Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie aparatura medicala pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, judetul Dolj


Anunt de participare numarul 146985/04.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN UNGUREANU, Tel. +40 251408200, Email: [email protected], Fax: +40 251408230, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie aparatura medicala pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, judetul Dolj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, jud, .Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare aparatura medicala pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta conform caietului de sarcini;servicii de instalare, punere in functiune aaparaturii medicale, instruirea personalului benficiarului precum ;I service-ul ]n perioada de garantie a echipamentelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
33192230-3-Mese de operatie (Rev.2)
33197000-7-Echipament medical computerizat (Rev.2)
50800000-3-Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1Aparat de anestezie ? 4 buc.
Lot 2Aparat hemofiltrare pentru ATI - 1 buc.
Lot 3Aparat de radiologie cu brat C pentru ortopedie ? 1 buc.Lot 4Aparat de radiologie pentru sala de operatie tip brat C ? 1 buc.
Lot 5Statie de dedurizare apa ? 1 buc.
Lot 6Masa de operatie mobila, electro-hidraulica pentru neurochirurgie ? 1 buc.
Lot 7Coloana chirurgie laparoscopica full HD de inalta performanta ? 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 1, 774, 192RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.de particip: Lot1:9000 lei;Lot2:2400 lei;Lot3:5822 lei;Lot4:7387 lei;Lot5:516 lei;Lot6:1370 lei;Lot7:8700 leiPer.de valab.a gar.de particip.: 90 zile de la data limita de dep. a ofert.Mod.de constit.: prin virament bancar sau printr-un instrum.de garantare emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original. In sit.in care gar.se constit.prin virament bancar, suma constit.drept gar.departicip.se va vira in contul: RO58TREZ2915006XXX000178, CF 4417150 deschis la Trezoreria Craiova. Op.ec.pot opta si pt.depunerea la casierie, in numerar, a gar.de participare.?Retinerea gar.de particip.: in cond.prev.de art.87, alin.1 din HG 925/2006 si in cond.art.278^1 din OUG 34/2006. In cazul incadrarii in sit.prev.de art.278^1 din OUG 34/2006, suma care va fi retinuta este: Lot 1:4.239, 67 lei;Lot 2: - ;Lot 3:2.911, 29 lei;Lot 4:3.693, 55 lei;Lot 5: -;Lot 6: -;Lot 7:4.216, 28 leiRestit.gar.de particip.se face in conf.cu art.88 din HG 925/2006.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constit.garantiei pt. particip. in cuantumul si forma solicitate vor fi respinse la deschidere.In cazul ofert.din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea doc.prevazute in Legea nr. 346/2004) gar.de particip.se constit.in proportie de 50% din cuantumul precizat.Ofertantul va prezenta in momentul deschiderii ofertei si declaratia privind incadrarea in categoria IMM-urilor.Dovada incadrarii in categoria IMM-urilor se va prezenta obligatoriu in exteriorul plicului.In cazul dep.de oferte in asociere, gar.de particip.trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op.ec.Gar.de particip. emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Pt. plata in valuta se va lua in calcul valoarea leu/alta valuta aBNR din data publicariianuntului de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: buget localPlata se va face prin OP la Trezoreria Statului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinta obligatorie: prezentare formulare A1a)Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
b)In cazul depunerii unei oferte in asociere fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
c)In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinta obligatorie: prezentare formular B
Documente de confirmare:
?Certificate constatatoare de plata aobligatiilor catre bugetul de stat si catre bugetul local.
?Alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, actualizata. In acest sens, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere din partea ofertantului.
Ofertantul are obligatia sa prezinte in original, copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in careeste prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- formulare tip emise de autoritatile competente.
Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) din luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor in conformitate cu prev.art.9 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
Note:
a)Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti. b)Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) dinO.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
c)In cazul depunerii unei oferte in asociere cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Cerinta obligatorie: prezentare formular A34. Declaratia privind neincadrarea in art.69^1 din OUG 34/2006Cerinta obligatorie: prezentare Formular A4
Operatorii economici vot prezenta Declaratia privind neincadrarea in art.69^1 din OUG 34/2006 ? Formular A4.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Prioteasa Ion, Iovan Cristinel Nicusor, IvanoviciLaurentiu, Stancu Florin Ionut, Barbarasa Gheorghe, Lapadat Marin, Ghita Anisoara, Avramoiu Daniela, Ungureanu Cristian Aurel, Capatina Valentin Iulian, Surugiu Octavian Viorel, Visan Viorel, Nita Mariana, Busneag Liana, Ionica Dana Gabriela, Mantale Radu, Cernea Dumitru.
Consilierii judeteni: Avram Cezar Gabriel, Badea Marian, Baragan Stelian, Bercea-Florea Georgica, Bica Gheorghe, Brezniceanu Alexandru, Calin Cosmin-Petrut, Ceana Mihaela, Ciurlin Costica, Dinca Oana Manuela, Drignei Daniel, Dumitrache Silviu-Ionut, Durle Dumitru-Cosmin, Gaina Florea, Irinei Marian Ioan, Luica Dorel, Marcea Marcel, Marin Marian Viorel, Marinescu Sofi-Sabin, Mituletu Constantin-Florin, Moise Simona, Mosoiu Constantin, Motoi Nichi-Silviu, Neatu-Breciuga Mihail-Adrian, Odolbasa Victor, Paloiu Marian-Daniel, Soare Mihai, Stancu Florinel, Tarnita Daniela, Tanasescu Alina-Elena, Ursu Andrei-Tudor, Vasile Dorin-Cosmin, Vaduva Fanel, Voiculescu Ion.Nota: aceasta declaratie va fi prezentata de ofertant si, dupacaz, de asociati, subcontractanti sau terti sustinatori. Pentru Persoane juridice/fizice romane - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Pentru Persoane juridice/fizice straine - Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, insotite de traducerea autorizata
si legalizata in limba romana.
In etapa de evaluare a ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata (daca a prezentat copie cumentiunea ?conform cu originalul?).
- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare
- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii (al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini aceste activitati) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatile de reparare, verificare si punere in functiune pentru fiecare dintre echipamentele ofertate conform prevederilor art.3 si art.4 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Se solicita prezentare: Fisa de informatii generalecuprinzand cifra medie de afaceri globala din ultimii trei ani 2010-2012 in care se vor preciza datele complete de identificare ale operatorului economic, inclusiv adresele de e-mail si web, dupa caz.
Se completeaza Formularul?Fisa de informatii generale
Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de B.N.R.pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formularul?Fisa de informatii generaleConvertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de B.N.R.pentru anul respectiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind lista principalelor furnizari de produsein ultimii3 aniLista principalelor furnizari de produseva contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Se completeaza Formularul C1.
Cerinta nr.2
Experienta similara
Ofertantul va face dovada furnizarii de echipamente medicale in ultimii 3 ani (numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor) prin prezentarea In cadrul listei a cel putin un contract similar.
Se vor prezenta:
- Fisa de experienta similara aferenta fiecarui contract similar .
- Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar ? original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In situatia depunerii de oferte pe mai multe loturi, experienta similara se poate dovedi prin prezentarea aceluiasi contract.
Cerinta nr.3
Utilaje/DotariDeclaratie referitoare la dotarile specifice, utilajele, echipamentele tehnice, mijloacele de transport si alte mijloace fixe de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului ? Formular E in original
Cerinta nr.4PersonalInformatii referitoare la personalul /organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catreofertant1.Declaratie privind personalul de specialitate care va asigura instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului, precum si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ? Formular nr. 11 - original2. CV - uri pentru personalul de specialitate - Formular nr. 12 ? original3. Prezentarea unor dovezi (certificate de instruire, atestate, diplome, etc.) din care sa reiasa faptul ca personalul propus pentru activitatile de instalare, punere in functiune si service in perioada de garantie, are competentele tehnice si a fost instruit in conformitate cu standardele de reparatii sifolosirea echipamentelor adecvate la standardele cerute de producator.
Informatii privind asociatii, (daca este cazul): In cazul asocierii mai multor operatori economici: - cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea, trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat. Se vor prezenta documentele prevazute la cap III.2.1 si III.2.2 - cerintele privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati, prezentandu-se in acest sens documentele necesare. - Dovada ca este implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent, conform III.2.3.b) trebuie sa fie prezentata de fiecare asociat pentru partea lui de implicare in contract.Se va prezenta Acordul de asociere.
Informatii privind subcontractantiiOfertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului. Se va prezenta - Declaratia privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.Nota: Se prezinta lista subcontractorilor si acordurile de subcontractare, precum si specializarea acestora/autorizare activitate subcontractata. In cazul in care nu exista subcontractanti, se va prezenta declaratia cu mentiunea ?Nu este cazul? in coloana ? Denumire subcontractant din tabelul prevazut in Fomularul D .
Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In acest caz ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective , prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate (experienta similara, personal, utilaje si echipamente, etc), precum si documente care dovedesc faptul ca sustinatorul satisface cerinta pentru care acorda sustinere.
In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului, angajamentul ferm prezentat de ofertant, trebuie sa prevada care sunt resursele respective.
Se vor completa si prezenta Formularele A1, B, A4 si dupa caz 7, 14, 15).
Nota: In situatia in care un ofertantva depune oferte pentru mai multe loturi, va prezenta documentele de calificare intr-un singur exemplar in original si un exemplar in copie.
Propunerea tehnica si propunerea financiara se vor prezenta pentru fiecare lot in parte, distinct.
Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC - copie lizibila ?conform cu originalul?
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul care face obiectul contractului, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formularul C1.Se vor prezenta: - Fisa de experienta similara aferenta fiecarui contract similar.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar ? original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- In situatia depunerii de oferte pe mai multe loturi, experienta similara se poate dovedi prin prezentarea aceluiasi contract.Prezentarea si completarea Formularului E originalPrezentarea si completarea Formularului nr. 11 - original
Prezentarea si completarea Formularului nr. 12 - original
Prezentarea unor dovezi (certificate de instruire, atestate, diplome, etc.) din care sa reiasa faptul ca personalul propus
pentru activitatile de instalare, punere in functiune si service in perioada de garantie, are competentele tehnice si a fost instruit in conformitate cu standardele de reparatii si folosirea
echipamentelor adecvate la standardele cerute de producator -
copie lizibila ?conform cu originalul?Prezentarea Acordului de asociere.
In cazul asocierii mai multor operatori economici: - cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea, trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat. Se vor prezenta documentele prevazute la cap III.2.1 si III.2.2 - cerintele privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati, prezentandu-se in acest sens
documentele necesare. - Dovada ca este implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent, conform III.2.3.b) trebuie sa fie prezentata de fiecare asociat.Se solicita completarea formularului D (Declaratia privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora).
Nota: Se prezinta lista subcontractorilor si acordurile de subcontractare, precum si specializarea acestora/ autorizare activitate subcontractata.
In cazul in care nu exista subcontractanti, se va prezenta declaratia cu mentiunea ?Nu este cazul? in coloana ? Denumire
subcontractant din tabelul prevazut in Fomularul D .
La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului.
Capacitatea subcontractantului nu se ia in calcul pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara.Se vor completa si prezenta Formularele A1, B, A4 si dupa caz 7, 14, 15). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, precum si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de o terta persoana, conform art. 186 si art. 190 din OUG 34/2006 actualizata, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea decare beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea economic/financiara si/sau tehnica/ profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art.181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) dinO.U.G. nr. 34/2006 din OUG 34/2006 actualizata.Nota: In situatia in care un ofertantva depune oferte pentru mai multe loturi, va prezenta documentele de calificare intr-un singur exemplar in original si un exemplar in copie.Propunerea tehnica si propunerea financiara se vor prezenta pentru fiecare lot in parte, distinct.Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC - copie lizibila ?conform cu originalul?Certificat ISO 9001 sau echivalent in domeniul care face obiectul contractului- copie lizibila cu mentiunea ?conform cuoriginalul?sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardelerelevante de calitate. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2013 13:00
Locul: La sediul autoritatii contractante- Consiliul judetean Dolj, Calea Unirii nr.19 Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatori UCVAP, daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale.In cazul in care se vor depune doua sau mai multe oferte cu aceleasi pret, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte in plic inchis la o data stabilita de catre comisie. Preturile noi ofertate nu pot depasi valoarea ofertata initial. Pentru ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de catre comisia de evaluare se va lua in considerare valoarea din oferta initiala. Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Calea Unirii, nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel. +40 251408213, Fax: +40 251408213
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2013 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer