Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie armaturi industriale


Anunt de participare (utilitati) numarul 138812/12.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Craiova, str Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 351403457, In atentia: Sorin Draghici, Email: [email protected], Fax: +40 351449550, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie armaturi industriale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Uzina Craiova str. Bariera Valcii nr. 195 loc Craiova, jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Achizitie armaturi industriale conform cerintelor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131000-6 - Robinete si vane (Rev.2)
42131120-3-Robinete-vana (Rev.2)
42131144-7-Vane de control (Rev.2)
42131146-1-Clapete de retinere (Rev.2)
42131270-9-Vane de trecere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intreaga cantitate conform Anexa 1 a caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 847, 408.33RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
140 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Oferta completa=8.850lei;Ptr.fiecare lot, garantia de particip.este mentionata in anexa privind LOTURILE.Valabilitate GP: minimum 60 zile de la data limita de primire a ofertelor Forma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Originalul instrumentului de garantare participare procedura se depune la sed. SE Craiova, Serv. Comercial et. V, pana la data limita de primire a ofertelor din anunt (AP) si copie scanata SEAP. b) ordin plata confirmat de banca pana la termen limita depunere oferte, cont RO77RNCB0134041638010001-BCR Suc Dolj. IMM constituie GP cuantum 50% din valoare. Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 din OUG34/2006 (pentru lot 3=2189, 65 lei, pentru lot 10=830 lei, pentru lot 11=3205, 54 lei. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA. Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Furnizorul este obligat sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa mai mare 0, 5% pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma GBEx. Achizitorul instiinteaza Furnizorul despre varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de Furnizor, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006. Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale Sucursalei Electrocentrale Craiova
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1/180/181 OUG 34/2006 - completare Formular 6 si 11;calitate participant procedura - completare Formular 7;participare cu oferta independenta - completare Anexa 1 la Formular 5; incadrare IMM - completare Formular 9.1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare.2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente.3) Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69^1, 180 OUG 34/2006 Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiu Registrul Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constator emis ONRC, original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, insotita de recomandari din partea beneficiarilor. Cerinta minima: Ofertantul va prezenta un document/contract/proces-verbal de receptie sau maxim 2 documente/contracte/procese-verbalecare sa confirme livrarea de produse a caror valoare sa fie de: -120000 pentru lot 3;
-40000 pentru lot 9;
-50000 pentru lot 10;
-200000 pentru lot 11.
Capacitate tehnica/profesionala ofertant/candidat poate fi sustinuta de o alta persoana, indiferent natura relatii juridice. Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia dovedirii sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm al persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR. 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza art. 69^1, art. 180/181 a), c^1), d) OUG 34/2006
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificare sistem calitate ofertant de un organism certificare acreditat in tara sau in strainatate, standard de calitate aplicat, SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.10.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.10.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca mai multe oferte contin acelasi pret, AC solicita clarificari prin SEAP pentru incarcare electronica de catre ofertanti de documente cu noi preturi.Deschidere oferte in SEAP la data si ora mentionate in AP. Comisia verifica documente calificare si propuneri tehnice depuse in SEAP. Daca AC solicita documente, vor fi transmise in SEAP, conform art. 19 (2), 17 (3) HG 1660/2006. Dupa finalizare evaluare calificare si tehnica, sistemul permite AC acces propuneri financiare ofertanti admisibili si clasament. Stabilire oferta castigatoare, conform art. 24 HG 1660/2006. Daca AC solicita prezentare documente (ex. Formular 2, Anexa 3 Formular 5), se transmit conform art. 17 (3) HG 1660/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritarii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Sucursalei Electrocentrale Craiova
Adresa postala: Str Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403415, Fax: +40 351449550
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2012 08:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer