Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie asfalt


Anunt de participare numarul 149308/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL
Adresa postala: str.Prelungirea Seimeni nr.25 camera 1, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: Ruxanda Peiu, Tel. +40 241487161, Email: [email protected], Fax: +40 241487161, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
conf.art.8 lit.b1 din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie asfalt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pe raza orasului Cernavoda
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea Contractanta, doreste achizitionarea de asfalt in cantitatile prevazute in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113620-7 - Asfalt (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- asfalt BA 8(EB 8 rul50/70) ?2500 to
- asfalt BA 16(EB 16 rul50/70) ? 1000 to- asfalt BA 25(EB 32 leg 50/70) -500 to- emulsia bituminoasa EBCR 60, aferenta pentru amorsarea suprafetelor respectiv- 21 to
Valoarea estimata fara TVA: 1, 457, 685RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 21865 lei/alta valuta la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAPModalitatea de constituire: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Contul bancar al AC in care se poate vira garantia de participare este RO97BRDE140SV16336561400, deschis la BRD CERNAVODA. CUI 30860945In eventualitatea unei contestatii respinse de C.N.S.C. se retine din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, o suma calculata conform art.278ยน lit. b din OUG 34/2006.Valabilitatea garantiei de participare este de cel putin 90 de zile, de la termenul limita de primire a ofertelor. - Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului de furnizare fara TVA si se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (anexa la contract) sau retineri din facturile inaintate la plata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .
Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .
Cerinta nr. 2
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare .
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
- in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare.
Tertul sustinator va prezenta declaratia privind neancadrarea in dispozitiile art.181 , lit.a, c^1, d, din OUG34/2006
Cerinta nr. 3
Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre bugetul local.
Se vor prezenta urmatoarele documente: - certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat);
- certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit operatorul economic.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Cerinta nr. 4
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.Atat tertii sustinatori, cat si subcontractantii, vor prezenta declaratia pe propria raspundere privind nein-cadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: 1-Zlate Nicolae-Director General, 2-Cileaga Margareta-Sef biru buget-contabilitate, 3-Cadiu Marin-Consilier Juridic, 4-Garaba Nelu -presedinte comisie evaluare oferte, 5-Tirtara Aurica-membru comisia evaluare oferte6-Peiu Ruxanda-membru comisie evaluare oferte, 7-Savoiu Marian -membru comisia evaluare oferte, 8-Ionescu Marinela-membru comisia evaluare oferte9-Cileaga Andrei-membru supleant comisia evaluare oferte
10-Maciuca Dan-membru supleant comisia evaluare oferteCerinta nr. 5
. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Cerinta nr.6
. Se solicita prezentarea ?Certificatului de participare cu oferta independenta? ? conform Ordinului nr.314/2010. Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
1.Certificat constatator emis de ONRC, informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.2. Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor (daca este cazul).
Autoritatea contractanta aplica prevederile Legii nr.346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantii cu statut de IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentrucriteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare .Pentru Persoane juridice / fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1In vederea indeplinirii cerintei se solicita prezentarea bilanturilor contabile depuse si inregistrate la organismele competente pentru ultimii 3 ani(2013, 2012, 2011) Se accepta si prezentarea altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea documentelor: a) bilantul contabil aferent anului 2013, 2012, 2011, vizat si inregistrat la organele competente;b) alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea si perioada livrarilor si vor preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Cerinta nr. 2
Experienta similara lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani. Cerinta minima: furnizarea de produse similare, in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea de 1.457.685 lei
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarrii produselor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta nr. 3
Conformitatea produselor
Se vor prezenta certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatiile sau standardele revazute in caietul de sarcini sau standarde echivalente: certificate de calitate, certificate de conformitate, declaratii de conformitate in raport cu un standard relevant.
Cerinta nr.4Utilaje/Dotari- potrivit art.188 , alin.(1), lit.b din OUG nr.34/2006.
Cerinta nr.5Informatii privind asocierea, sustinerea, dupa caz.
Cerinta nr. 1
Standard de asigurare a calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea documentului cu lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prezentarea documentelor.- pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, se va mentioneaza faptul ca pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicatde BNRpentru fiecare an in partePrezentarea Documentelor: Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatiile sau standardele prevazute in caietul de sarcini sau standarde echivalente: certificate de calitate, certificate de conformitate, declaratii de conformitate in raport cu standardele prevazute in fisele tehnice ori standarde echivalente.Se completeaza formularul corespunzator din sectiunea formularea) Se va prezenta Acordul de asociere. In cazul in care oferta comuna a asociatilor este declarata castigatoare acestia vor prezenta actul privind asocierea, legalizat, inainte de semnarea contractului.b) Se vor prezenta Angajamente de sustinere de catre terti.Prezentarea documentului: - certificat ISO 9001:2008 in domeniul calitatii sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.03.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.04.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.04.2014 13:00
Locul: Utilitati Publice-Gospodaria Comunala SRL cu sediul orasul Cernavoda, str.Prelungirea Seimeni nr.25
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Garaba Nelu, Tirtara Aurica, Peiu Ruxanda, Savoiu Marian, Ionescu Marinela, Cileaga Andrei, Maciuca Dan
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 alin.1 lit.a respectiv alin.2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: Str.Prelungirea Seimeni nr.25 camera 1, ,Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Tel. +4 0241487161, Fax: +4 0241487161
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer