Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE APARATURA DE LABORATOR


Anunt de participare numarul 29621/27.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PHOENIX-Y S.R.L.
Adresa postala: STRADA ROMANA NUMARUL 87 PLOIESTI, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100154, Romania, Punct(e) de contact: ELIODOR APOSTOLESCU, Tel.0244594865, In atentia: ELIODOR APOSTOLESCU, Email: [email protected], Fax: 0244594869
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC PHOENIX Y SRL
Adresa postala: DN 1 NR 12 -INCINTA FOSTA AVICOLA , JUD.PRAHOVA, Localitatea: BAICOI, Cod postal: 105200, Romania, Punct(e) de contact: ELIODOR APOSTOLESCU, Tel.0244362423, In atentia: ELIODOR APOSTOLESCU, Email: [email protected], Fax: 0244362424
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC PHOENIX Y SRL
Adresa postala: DN 1 NR 12 -INCINTA FOSTA AVICOLA , JUD PRAHOVA, Localitatea: BAICOI, Cod postal: 105200, Romania, Punct(e) de contact: ELIODOR APOSTOLESCU, Tel.0244362423, In atentia: ELIODOR APOSTOLESCU, Email: [email protected], Fax: 0244362424
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC PHOENIX Y SRL
Adresa postala: DN 1 NR 12 -INCINTA FOSTA AVICOLA, JUD.PRAHOVA, Localitatea: BAICOI, Cod postal: 105200, Romania, Punct(e) de contact: ELIODOR APOSTOLESCU, Tel.0244362423, In atentia: ELIODOR APOSTOLESCU, Email: [email protected], Fax: 0244362424
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: OPERATOR ECONOMIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE APARATURA DE LABORATOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC PHOENIX Y SRL, JUD. PRAHOVA, LOC.BAICOI, DN 1 NR 12-INCINTA FOSTA AVICOLA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE APARATURA DE LABORATOR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33253200-0 - Aparate de analiza (Rev.1)
33152000-0-Incubatoare (Rev.1)
33158500-7-Aparate medicale cu infrarosii (Rev.1)
33231000-8-Balante de precizie (Rev.1)
33252400-5-Echipament de masurare si de control (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIE APARATURA DE LABORATOR CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 64, 270EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
2000 RON -SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE BUGETARE SI SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE LEGALIZATA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
PERSOANE JURIDICE/FIZICE ROMANE: -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului ( original sau copie legalizata)- Certificat unic de inregistrare(CUI )- Cod de inregistrare fiscala ( CIF)- *Certificat de atestare fiscala emis de DFP sau DMC din cadrul ANAF sau similare pentru ofertantii din alte tari(original sau copie legalizata)- *Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, emis de Primaria de care apartine sediul ofertantului, sau similare pentru ofertantii din alte tari(original sau copie legalizata)*Cele doua certificate vor fi valabile la data deschiderii ofertelor)
PERSOANE JURIDICE/FIZICE STRAINE: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional similare celor de la persoane juridice/fizice romane
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani:
1.formularul B8- Declaratie pe propria raspundere privind situatia financiara
2.Bilantul contabilla data de 31.12.2006, vizat si inregistrat de organele competente(copie legalizata)
- declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
- lichiditate generala( active circulante/datorii curente x100): sa fie mai mare sau egala decat100%
- solvabilitate patrimoniala( capital propriu /total pasiv x 100): sa fie mai mare sau egala cu 30%
3.formularul B2 Informatii generale
4. formularul B7 Obligatiicontractuale in curs de desfasurare fata de alti beneficiari/clienti
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor livrari in ultimii 3ani-formular 12D
- Autorizare pentru livrarea produselor- Recomandari din partea altor beneficiari/clienti( minim 3)
- Documente, emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii: pentru furnizor si producator ( ISO 9001/2000 )
- Fisa / fise de informatii privind experienta similara- formular B4 , cerinta minima , incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract al carui obiect a fost furnizarea de produse similare si care a avut o valoare egala sau mai mare decat valoarea ofertata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
349/20.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.09.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2007 11:00
Locul: SC PHOENIX Y SRL , JUD.PRAHOVA, BAICOI, DN 1 NR 12 -INCINTA FOSTA AVICOLA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ORICE OFERTANT ARE DREPTUL DE A PARTICIPA LA DESCHIDEREA OFERTELOR, RESPECTIV REPREZENTANTII LEGALI , CU IMPUTERNICIRE SCRISA SI COPIE DUPA ACTUL DE IDENTITATE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS, NR6, SECTOR 3 BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: STR.EMILE ZOLA NR 4, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 2000, Romania, Tel.0244522445/0244522446
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC PHOENIX Y SRL
Adresa postala: DN 1 NR 12-INCINTA FOSTA AVICOLA, Localitatea: BAICOI, Cod postal: 105200, Romania, Tel.0244362423, Email: [email protected], Fax: 0244/362424
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2007 15:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer