dispune pentru instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului utilizator, -personalul de specialitate de care dispune pentru asigurarea service-ului in perioada de garantie;Se vor anexa: -documente justificative din care sa rezulte raportul juridic dintre ofertant sipersonalul nominalizat(copii integrale acord/contract de colaborare, contractindividual de munca)-documente justificative din care sa rezulte instruirea pentru echipamentele ofertate.Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente prin care sa ateste implementarea de catre ofertant a unuisistem de management al calitatii conform ISO9001 sau echivalent valabil ladata limita de depunere a ofertelor.Ofertantul va prezenta documentele/certificatele in original/copie legalizata/copie lizibilacertificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite: NU exista limite c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice-sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la : - existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice - numarul participantilor la licitatia electronica - clasament d) informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice : Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire. * In vederea realizarii etapei electronice, Autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?. * Se va organiza procedura de licitatie electronica, ca etapa finala. e) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca (prin diminuare) ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. - licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatiei electronice. In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, si care a fost introdusa in SEAP de autoritatea contractanta. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde: 1 zi(24 ore) Runda de licitatie electronica se va desfatura cu prelungirea perioadei de licitare, prelungire ce va incepe dupa expirarea timpului alocat perioadei de licitare si numai in conditiile in care intr-un interval prestabilit al rundei (15min) s-a modificat ocupantul primei pozitii in clasament. Informatiile cu privire la valoarea pasului de licitare si posibilitatea de prelungire a rundei vor fi cuprinse in detaliul licitatiei electronice publicate cat si in invitatia de participare la aceasta etapa, transmise prin mijloace electronice. f) In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrarela: http: //www.e-licitatie licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx? f= Inregistrare OF. B. Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006.Daca dupa finalizarea etapei de licitatie electronica vor exista oferte financiare identice, totodata fiind si cele mai scazute oferte financiare autoritatea contractanta va solicita doar acestor ofertanti o noua oferta financiara ce va fi transmisa in plic inchis la sediul autoritatii contractante caz in care contractual va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are cel mai mic pret.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8199/30.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.07.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2013 12:00
Locul: sediul DSVSA Iasi, Al. M. Sadoveanu nr. 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
-intreaga documentatie de atribuire este dispobibila pe SEAP, www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. juridic al DSVSA Iasi
Adresa postala: Al. M. Sadoveanu nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700849, Romania, Tel. +40 232267501, Email: [email protected], Fax: +40 232277305, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2013 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer